Státní zkoušky

Organizace státních závěrečných zkoušek se řídí Studijním a zkušebním řádem UP. Zkouškové okruhy pro jednotlivé předměty jsou každoročně aktualizovány a jejich konkrétní znění je s dostatečným předstihem vyvěšeno na nástěnce v prostorách Katedry geologie a současně k dispozici na sekretariátu.

Státní zkoušky všech oborů probíhají každoročně ve čtyřech termínech:

  • konec ledna (opravné zkoušky)
  • konec května
  • začátek června
  • konec srpna (opravné zkoušky)

Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba kvalifikační práce. Státní zkouška a obhajoba probíhají zpravidla v jeden den. Možnost připuštění studenta ke kterékoli části státní zkoušky, tedy i obhajoba kvalifikační práce, je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru – studium je nutno uzavřít na studijním oddělení (nezapomeňte, že k uzavření budete potřebovat řádně vyplněný index se všemi studijními výsledky! Nenechávejte tuto formalitu až na poslední chvíli!).

Tématické okruhy ke státním zkouškám pro rok 2015

Termíny SZZ 2018