doc. RNDr. Jiří Zimák, Csc.

Vzdělání a kariéra

 • 1996: habilitační řízení, udělení titulu docent, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1992: udělen vědecký titul CSc., PřF Masarykovy Univerzity v Brně
 • 1980: rigorózní řízení, PřF MU (tehdy UJEP) Brno, RNDr.
 • 1980: ukončil studium geologie na PřF Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně

Zaměstnání

 • 2004–2010: vedoucí Katedry geologie UP
 • 1983–1996: odborný asistent, Přírodovědecká fakulta UP
 • 1980–1983: kurátor sbírek mineralogicko-petrografického oddělení v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geochemie

 • Geologie 1

 • Geologie ložisek nerostných surovin

 • Mineralogie

 • Mineralogie a petrologie 1

 • Obecná mineralogie a petrologie

 • Přírodní zdroje surovin

 • Vybrané kapitoly z mineralogie a petrografie

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • mineralogie a petrografie severovýchodní části Českého masivu

 • hydrotermální mineralizace

 • vulkanosedimentární sulfidická ložiska a železnorudná ložiska typu Lahn-Dill a BIF

 • problematika přirozené radioaktivity horninového prostředí v jeskyních Českého masivu a Západních Karpat

 •  

Projekty

Publikace 

2011

 • Zimák J., Štelcl J., Všianský D., 2018. Reflectance colourimetry as a method for estimating the approximate quantity of non-carbonate components in limestones: A case study in the Mokra Quarry (Czech Republic). Catena 169, 90-95. DOI: 10.1016/j.catena.2018.05.028

 • Zimák J., 2011. Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 74-77.

 • Zimák J., Jůzková V., 2011. Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 78-79.

 • Zimák J., Ďurďová L., 2011. Aktivita radiocesia a přirozených radioaktivitních prvků v sedimentech Plumlovské přehrady a přirozená radioaktivita hornin snosné oblasti. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 92-94.

 • Zimák J., Nepejchal M., 2011. Zlato z dolu Marie Pomocná III ve zlatohorském rudním revíru. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 99-100.

2010

 • Zimák J., Ďurďová L., 2010. Confirmation of the low level of natural radioactivity of the rocks in Podluží. 14th Conference on Environment and Mineral Processing – Part III, Ostrava 3.-5. 6. 2010, VŠB TU Ostrava 2010, p. 189-193.

 • Ďurďová L., Zimák J., 2010. Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 199-201.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace v Hrubém Jeseníku a na Zlatohorsku. Minerál, Speciál 2010, 4-6.

 • Zimák J., Kopecký F., 2010. Historie výzkumu mineralizace alpského typu v jesenické oblasti. Minerál, Speciál 2010, 7-14.

 • Zimák J., 2010. Geneze puklinové mineralizace alpského typu. Minerál, Speciál 2010, 15-18.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Mineralizace alpské mineralizace v Jeseníkách a na Zlatohorsku: přehled významných lokalit a minerálů na jednotlivých lokalitách. Minerál, Speciál 2010, 19-21.

 • Novotný P., Zimák J., Jirásek J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace u Sobotína. Minerál, Speciál 2010, 22-43.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace u Maršíkova. Minerál, Speciál 2010, 44-48.

 • Novotný P., Zimák J., Vančura J., Jirásek J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace u Vernířovic. Minerál, Speciál 2010, 56-92.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Další lokality mineralizace alpského typu v Hrubém Jeseníku. Minerál, Speciál 2010, 93-116.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace na Zlatohorsku. Minerál, Speciál 2010, 117-120.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Mineralizace alpského typu mezi Rejvízem a Ondřejovicemi v Jeseníkách. Minerál, Speciál 2010, 123-126.

2009

 • Zimák J., 2009. Rock-Forming Minerals of Igneous and Metamorphic Rocks under the Microscope. Vydavatelství UP Olomouc.

 • Zimák J., 2009. Základy gemologie. Vydavatelství UP Olomouc.

 • Zimák J., Ďurďová L., 2009. Natural radioactivity of the Brno Dam bottom sediments. Proceed. from  XI.th Conf. on Waste Recyclation, Ostrava 28. 11. 2009, VŠB TU Ostrava 2009, p. 110-115.

 • Zimák J., Ďurďová L., 2009. Natural radioactivity of the Brno Dam bottom sediments. Proceed. from  XVII.th International Poster Day „Transport of water, chemicals and energy in the System Soil – Crop Canopy – Atmosphere“. Bratislava, 20. 11. 2009, p.12 on CD rom, 2009.

 • Zimák J., Novotný P., 2009. Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika). Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 17, 1, 69-72.

2008

 • Zimák J., 2008. Grossular v mineralizaci alpského typu na Sobotínsku. Minerál 16, 4, 310-312.

 • Novotný P., Zimák J., 2008. Mineralizace alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Minerál 16, 4, 295-309.

 • Zimák J., 2008. Drahé kameny. Vydavatelství UP Olomouc.

2007

 • Zimák J., Štelcl J., 2007. Přirozená radioaktivita drob Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin IV, 137-142. VŠB-TU Ostrava.

 • Zimák J., Štelcl J., 2007. Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin východního okraje Českého masivu. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin IV, 131-136. VŠB-TU Ostrava.

2006

 • Štosová V., Zimák J., 2006. Mineralogie beryl-columbitového pegmatitu na lokalitě Bienergraben u Sobotína. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006“, 48-51.

2004

 • Zimák J., 2004. Turmalín na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na území Moravy a Slezska. Moravskoslezské paleozoikum 2004, 14-15.

 • Nepejchal M., Zimák J., 2004 Železorudné ložisko Franziskazeche u Šumperka. Městský úřad Šumperk a Vlastivědné muzeum v Šumperku.

 • Zimák J., 2004. Fylosilikáty ložisek typu Lahn-Dill na území Moravy a Slezska. – Mineralógia Západných Karpát a Českého masívu 2004. Bratislava a Banský Studenec, 25.-27.5.2004. Zborník abstraktov, str. 72-75.

 • Štelcl J., Faimon J., Zimák J., 2004. Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 75-77. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Štelcl J., Zimák J., Zelinka J., 2004. Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 78-82. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., 2004. Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 83-88. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Hlaváč J., Zimák J., Štelcl J., 2004. „Jeskynní hlíny“ zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 89-94. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Faimon J., Zimák J., Zajíček P., Schwarzová M., Štelcl J., 2004. The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geographica 38, 9-13.

 • Zimák J., 2004. Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 66-68.

 • Štelcl J., Zimák J., 2004. Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 99-100.

 • Zimák J., Štelcl J., 2004. Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 103-106.

 • Zimák J., Štelcl J., 2004. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 107-108.

 • Zimák J., Štelcl J., Vávra V., Zelinka J., 2004. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni. Slovenský kras (Acta carsologica slovaca) 42, 121-128.

 • Zimák J., Štelcl J., 2004. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky. Univerzita Palackého v Olomouci.

2003

 • Novotný P., Zimák J., 2003. Zlaté Hory. Historie a současnost ložiska zlata evropského významu. Memoria Olomouc.

 • Zimák J., Štelcl J., 2003. Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 38, 39-43.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Malý K., 2003. Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 38, 7-22.

 • Štelcl J., Zimák J., 2003. Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic). Krystalinikum 29, 147-154.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., 2003. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky. Univerzita Palackého v Olomouci.

 • Zimák J., Štelcl J., 2003. Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku. Zpr. geol. Výzk. v R. 2002, 203-204.

 • Novotný P., Zimák J., 2003. Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a Černý důl“ u Vernířovic. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 58, 123-138.

 • Bábek O., Zimák J., Štelcl J., 2003. Carbonate facies, compositional variations and physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia. In: Vlahovic, I. (ed.) Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija 17.-19.9.2003, s. 8.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., Hlaváč J., 2003. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně. Aragonit, 8, 26-29.

 • Hlaváč J., Zelinka J., Štelcl J., Zimák J., 2003. Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Aragonit, 8, 30.

 • Zimák J., Výmola J., 2003. Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 62-64.

 • Zimák J., 2003. Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 60-61.

 • Zimák J., Novotný P., Fojt B., Večeřa J., Losos Z., Vávra V., Večeřová V., Skácel J., Kopa D., 2003. Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. Vydavatelství UP Olomouc. 64 stran.

 • Zimák J., 2003. Mineralogie hydrotermálních žil moravskoslezského kulmu. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003“, 63-68.

 • Novotný P., Zimák J., 2003. Mineralogie historického naleziště „Hackschüssel“ u Vernířovic (Hrubý Jeseník). Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003“, 38-41.

 • Faimon J., Štelcl J., Kubešová S., Zimák J., 2003. Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave „lamp-flora“, calcite speleothems and limestones. Environmental Pollution, 122, 417-422.

 • Šafář J. a kol., 2003. Olomoucko. Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Praha 2003. 456 stran.

 • Štelcl J., Zimák J., 2003. Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu. Moravskoslezské paleozoikum 2003, 23-24.

2002

 • Zimák J., Losos Z., Novotný P., Dobeš P., Hladíková J., 2002. Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. Journ. Czech Geol. Soc. 47, 3-4, 111-122.

 • Zimák J., Novotný P., 2002. Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 10, 306-308.

 • Zimák J., Novotný P., 2002. „Granátovka“ u Petrova nad Desnou – klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 10, 304-305.

 • Novotný P., Zimák J., Toegel V., 2002. Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 10, 259-264.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., Hlaváč J., 2002. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně. Slovenský kras 40, 97-103.

 • Zimák J., Novotný P., 2002. Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 51, 2, 179-182.

 • Losos Z., Hladíková J., Zimák J., 2002. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zpr. geol. Výzk. v r. 2001, 154-156.

 • Kříbek B., Žák K., Sulovský P., Pudilová M., Zimák J., Hájek A., Holeczy D., 2002. Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná. Zpr. geol. Výzk. v r. 2001, 44-46.

 • Štelcl J., Zimák J., Zelinka J., 2002. Radioaktivita hornin v jeskyni Driny. Aragonit 7, 25-27.

 • Zimák J., Štelcl J., Hlaváč J., 2002. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně. Aragonit 7, 21-24.

 • Kubešová S., Faimon J., Štelcl J., Zimák J., 2002. The study of “lampflora“ in the Kateřinská Cave (the Moravian Karst, Czech Republic). In: International Conference on Cavelighting, 15-17 November 2000, Budapest. Proceedings, 73-76. Budapest 2002.

 • Zimák J., 2002. Mineralogie železných rud na historickém ložisku „Glück auf“ u Seče (u Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 82-84.

 • Zimák J., 2002. Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 68-69.

 • Zimák J., 2002. Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě „Mlýnský vrch“ u Heřmanovic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 65-67.

 • Slobodník M., Zimák J., Dolníček Z., 2002. Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 62-64.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., 2002. Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 48-50.

 • Kříbek B., Žák K., Dobeš P., Pašava J., Pudilová M., Zimák J., Sulovský P., Leichmann J., Hájek A., Holeczy D., 2002. Retrográdně-metramorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování. In: Přikryl R., Pertold Z. (eds): Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, 65. ÚGMNZ PřF UK Praha 2002.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Kubešová S., 2002. Environmentálně šetrná eliminace „lampenflóry“ v turisticky přístupných jeskyních. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 179-181. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., 2002. Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 153-154. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Štelcl J., Zimák J., 2002. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 100-103. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Zimák J., Zelinka J., Štelcl J., 2002. Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 84-90. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Zimák J., Novotný P., Fojt B., Novák M., Vávra V., Kopa D., Losos Z., Prinzová E., Skácel J., 2002. Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. UP Olomouc 2002.

 • Zimák J., Novotný P., Dobeš P., 2002. Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 97-99.

 • Zimák J., Novotný P., 2002. Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 92-96.

 • Novotný P., Zimák J., 2002. Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 67-69.

 • Zimák J., 2002. Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka. Minerál 10, 2, 111-113.

 • Zimák J., 2002. Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic. Minerál 10, 1, 14-16.

 • Štelcl J., Zimák J., 2002. Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu. Moravskoslezské paleozoikum 2002, 31-32.

 • Slobodník M., Zimák J., Dolníček Z., 2002. Hydrotermální kalcit-křemen-sulfidická mineralizace u Hranic. Moravskoslezské paleozoikum 2002, 30-31.

 • Losos Z., Hladíková J., Zimák J., 2002. Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Moravskoslezské paleozoikum 2002, 22-23.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Brzobohatý R., 2002. Vápenec z lomu v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). Moravskoslezské paleozoikum 2002, 11.

2001

 • Zimák J., Novotný P., 2001. Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka). Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 288-292.

 • Zimák J., Novotný P., 2001. Mineralogie žil alpského typu na železorudném ložisku „Ulrichbrücke“ u Rejvízu. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 285-288.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 240-242.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 234-237.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Výskyt taktitu poblíž lokality „Korálové jámy“ u Žulové. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 238-240.

 • Zimák J., Košuličová M., 2001. Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 282-285.

 • Zimák J., Štelcl J., 2001. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 85-89.

 • Zimák J., Štelcl J., 2001. Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 67-83.

 • Zimák J., Novotný P., 2001. Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 51-66.

 • Štelcl J., Zimák J., 2001. Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 47-49.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Chemismus von Epidot von den alpinen Klüften in der Umgebung von Sobotín. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 27-36.

 • Jirka Z. et al., 2001. Speleoterapie – principy a zkušenosti. UP Olomouc. 282 str.

 • Košuličová M., Zimák J., 2001. Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou. Minerál 9, 6, 427-429.

 • Zimák J., Novotný P., 2001. Pfarrerb bei Sobotín: Bedeutendster Epidot-Fundort der Tschechischen Republik. Lapis 26, 11, 22-23.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 79-81.

 • Zimák J., Výmola J., 2001. Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 68-71.

 • Zimák J., 2001. Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku „Pod Břidličnou“ u Vernířovic, Hrubý Jeseník. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 89-91.

 • Zimák J., 2001. Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Tvrdkovská leč“ u Tvrdkova ve vrbenské skupině. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 66-68.

 • Zimák J., 2001. Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Maria Trost“ u Heřmanovic. Geol.výzk.Mor.Slez. v r. 2000, 63-65.

 • Dolníček Z., Slobodník M., Zimák J., 2001. Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z Hrabůvky. Moravskoslezské paleozoikum 2001, 4-5.

 • Zimák J., 2001. Mineralogie hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Moravskoslezské paleozoikum 2001, 20.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína. Minerál 9, 3, 203-206.

 • Zimák J., Zelinka J., Štelcl J., 2001. Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni. Aragonit 6, 22-25.

 • Zimák J., 2001. Ložiska nerostných surovin. Vydavatelství UP Olomouc. 98 s.

 • Fojt B., Zimák J., 2001. Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) – „Kyzový důl“. Minerál 9, 2, 138-139.

2000

 • Štelcl J., Zimák J., 2000. Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). RMZ – Materials and Geoenvironment 47, 2, 213-223.

 • Gába Z., Zimák J., 2000. Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 49, 253-257.

 • Zimák J., Krausová D., 2000. Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 49, 213-220.

 • Gába Z., Zimák J., 2000. Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 187-188.

 • Zimák J., Novotný P., Pokorná D., 2000. Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masív. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 256-259.

 • Novotný P., Zimák J., 2000. Kožušná u Štětínova – významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 213-217.

 • Novotný P., Zimák J., 2000. Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava). Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 211-212.

 • Zimák J., Novotný P., 2000. Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk). Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 253-256.

 • Zimák J., Štelcl J., 2000. Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic). Geologica carpathica 51, 6, 407-412.

 • Zimák J., 2000. Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 49, 2, 161-169.

 • Novotný P., Zimák J., 2000. Zeolity z Kožušné u Štětínova. Minerál 8, 5, 379-383.

 • Zimák J., 2000. Křemen-hematitové žíly na „Hradisku“ u Bludova. Minerál 8, 4, 316-317.

 • Novotný P., Zimák J., 2000. Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině. Minerál 8, 4, 319-322.

 • Zimák J., Faimon J., Štelcl J., 2000. Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 167-169.

 • Štelcl J., Zimák J., 2000. Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 161-164.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P., 2000. Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 147-149.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P., 2000. Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 146-147.

 • Zimák J., Pokorná D., 2000. Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 142-144.

 • Zimák J., Gába Z., 2000. Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 140-141.

 • Zimák J., Štelcl J., 2000. Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu „heřmanovických mramorů“ v lomu v Heřmanovicích. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 111-113.

 • Zimák J., 2000. Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Drakov“ u Heřmanovic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 108-110.

 • Zimák J., 2000. Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 106-108.

 • Zimák J., Krausová D., Novotný P., 2000. Mineralogie železnorudného ložiska „Vlčí doly“ u Stínavy na Drahanské vrchovině. Věst. ČGÚ 75, 1, 1-6.

 • Zimák J., Gába Z., Krausová D., Sulovský P., 2000. Amfibolový azbest z Bludova. Severní Morava 79, 58-60.

1999 a starší

 • Zimák J., 1999. Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland, to Alpine-type veins in the Sobotín region, and to the paragenesis with “strigovite“ from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 69-74.

 • Zimák J., 1999. Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Masif). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 75-79.

 • Novotný P., Zimák J., 1999. Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 81-85.

 • Zimák J., 1999. Stilpnomelan z akumulací Fe-rud lahn-dillského typu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu a vrbenské skupině. In: Seminář „Současné výzkumy v Sileziku“ u příležitosti životního jubilea prof.B.Fojta. Sborník abstraktů, 29-32. PřF MU Brno.

 • Janoška M., Zapletal J., Zimák J., Bábek O., 1999. Geologie pro učitele. Vydavatelství UP Olomouc. 196 s.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P., 1999. The changes of cave system during speleotherapy. 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 43-45.

 • Štelcl J., Zimák J., 1999. Rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 38-42.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P., 1999. Calcium in the aerosols of cave atmosphere. 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 37.

 • Zimák J., Štelcl J., 1999. Geological conditions of the Sanatorium for respiratory diseases of children in the Zlaté Hory ore district (Czech Republic). 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 30-36.

 • Zimák J., Štelcl J., 1999. Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 162-164.

 • Štelcl J., Zimák J., 1999. Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 157-161.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., 1999. Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 141-142.

 • Zimák J., Šendová P., 1999. Nové poznatky o historickém rudním ložisku „ U havířských jam“ u Jemnice. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 132-133.

 • Zimák J., 1999. Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 129-131.

 • Zimák J., Vávra V., 1999. Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 100-101.

 • Zimák J., 1999. Hydrotermální mineralizace v lomu „Podhůra“ u Lipníka nad Bečvou. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 99-100.

 • Zimák J., 1999. Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif). Věst. Čes. geol. Úst., 74, 1, 43-46.

 • Zimák J., 1998. Základy mineralogie a petrografie pro zeměpisce. UP Olomouc 1998. 91 str.

 • Zimák J., Pek I., 1998. Jaspisy a acháty z okolí Moravské Třebové. Pomezí Čech a Moravy 2, 221-229.

 • Štelcl J., Zimák J., 1998. Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní. Čas. Mor. Muz., Sci. geol. 83, 97-108.

 • Zimák J., 1998. Mineralogie a petrografie (3. doplněné vydání). UP Olomouc 1998. 226 str.

 • Zimák J., 1998. Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian Culm. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geology 26, 78-79.

 • Zimák J., 1998. Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ. Minerál 6, 3, 205-206.

 • Zimák J., 1998. Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor. Minerál 6, 3, 204-205.

 • Zimák J., Večeřa J., 1998. Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách. Minerál 6, 3, 202-204.

 • Zimák J., 1998. Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek. Minerál 6, 3, 201.

 • Štelcl J., Zimák J., 1998. Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie. Minerál 6, 3, 192-194.

 • Gába Z., Štelcl J., Zimák J., 1998. Oblázky granátického amfibolitu a „aplitu“ z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 47, 51-58.

 • Novotný P., Zimák J., Dvořák P., 1998. Nový nález uhlí u Plumlova. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 60-61.

 • Krausová D., Zimák J., 1998. Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 82-84.

 • Zimák J., Vávra V., 1998. Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 73-75.

 • Zimák J., Vávra V., Krausová D., 1998. Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 75-76.

 • Zimák J., Vávra V., 1998. Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 72-73.

 • Zimák J., 1998. Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 68-69.

 • Zimák J., 1998. Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 70-71.

 • Novotný P., Zimák J., 1998. Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 85-88.

 • Štelcl J., Zimák J., 1998. Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských eskyních. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 112-115.

 • Štelcl J., Zimák J., 1998. Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 109-112.

 • Štelcl J., Zimák J., Navrátil O., Sládek P., Sas D., 1998. Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 25, Geology, 47-58. Brno 1998.

 • Sas D., Navrátil O., Sládek P., Surý J., Štelcl J., Zimák J., 1998. Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 25, Geology, 37-46. Brno 1998.

 • Zimák J., 1997. Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 46, 219-223.

 • Fojt B., Hladíková J., Kopa D., Krausová D., Sulovský P., Vávra V., Zeman J., Zimák J., 1997. Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 46, 235-264.

 • Zimák J., Gába Z., Losos Z., Vávra V., 1997. Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 25-30.

 • Zimák J., Večeřa J., 1997. Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 21-24.

 • Zimák J., 1997. Stopy po těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v „Pekelském údolí“ u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 15-19.

 • Zimák J. a kol., 1997. Průvodce ke geologickým exkurzím. Morava – střední a jižní část. UP Olomouc 1997. 130 str.

 • Zimák J., Štelcl J., 1997. Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 95-96.

 • Zimák J., 1997. Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v „Pekelském údolí“ u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 93-95.

 • Zimák J., 1997. Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 92-93.

 • Štelcl J., Zimák J., 1997. Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 17-18.

 • Krausová D., Štelcl J., Zimák J., 1997. Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Císařská jeskyně, Býčí skála, Sloupsko-šošůvské jeskyně) a Javoříčského krasu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 12-13.

 • Zimák J., Pek I., 1996. Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě. Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci, 273, 62-65.

 • Zimák J., 1996. Sulfidická mineralizace na lokalitě „Schusterloch“ u Hluboček. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1995, 175-176.

 • Hlávka R., Krausová D., Zimák J., 1996. Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1995, 159-161.

 • Zimák J., 1996. Mineralogie a petrografie (2. doplněné vydání). UP Olomouc 1996. 213 str.

 • Zimák J., Novotný P., 1996. Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině. Minerál, 4, 2, 117-120.

 • Zimák J., Pek. I., 1996. Výskyty jaspisů a achátů na Moravskotřebovsku. Moravskotřebovské vlastivědné listy 6, 1-3.

 • Zimák J., 1995. Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu. Bull. min.-petrogr. Odd. NM v Praze 3, 48-50.

 • Losos Z., Zimák J., Krausová D., Sulovský P., 1995. Chamosit („strigovit“) z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko). Čas. Mor. Muz., Vědy přír. 80, 9-34.

 • Zimák J., 1995. Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních sulfidických rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví. In: Struktury a textury minerálů, 77-79.

 • Zimák J., 1995. Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách. In: Struktury a textury minerálů, 86-88.

 • Zimák J., 1995. Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálních sulfidických rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 43-62.

 • Zimák J., Krausová D., 1995. Optical, physical and chemical properties of chlorites from the sulphide lead-zinc deposit Oskava in the southern part of the Vrbno Group (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 37-42.

 • Zimák J., 1995. Keratophyres from Oskava (southern part of the Vrbno Group, Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 89-93.

 • Zimák J., Demek J., Janoška J., Pek I., Zapletal J., 1995. Průvodce ke geologickým exkurzím. Střední a severní Morava, Slezsko. UP Olomouc, 74 s.

 • Zimák J., 1995. Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1994, 78.

 • Zimák J., 1995. Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě. Minerál 3, 3, 180-181.

 • Zimák J., 1995. Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku. Minerál, 3, 3, 179-180.

 • Zimák J., 1995. Vznik a vývoj krystalu. UP Olomouc 1995. 35 stran.

 • Mikuláš R., Pek I., Zimák J., 1995. Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic. Věstník Čes. geol. Úst. 70, 2, 51-57.

 • Losos Z., Zimák J., Sulovský P., Krausová D., 1994. Mineralogical study of „strigovite“ from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). Acta Univ. Carol., Geologica 38, 309-319.

 • Zimák J., Krausová D., 1994. Chlorites from the polymetalic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic). – Acta Univ. Carol., Geologica 38, 433-440.

 • Kociánová K., Zimák J., Bednář V., 1994. Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku. Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci 271, 45-49.

 • Zimák J., Pek I., 1994. Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defranace, 1804) z východočeského spodního badenu. Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci 271, 18-20.

 • Zimák J., 1994. Úvod do genetické mineralogie. Olomouc 1994. 49 s.

 • Losos Z., Sulovský P., Zimák J., Krausová D., 1994. Chlorites from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). Mitt. Österr. Mineral. Ges. 139, 335-337.

 • Zimák J., 1994. Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách. n: Mineralogie, geochemie a životní prostředí, Ostrava-Poruba, 28.-30. června 1994. S. 16-18.

 • Fojt B., Zimák J., 1994. Parageneze železnorudného výskytu „Kiessgrund“ u Vernířovic severní Morava). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1993, 73-74.

 • Zimák J., 1994. Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1993, 69-70.

 • Losos Z., Zimák J., Sulovský P., Krausová D., 1994. Mineralogical study of „strigovite“ rom pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). – XIIIth Conf. on Clay Miner. and Petrol., Aug. 29-Sept. 2, 1994, Prague. Book of Abstracts, 71.

 • Zimák J., Krausová D., 1994. Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic). XIIIth Conf. on Clay Miner. and Petrol., Aug. 29-Sept. 2, 1994, Prague. Book of Abstracts, 81.

 • Zimák J., 1994. Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku. Časopis Slezského zemského muzea, řada A 43, 1, 57-59.

 • Zapletal J., Zimák J., 1994. Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce. Časopis Slezského zemského muzea, řada A 43, 1, 15-20.

 • Gába Z., Zimák J., 1993. Jarosit z Adolfovic. Severní Morava, 66, 57-58.

 • Zimák J., 1993. Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 1993, 105-109.

 • Zimák J., Kvaček M., 1993. Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 91-103.

 • Zimák J., 1993. Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k ejich genezi. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 71-90.

 • Zimák J., 1993. Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 55-69.

 • Zimák J., Kvaček M., 1993. Geochemie sulfidů polymetalického ložiska Oskava. In: Geochemie a životní prostředí. Sborník přednášek ze semináře pořádaného ve dnech 28.-30.9.1993 v Praze, 76-77.

 • Zimák J., 1993. Hollandit z Písečné u Jeseníku. Časopis Slezského muzea, řada A 42, 2, 175-177.

 • Zimák J., 1993. Mineralogie a petrografie. UP Olomouc 1993. 201 stran.

 • Zimák J., Pek I., 1992. Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 269, 46-47.

 • Zimák J., Pek I., Danko M., Tarant Z., 1992. Markazitové konkrece z dolu B. Šmeral u Mostu. Časopis pro mineralogii a geologii 37, 4, 353.

 • Zimák J., 1992. Mineralogie a ložiska nerostných surovin. In: Demek J., Novák V. et al.: Vlastivěda moravská, sv. 1 (Neživá příroda), 104-127.

 • Zimák J., Večeřa J., 1991. Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě „Zlatý důl“ u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 103, Geographica-Geologica 30, 63-74.

 • Zimák J., Reif J., 1991. Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 103, Geographica-Geologica 30, 43-62.

 • Demek J., Koverdynský B., Pek I., Zimák J., 1991. Neživá příroda Moravskotřebovska. Vydalo Městské muzeum v Moravské Třebové v roce 1991. 16 stran.

 • Zimák J., Gába Z., 1990. Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u eseníku a Konstantin u Velkého Vrbna. Časopis pro mineralogii a geologii 35, 1, 106.

 • Zimák J., 1989. Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zonami. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 95, Geographica-Geologica 28, 77-126.

 • Zimák J., Gába Z., 1989. Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 95, Geographica-Geologica 28, 73-76.

 • Gába Z., Zimák J., 1989. Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 95, Geographica-Geologica 28, 69-72.

 • Gába Z., Pek I., Zimák J., 1989. Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic severní Morava, ČSSR). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 95, Geographica-Geologica 28, 63-67.

 • Zimák J., 1989. Chemismus barytu jesenické oblasti. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. 19, 3, (Geologia), 139-142.

