Katedra geologie nabízí vysokoškolské vzdělání v jednooborových (odborných) a dvouoborových (učitelských) oborech bakalářského i magisterského stupně.

Bakalářské studijní obory

Geologie 1201 R – Environmentální geologie

bakalářský studijní obor jednooborový (odborný)

Environmentální geologie je aplikovanou vědou, která se věnuje praktickému využití geologických principů při řešení problémů životního prostředí lidstva, které úzce souvisí s litosférou. Environmentální geologie řeší znečištění půd, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, identifikuje zdroje znečištění, zkoumá geologické hazardy (povodně, sesuvy, zemětřesení, vulkanismus) a všemožně se snaží o poznání a minimalizaci nepříznivých dopadů degradace životního prostředí člověkem.

Charakteristika oboru:

Bakalářské studium je zaměřeno především na povinné zvládnutí základních a aplikovaných geologických disciplín a oborů, která studentům umožní získat ucelené znalosti o horninách a litosféře jakožto abiotických složkách životního prostředí. Zhruba třetinový podíl z celkového obsahu studia je věnován negeologickým a hraničním přírodovědným oborům a jejich aplikacím - biologii, ekologii, krajinné ekologii, pedologii, klimatologii, ochraně ovzduší, kartografii a geoinformatice. Značná pozornost je věnována zvládnutí základů legislativy horninového a životního prostředí. Součástí studia jsou průpravné předměty - statistika, chemie, práce s PC, jazyková příprava s důrazem na odbornou terminologii (angličtina a druhý světový jazyk). Značný důraz bude kladen na praktickou přípravu: geologické exkurze a praxe v terénu, kurs geologického mapování, laboratorní práci, geologické semináře a přípravu seminárních prací zaměřených na geologii a životní prostředí. Absolventi mohou zastávat funkce ve státní správě příslušející bakalářskému stupni VŠ vzdělání nebo pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studiu geologie a příbuzných oborů.

Profil absolventa:

Absolvent studia velmi dobře ovládá teoretické základy geologie a rozumí procesům probíhajícím v litosféře a horninovém prostředí. Absolvent zná základní praktické postupy v aplikovaných geologických oborech, ovládá základy širokého spektra příbuzných nebo hraničních biologických, ekologických a geografických oborů a prošel poměrně intenzivní jazykovou přípravou s důrazem na terminologii oboru. Absolvent bude schopen samostatně zpracovávat odbornou literaturu a vykonávat základní posudkovou činnost v oblasti životního prostředí. Absolvent je připraven na dvouleté navazující studium ve stejném nebo příbuzném oboru.

Studijní plán oboru Geologie 1201 R - Environmentální geologie

Geologie 1201 R – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

bakalářský studijní obor dvouoborový (učitelský v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou)

Studijní obor je součástí strukturovaného studia, které je realizováno v bakalářském a navazujícím magisterském stupni. Studium je dvouoborové (učitelské) v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou. Bakalářský stupeň (1-3.roč.), je ukončen státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je úspěšná obhajoba závěrečné bakalářské práce. Absolvent studia získá akademický titul bakalář (Bc) a kvalifikuje se tak pro studium v příbuzném navazujícím magisterském oboru, jehož cílem je vychovávat kvalifikované středoškolské učitele.

Charakteristika oboru:

Studium je zaměřeno na poznávání základních vlastností jednotlivých složek životního prostředí s akcentem na složky neživé přírody. Student získá základní znalosti z oboru geologie a nauky o životním prostředí. Pozornost je věnována zejména vlastnostem litosféry, pedosféry, atmosféry a hydrosféry. Významnou součástí jsou poznatky získané i studiem aprobačního předmětu biologie, které umožní řešit i otázky vzájemného vztahu živé a neživé přírody. Odborný profil studia je doplněn o předměty tvořící širší základ oboru, mezi něž patří poznatky z chemie, ekologie, geoinformatiky, průmyslových technologií a legislativy. Povinně volitelná a volitelná část studijního programu umožňuje individuální výběr specializace a tím také odborného profilu absolventa.

Profil absolventa:

Absolvent studia získá základní znalosti z geologických věd, věd tvořících vědecký základ nauky o životním prostředí a biologie. Osvojí si metodologii výzkumné činnosti hlavních vědeckých disciplin, studujících vlastnosti litosféry, biosféry, hydrosféry a atmosféry. Získá také přehled o disciplinách širšího vědního základu oboru a seznámí se metodami práce se získanými informacemi. Součásti jeho odborného profilu se stanou i znalosti základních pedagogicko- psychologických disciplin, které najdou uplatnění v jeho další specializaci. Své profesní předpoklady prokáže při zpracování odborného tématu bakalářské práce. Získané znalosti i praktické dovednosti umožní pokračování ve studiu v navazujícím magisterském stupni se zaměřením na pedagogickou kvalifikaci pro střední školy nebo v odborném studiu v tematicky navazujícím oboru (Geologie, Ochrana a tvorba životního prostředí) na stávající nebo jiné vysoké škole nebo v odborné praxi.

