Grantová agentura České republiky

GAČR, reg. č. 17-06229S: Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů (2017-2019)
hlavní řešitel Ondřej Bábek

GAČR, reg. č. 16-11563S Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace - multidisciplinární přístup
(Earliest Carboniferous Greenhouse-Icehouse Climatic Oscillations – a Multidisciplinary Approach) (2016-2018)
spoluřešitel Ondřej Bábek

GAČR, reg. č. 16-13142S Těžba a zpracování Cu Pb Zn a Co rud v subsaharské Africe přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů (2016–2018)
spoluřešitel Ondřej Šráček

P210/14-18183S Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů - výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (2014-2016)
hlavní řešitel Ondřej Bábek

205/12/0573 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012-2015)
hlavní řešitel Ondřej Bábek

P104/12/1494 Speciální cementová pojiva pro imobilizaci toxických prvků (2012-2015)
spoluřešitel Petr Sulovský

P210/12/1413 Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí v Namibii: Modelování migrace polutantů v půdách, rostlinách a podzemních vodách (2012-2014)
spoluřešitel Ondřej Šráček

P210/11/1891 Hranice devonu a karbonu v Evropě - multidisciplinární přístup (2011-2014)
člen týmu Ondřej Bábek

GA103/09/0721 Výzkum možností hydraulické aktivace dikalciumsilikátu síranovými anionty (2009-2011)
spolupracovník Petr Sulovský

205/09/0540 Vznik topazových granitů masivu Krudum (2009-2011)
spoluřešitel Zdeněk Dolníček

205/09/1257 Využití gamaspektrometrie při studiu provenience siliciklastických sedimentů (2008-2010)
hlavní řešitel Ondřej Bábek

205/08/J015 Biostratigrafie a autekologie spodnokarbonských trilobitů z intervalu tournai-visé z Mokré u Brna (2008-2010)
člen týmu Ondřej Bábek

205/08/0182 Vysoce rozlišující stratigrafie hraničního intervalu tournai a visé; člen řešitelského týmu (2008-2011)
člen týmu Ondřej Bábek

205/07/P130 Neoidní mineralizace na styku Českého masivu a Západních Karpat (2007-2009)
řešitel Zdeněk Dolníček

205/03/0967 Studium tepelné přeměny a vývoje hloubky pohřbení variských karbonátů moravskoslezské pánve na základě indexu barevné přeměny konodontů (CAI) (2003-2005)
hlavní řešitel Ondřej Bábek

205/00/0356 Geochemický a tektonický model migrace fluid v paleozoiku moravské oblasti (2000-2002)
spoluřešitel Jiří Zimák

205/00/0118 Faciální architektura turbiditního systému moravického souvrství kulmské pánve Nízkého Jeseníku, řešená na základě sedimentologie a faciální analýzy (2000-2001)
hlavní řešitel Ondřej Bábek

205/98/P260 Redepozice konodontů a její vliv na charakter konodontových společenstev v kalciturbiditech (Postdoktorandský grant) (1998-2000)
hlavní řešitel Ondřej Bábek

205/97/0328 Srovnání kalciturbiditní sedimentace ve vývojích Moravského krasu, ludmírovském a drahanském na hranici devon-karbon (1997-1998)
spoluřešitel Ondřej Bábek

203/96/1664 Kvantitativní a kvalitativní analýza nově připravených komplexů konkrementů a minerálů rentgenovou difrakcí (1995-1998)
spoluřešitel Jiří Zimák

205/95/1211 Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí (1995-1997)
řešitel Jan Zapletal

redukce ?

Interní grantová agentura UP (IGA)

FRVŠ 37/2011 Inovace výuky předmětu Vývoj člověka a jeho materiální kultury (2011)
řešitelka Andrea Grígelová

Fond rozvoje vysokých škol

FRVŠ 37/2011 Inovace výuky předmětu Vývoj člověka a jeho materiální kultury (2011)
řešitelka Andrea Grígelová

FRVŠ 2777/2010 Reinstalace a multimediální prezentace geologických sbírek Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (2010)
řešitel Tomáš Lehotský

FRVŠ 1301/2010 Zavedení nového předmětu „Odrazová mikroskopie“
řešitel Zdeněk Dolníček, Ondřej Bábek

FRVŠ 1678/2009 Laboratoř nedestruktivních metod fyzikálního průzkumu horninového prostředí
řešitel Ondřej Bábek

FRVŠ 189/2008 Určovací praktikum z mineralogie
řešitel Zdeněk Dolníček, Jiří Zimák

FRVŠ 1435/2007 Inovace metodiky terénních cvičení z geologie na PřF UP v Olomouci
řešitel Zdeněk Dolníček, Jan Zapletal

FRVŠ 2051/2007 Společná výuková laboratoř optických metod pro obor vědy o Zemi

řešitel Ondřej Bábek

FRVŠ 73/2003 Využití moderních metod při studiu stavebního kamene zříceniny hradu Obřany
řešitel Zdeněk Dolníček, Kamil Kropáč

Operační programy Vzdělání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/2.2.00/15.0317 Inovace studijního oboru Environmentální geologie (2010-2012)
hlavní řešitel Petr Sulovský

Projekty ministerstev

MŠMT ČR, 2006-2011, 1M06005, Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů
poluřešitel Petr Sulovský

MPO ČR, 2007-2010, FT-TA3/026, Optimalizace dávkování alternativních paliv s obsahem P2O5 při výrobě cementu
spoluřešitel Petr Sulovský

MPO ČR, 2006-2008, FT-TA3/020, Výzkum nových cementových paliv s optimalizovaným obsahem netradičních surovin
spoluřešitel Petr Sulovský

MŽP ČR, 1998-2000, VaV/630/98, Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000, list Olomouc 24-224
spoluřešitel Jan Zapletal

MŽP ČR, 1998, VaV/630/98, Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000, projekt č. 3212; Geologické mapování oblasti Hranice-Maleník 1:25 000
člen týmu Ondřej Bábek

MŽP ČR, 1996-1998, GA/28/94 (podpůrný grant k projektu PHARE-EC-HEA-10 Cz) Ochrana přírodních zdrojů v krasových oblastech
spoluřešitel Jiří Zimák

Ostatní projekty

MSM262351101, 2006-2010, Výzkum ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů
člen týmu Petr Sulovský

RK 99 P03 OMG 010, 1999-2001, Mineralogie žil alpského typu v severovýchodní části Českého masívu
spoluřešitel Zimák