 • Zimák J., Pek I., 1988. Geologické poměry Olomoucka (metodický list). Okresní pedagogické středisko v Olomouci-Hodolanech 1988. 8 str.

 • Čech V., Zimák J., 1988. Hyalofan v asociaci puklinových minerálů z ložiska Zlaté Hory Hornické skály. Časopis Moravského muzea, Vědy přír. 73, 35-42.

 • Zimák J., 1988. Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu. Časopis Slezského muzea, řada A 37, 2, 169-172.

 • Gába Z., Zimák J., 1988. Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě. Časopis Slezského muzea, řada A 37, 1, 59-61.

 • Zimák J., 1987. Stroncium v barytech jesenické oblasti. Práce odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 36, 93-95.

 • Zimák J., 1987. Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 89, Geographica-Geologica 26, 43-46.

 • Fojt B., Ďurišová J., Hladíková J., Kopa D., Skácel J., Šmejkal V., Zimák J., 1986. Paragenetická studie měďnorudného výskytu „Stříbrník“ u Nýznerova. Časopis Slezského muzea, řada A 35, 2, 143-169.

 • Zimák J., Fojt B., 1985. Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 83, Geographica-Geologica 24, 63-67.

 • Zimák J., 1985. Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 83, Geographica-Geologica 24, 101-105.

 • Novák M., Zimák J., Jilemnická L., 1985. Nearly pure grossular from a pegmatite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte 4, 179-183.

 • Zimák J., Reif J., 1984. Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína. Časopis pro mineralogii a geologii 29, 1, 101.

 • Zimák J., 1984. Nález supergenní síry v Ludmírově. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 231, 9-10.

 • Jedlička J., Reif J., Zimák J., 1984. Ferrimolybdit z Videl u Vrbna pod Pradědem. Časopis pro mineralogii a geologii 29, 4, 407-411.

 • Zimák J., 1984. Nález turmalín-karbonátové žíly u Chabičova. Mineralogické poměry na výskytu Mo zrudnění ve Štětínově. In: Nové poznatky o geologii Jeseníků. Olomouc 1984, 62-63.

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Vzdělání a kariéra

 • 2005: habilitace, geologie (zaměření geochemie), titul Doc., téma habilitační práce: “Dynamika interakce křemen-voda v povrchových podmínkách”.

 • 1995: doktorské studium, geologie (zaměření geochemie), titul Dr., téma disertace: “Vznik koloidů při zvětrávání silikátů”, PřF, MU Brno

 • 1974: vysokoškolské studium, chemie (speciální anorganická technologie), titul Ing., diplomová práce “Polovodivá skla v systému Ge-Bi-S, VŠCHT Pardubice

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Pravidelné přednášky
 • vedení bakalářských diplomových a disertačních prací

 • dokončených bakalářských prací: 55

 • dokončených diplomových prací: 30

 • dokončených disertačních prací: 2

Funkce

 • Editor pro geochemii Central European Journal of Geosciences, nyní Open Geosciences; Impact factor 2014: 0,663

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • Rovnováhy a dynamika geochemických systémů

 • Reakční cesty

 • Reverzibilita a ireverzibilita procesů

 • Matematické modelování procesů

 • Krasové procesy

 • Interakce v systémech hornina-voda

 • Kinetika rozpouštění a růstu minerální fáze

 • Karbonátový systém

 • Systém alumosilikát – voda

 • Nukleace a krystalový růst

Projekty

Publikace

 • Sracek O., Geršl M., Faimon J., Bábek O., 2019. The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry 100, 203-212.

 • Lang M., Faimon J., Godissart J., Ek C., 2017. Carbon dioxide seasonality in dynamically ventilated caves: the role of advective fluxes. Theoretical and Applied Climatology 129, 1355-1372.

 • Lang M., Faimon J., Kejikova S., 2017. The impact of door opening on CO2 levels: A case study from the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). International Journal of Speleology 46, 345-358.

 • Lang M., Faimon J., Pracný P., Kejíková S., 2017. A show cave management: Anthropogenic CO2 in atmosphere of Výpustek Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Journal for Nature Conservation 35, 40-52.

 • Faimon J., Bodlákova R., Pracný P., Hebelka J., 2016. Transfer of climatic variables by dripwater: a case study from Kateřinská Cave (Moravian Karst). Environmental Earth Sciences 75, 1151.

 • Pracný P., Faimon J., Kabelka L., Hebelka J., 2015. Variations of carbon dioxide in the air and dripwaters of Punkva Caves (Moravian Karst, Czech Republic). Carbonates and Evaporites, 12 p. Article in Press.

 • Lang M., Faimon J., Ek C., 2015. The relationship between carbon dioxide concentration and visitor numbers in the homothermic zone of the balcarka cave (Moravian Karst) during a period of limited ventilation. International Journal of Speleology 44, 2, 10 p.

 • Lang M., Faimon J., Ek C., 2015. A case study of anthropogenic impact on the CO2 levels in low-volume profile of the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Acta Carsologica 44, 1, 71-80.

 • Blecha M., Faimon J., 2014. Karst soils: Dependence of co2 concentrations on pore dimension. Acta Carsologica 43, 1, 55-64.

 • Blecha M., Faimon J., 2014. Spatial and temporal variations in carbon dioxide (CO2) concentrations in selected soils of the Moravian Karst (Czech Republic). Carbonates and Evaporites 29, 4, 395-408.

 • Faimon J., Lang M., 2013. Variances in airflows during different ventilation modes in a dynamic U-shaped cave. International Journal of Speleology 42, 2, 115-122.

 • Faimon J., Ličbinská M., Zajíček P., Sracek O., 2012. Partial pressures of CO2 in Epikarstic zone deduced from hydrogeochemistry of permanent drips, the Moravian Karst, Czech Republic. Acta Carsologica 41, 1, 47-57.