Studijní plán oboru Geologie 1201 R - Geologie a ochrana životního prostředí

Navazující magisterské studijní obory

Geologie 1201 T – Environmentální geologie

navazující magisterský studijní obor jednooborový (odborný)

Environmentální geologie je aplikovanou vědou, která se věnuje praktickému využití geologických principů při řešení problémů životního prostředí lidstva, které úzce souvisí s litosférou. Environmentální geologie řeší znečištění půd, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, identifikuje zdroje znečištění, zkoumá geologické hazardy (povodně, sesuvy, zemětřesení, vulkanismus) a všemožně se snaží o poznání a minimalizaci nepříznivých dopadů degradace životního prostředí člověkem.

Charakteristika oboru:

Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého spektra aplikovaných geologických disciplín jako např. aplikované geochemie, geologie přírodních hazardů, aplikované petrografie, problematiky odpadů, environmentální geologie, geochemie a mineralogie, pedologie, karsologie, ochrany a udržitelného využívání přírodních zdrojů, využívání anorganických odpadních materiálů, počítačového modelování v geologii, informačních systémů, ekotoxikologie a navazující výchovy v oblastech legislativy životního prostředí a ekologie a působení státní správy v ochraně ŽP. Značná pozornost bude věnována praktické přípravě ve formě terénních exkurzí, odborné praxe, laboratorních prací, diplomových seminářů a zejména zpracování diplomové práce. Absolventi budou schopni samostatné tvůrčí činnosti a mohou se uplatnit v soukromé i veřejné sféře nebo ve vědecko-výzkumné praxi.

Profil absolventa:

Absolvent studia je vysokoškolsky vzdělaný, prakticky zaměřený odborník - geolog, který je schopen samostatně pracovat v terénu, zpracovávat, zadávat a vyhodnocovat laboratorní analýzy, zpracovávat odbornou literaturu, vypracovávat odborné posudky a vykonávat znaleckou činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Znalosti základní aktuálně platné legislativy v oblasti veřejné správy a horninového a životního prostředí absolventům umožňují rychlou orientaci v právních normách ochrany životního prostředí. Absolvent umí zpracovávat geologická data na PC a má přehled o základním geologickém software, včetně geologických informačních systémů a jejich využití v monitorování a ochraně ŽP. Absolventi projdou poměrně intenzivní jazykovou přípravou s důrazem na terminologii oboru, která jim zajistí lepší konkurenceschopnost na evropském trhu práce. K tomu přispěje i výuka vybraných předmětů vedená v anglickém jazyce.

Studijní plán oboru 1201 T - Environmentální geologie

Geologie 1201 T – Geologie a ochrana životního prostředí (uč. pro SŠ)

magisterský studijní obor dvouoborový (učitelský v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou)

Studijní obor navazuje na bakalářské studium Geologie 1201 R – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání. Studium je dvouoborové (učitelské) v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou. Absolvent studia získá akademický titul magistr (Mgr.) a získá tak plnou kvalifikaci pro práci středoškolského učitele.

Charakteristika oboru:

Navazující magisterský stupeň vychází ze základních disciplin bakalářského stupně. Dále rozvíjí získané poznatky oboru, které jsou doplněny o další specializované předměty. Rozšiřují odborný profil absolventa a umožňují jeho užší specializaci v geologii nebo v nauce o životním prostředí. Specializace se realizuje formou povinně volitelných a volitelných forem výuky, které umožňují uchazeči hlubší osvojení základních poznatků a metod práce. Vedle specializace je dále významně posílena tendence studia interakcí mezi neživou a živou složkou životního prostředí. V magisterském stupni uchazeč také získá vědomosti z didaktik oboru a absolvuje pedagogickou praxi na základní a střední škole. Všechny své odborné znalosti a zkušenosti prokáže vypracováním diplomové práce a složením ústní státní závěrečné zkoušky.

Profil absolventa:

Absolvent studijního programu získá vysokoškolskou kvalifikaci pro funkci středoškolského učitele zvoleného studijního oboru, najde uplatnění i v odborné praxi ve výzkumu, státní správě, soukromém sektoru aj. Získaná kvalifikace umožňuje pokračování v následném doktorandském studiu, tematicky orientovaném podle odborné specializace absolventa. Na základě smluvních dohod je možno po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu na přírodovědecké fakultě MU v Brně (Geologie se zaměřením) nebo přírodovědecké fakultě OU v Ostravě (Environmentální geografie) prezenční nebo distanční formou.

Studijní plán oboru 1201 T - Geologie a ochrana životního prostředí v učitelství

Rigorózní řízení

Katedra geologie nabízí absolventům vysokoškolského studia ve studijním programu Geologie na VŠ v České republice získat titul RNDr. v rámci tzv. rigorózního řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádu rigorózního řízení UP B1-13/3-HN. Podrobné informace o podmínkách a postupu rigorózního řízení najdete zde

http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/rigorozni-rizeni/

Rigorózní řízení je nabízeno v oborech:

  • Environmentální geologie
  • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy