Vážený návštěvníku,

vítej na stránkách geoparku Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2015 byl v parčíku u nové budovy na Envelopě vybudován geopark, zaměřený regionálně na oblast Moravy a Slezska. Geopark byl koncipován tak, aby jednak vyhovoval potřebám vysokoškolské výuky geologie na naší univerzitě, jednak aby plnil i funkci osvětovou a popularizační.

V geoparku je vystaveno celkem 45 exponátů pocházejících z 31 lokalit. Dva exponáty („poutače“) jsou umístěny v rozích budovy PřF UP na ulici 17. listopadu. Ve výběru jsou zastoupeny rozličné horninové typy z různých geologických jednotek Českého masivu a Západních Karpat tvořících geologické podloží Moravy a Slezska.

Geopark je výsledkem interního projektu Přírodovědecké fakulty UP. Projekt finančně zastřešila Katedra geologie PřF UP a děkanát PřF UP v Olomouci. Vlastní realizace probíhala od dubna do listopadu 2015. Pro získání všech vystavených exponátů bylo podniknuto deset dvoudenních výprav a najeto bezmála 6000 km. Hmotnost vystavených vzorků se pohybuje v rozmezí 0,3–6 t. Celková hmotnost všech kamenů v geoparku činí přibližně 100 tun.

Prosíme návštěvníky, aby se k exponátům v geoparku chovali ohleduplně. Je zakázáno kameny jakkoliv poškozovat, lézt na ně nebo se pokoušet s nimi manipulovat. Děkujeme!

Autory geoparku jsou pracovníci Katedry geologie PřF UP v Olomouci dr. K. Kropáč, dr. Z. Dolníček a dr. T. Lehotský.

Struktura geoparku

Každý vystavený vzorek je opatřen štítkem s nejzákladnějšími údaji. Podrobnější informaci návštěvník získá z naučných tabulí, jež jsou umístěny v každé sekci geoparku. Detailní charakteristika každého vzorku je pak uvedena na těchto webových stránkách.

Geopark je uspořádán do čtyř sekcí. Vzorky v sekcích A až C jsou seřazeny podle petrologického systému: A) vyvřelé horniny (magmatity), B) přeměněné horniny (metamorfity) a C) usazené horniny (sedimenty). Sekce D pak představuje geologické zajímavosti.

Galerie

Poděkování

Autoři by rádi poděkovali vlastníkům, vedení i řadovým zaměstnancům níže jmenovaných společností za laskavé poskytnutí exponátů do geoparku (řazeno abecedně): Bludovit s.r.o., Cement Hranice a.s., COLAS CZ a.s., Českomoravský štěrk a.s., Granit ZEDNÍČEK s.r.o., Kamenolom Bučník, Kamenolom Žlutava s.r.o., KAMENOLOMY ČR s.r.o., KÁMEN BRNO s.r.o., KÁMEN Zbraslav a.s., Kotouč Štramberk s.r.o., NATRIX a.s., ROSA s.r.o., Slezský kámen a.s., Travertin Kokory s.r.o., VÁPENKA VITOUL s.r.o. Dále za poskytnutí vzorků děkujeme i Odboru životního prostředí města Rousínov, obci Lavičky a paní Daně Gronychové. Za fyzicky i časově náročný dovoz a instalaci exponátů děkujeme zaměstnancům olomoucké firmy Stavebniny u komína s.r.o., za zhotovení naučných tabulí firmě GRAPO s.r.o. Za logistickou i materiální podporu, vstřícnost a ochotu nezištně přiložit ruku k dílu bychom rádi poděkovali i všem zúčastněným kolegům a spolupracovníkům z Katedry geologie PřF UP, Správy budov PřF UP a studentům PřF UP. V. Jaškové (Muzeum a galerie v Prostějově) a K. Malému (Muzeum Vysočiny Jihlava) jsme zavázáni za informace o lokalitách s výskytem vhodných vzorků pro geopark.