 • Faimon J., Troppová D., Baldík V., Novotný R., 2012. Air circulation and its impact on microclimatic variables in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). International Journal of Climatology 32, 4, 599-623.

 • Faimon J., Ličbinská M., Zajíček P., 2012. Relationship between carbon dioxide in Balcarka Cave and adjacent soils in the Moravian Karst region of the Czech Republic. International Journal of Speleology 41, 1, 17-28.

 • Faimon J., Ličbinská M., 2010. Carbon dioxide in the soils and adjacent caves of the moravian karst. Acta Carsologica 39, 3, 463-475.

 • Nehyba S., Adamová M., Faimon J., Kuchovský T., Holoubek I., Zeman J., 2010. Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: A case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica 61, 2, 147-162.

 • Faimon J., Blecha M., 2008. Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: A detailed analysis of linear rate law. Aquatic Geochemistry 14, 1, 1-40.

 • Faimon J., Štelcl J., Sas D., 2006. Anthropogenic CO2-flux into cave atmosphere and its environmental impact: A case study in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Science of the Total Environment 369, 1-3, 231-245.

 • Faimon J., 2005. Shaping of clay fragments during transport: A theoretical model. Geologica Carpathica 56, 5, 455-460.

 • Faimon J., 2005. Total dynamics of quartz-water system at ambient conditions. Aquatic Geochemistry 11, 2, 139-172.

 • Faimon J., Nehyba S., 2004. The formation of spherical clay balls on the slopes of sandpit quarry, the Rudice-Seč (Czech Republic). Catena 58, 1, 23-40.

 • Faimon J., 2003. Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering. Aquatic Geochemistry 9, 4, 305-341.

 • Faimon J., Štelcl J., Kubešová S., Zimák J., 2003. Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave “lamp-flora”, calcite speleothems and limestones. Environmental Pollution 122, 3, 417-422.

 • Faimon J., 1996. Oscillatory silicon and aluminum aqueous concentrations during experimental aluminosilicate weathering. Geochimica et Cosmochimica Acta 60, 15, 2901-2907.

 • Frumar M., Tichá H., Koudelka L., Faimon J., 1976. Semiconducting glasses of the GeBiS system. Materials Research Bulletin 11, 1389-1396.

prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.

Vzdělání a kariéra

 • 2005: docent, Masarykova univerzita v Brně
 • 1997: Ph.D.-Université Laval, Québec, Kanada
 • 1993: M.Sc.-University of Waterloo, Ontario, Kanada
 • 1984: Ing. Vysoká škola báňská, Ostrava

Zaměstnání

 • 2009–dosud: Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2004–dosud: OPV s.r.o.
 • 2002–2007: Masarykova univerzita v Brně
 • 1998–2002: University of São Paulo (USP), Brazílie a Karlova univerzita v Praze
 • 1993–1997: Université Laval, Québec, Kanada
 • 1990–1993: University of Waterloo, Ontario, Kanada
 • 1984–1989: Geologická služba, Ostrava

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Hydrogeologie

 • Geochemické modelování

Funkce

 • Associate editor časopisů: Journal of Geochemical Exploration (vyd. Elsevier) a Geofluids (vyd. Hindawi/Wiley)

 • Board member UNESCO/IGCP projektu: Mapping and Assessing the Environmental and Health Impacts of Abandoned Mines in Sub Saharan African Countries

 • Ph.D. školitel na Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Švédsko

 • hostující profesor a školitel Ph.D. na Pontificial Catholic University, Rio de Janeiro a University of São Paulo, Brazílie

 • hostující profesor na Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico City, Mexico

 • hostující profesor na National Cheng Kung University (NCKU), Tainan, Tchaj-wan

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • hydrogeologie

 • environmentální geochemie

 • arsen

 • důlní odpady

 • modelování reaktivního transportu

 • environmentální izotopy

Projekty

 • The impact of exploitation and ore treatment on the environment at Copper Belt Province in Zambia. Model of cycling of heavy metals and sulphur in soils, sediments, waters, and vegetation. 2008-2010, Grant Agency of Czech Republic (GAČR), Project 205/08/0321, with B. Kříbek, M. Mihajlevič, V. Ettler, and J. Zeman
 • Impact of mining and ore processing on the environment in Namibia: Modeling pollutants migration in soils, plants and groundwaters, 2012-2014, Grant Agency of Czech Republic (GAČR), Project P210/12/1413, with B. Kříbek, M. Mihajlevič and A. Vaněk
 • Exploitation and treatment of Cu, Pb, Zn, and Co ores in Subsaharian Africa – natural geochemical laboratory for study of contaminants’ behavior, 2016-2018, Grant Agency of Czech Republic (GAČR), Project 16-13142S, with M. Mihajlevič, B. Kříbek, and A. Vaněk

Publikace

2021

 • Sracek O., Kříbek B., Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Veselovský F., Bagai Z., Kapusta J., Sulovský P., 2021. Mobility of Mn and other trace elements in Mn-rich mine tailings and adjacent creek at Kanye, southeast Botswana. Journal of Geochemical Exploration 220, 106658, 1-11.

2020

 • Aullón Alcaine A., Schulz C., Bundschuh J., Jacks G., Thunvik R., Gustafsson J.-P., Mörth C.-M., Sracek O., Ahmad A., Bhattacharya P., 2020. Hydrogeochemical controls on the mobility of arsenic, fluoride and other geogenic co-contaminants in the shallow aquifers of northeastern La Pampa Province in Argentina. Science of the Total Environment 715, 136671, 1-17.

 • Brumovský M., Filip J., Malina O., Oborná J., Sracek O., Reichenauer T.G., Andrýsková P., Zbořil R., 2020. Core-Shell Fe/FeS Nanoparticles with Controlled Shell Thickness for Enhanced Trichloroethylene Removal. ACS Applied Materials & Interfaces 12 (31), 35424-35434.

 • Ettler V., Mihaljevič M., Jarošíková A., Culka A., Kříbek V., Majer V., Vaněk A., Penížek V., Sracek O., Mapani B., Kamona F., 2020. Vanadium-rich slags from historical processing of Zn-Pb-V ores at Berg Aukas (Namibia): Mineralogy and environmental stability. Applied Geochemistry 114, 104473, 1-11.

 • Ettler V., Štěpánek D., Mihaljevič M., Drahota P., Jedlička R., Kříbek B., Vaněk A., Penížek V., Sracek O., Nyambe I., 2020. Slag dust from Kabwe (Zambia): Contaminant mineralogy and oral bioaccessibility. Chemosphere 260, 127642, 1-10.

 • Faimon J., Lang M., Geršl M., Sracek O., Bábek O., 2020. The “breathing spots” in karst areas-the sites of advective exchange of gasses between soils and adjacent underground cavities. Theoretical and Applied Climatology 142, 85-101.

 • Khosravi R., Zarei M., Sracek O., 2020. Hydraulic and geochemical interactions between surface water and sediment pore water in seasonal hypersaline Maharlu Lake, Iran. Hydrological Processes 34, 3358-3369.

 • Quino-Lima I., Ramos-Ramos O., Ormachea-Muñoz M., Quintanilla-Aguirre J., Duwig C., Prakash Maity J., Sracek O., Bhattacharya P., 2020. Spatial dependency of arsenic, antimony, boron and other trace elements in the shallow groundwater systems of the Lower Katari Basin, Bolivian Altiplano. Science of the Total Environment 719, 137705, 1-14.

 • Toteu S.F., Mahe G., Moritz R., Sracek O., Davies T.C., Ramasany J., 2020. Special Issue: Environmental, Health and Social legacies of mining activities in Sub-Saharan Africa. Journal of Geochemical Exploration 209, 106441, 1-4.

2019

 • Ettler V., Cihlová M., Jarošíková A., Mihaljevič M., Drahota P., Kříbek B., Vaněk A., Penížek V., Sracek O., Klementová M., Engel Z., Kamona F., Mapani., 2019. Oral bioaccessibility of metal(loid)s in dust materials from mining areas of northern Namibia. Environment International 124, 205-215.

 • Gombert P., Sracek O., Koukozas N., Gzyl G., Valladares S.T., Frączek R., Klinger C., Bauerek A., Alvares Areces J.E., Chamberlain S., Paw K., Pierzchala L., 2019. An Overview of Priority Pollutants in Selected Coal Mine Discharges in Europe. Mine Water and the Environment 38, 16-23.

 • Khosravi R., Zarei M., Sracek O., Bigalke M., 2019. Geochemical and hydrological controls of arsenic concentrations across the sediment–water interface at Maharlu Lake, Southern Iran. Applied Geochemistry 102, 88-101.

 • Kříbek B., Nyambe I., Majer V., Knésl I., Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Sracek O., 2019. Soil contamination near the Kabwe Pb-Zn smelter in Zambia: Environmental impacts and remediation measures proposal. Journal of Geochemical Exploration 197, 159-173.

 • Mihaljevič M., Baieta R., Ettler V., Vaněk A., Kříbek B., Penížek V., Drahota P., Trubač J., Sracek O., Chrastný V., Mapani B.S., 2019. Tracing of the metal dynamics in semi-arid soils near mine tailings using stable Cu and Pb isotopes. Chemical Geology 515, 61-76.

 • Sracek O., Geršl M., Faimon J., Bábek O., 2019. The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry 100, 203-212.

 • Sracek O., Rahobisoa J.-J., Trubač J., Buzek F. Andriamamonjy S.A., Rambeloson R.A., 2019. Geochemistry of thermal waters and arsenic enrichment at Antsirabe, Central Highlands of Madagascar, Journal of Hydrology 577, 123895, 1-11.

2018

 • Grösslová Z., Vaněk A., Oborná V., Mihaljevič M., Ettler V., Trubač J., Drahota P., Penížek V., Pavlů L., Sracek O., Kříbek B., Voegelin A., Göttlicher J., Drábek O., Tejnecký V., Houška J., Mapani B., Zádorová T., 2018. Thallium contamination of desert soil in Namibia, Chemical, mineralogical and isotopic insights. Environmental Pollution 239, 272-280.

 • Kříbek B., Šípková A., Ettler V., Mihaljevič M., Majer V., Knésl I., Mapani B., Penížek V., Vaněk A., Sracek O., 2018. Variability of the copper isotopic composition in soil and grass affected by mining and smelting in Tsumeb, Namibia. Chemical Geology 493, 121-135.

 • Kříbek B., Sracek O., Mihaljevič M., Knésl I., Majer V., 2018. Geochemistry and environmental impact of neutral drainage from uraniferous coal waste heap. Journal of Geochemical Exploration 191, 1-21.

 • Mihaljevič M.,Jarošíková A., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Kříbek B., Chrastný V., Sracek O., Trubač J., Svoboda M., Nyambe I., 2018. Copper isotopic record in soils and tree rings near a copper smelter, Copperbelt, Zambia. Science of the Total Environment 621, 9-17.

 • Sengupta S., Sracek O., Jean J.-S., Yang H.-J., Wang C.-H., Kar S., Babek O., Lee C.-Y., Das S., 2018. Difference in attenuation among Mn, As, and Fe in riverbed sediments. Journal of Hazardous Materials 341, 277-289.

 • Sracek O., Berg M., Müller B., 2018. Redox buffering and de-coupling of arsenic and iron in reducing aquifers across the Red River Delta, Vietnam, and conceptual model of de-coupling processes. Environmental Science and Pollution Research 25, 16, 15954-15961.

 • Sracek O., Kříbek B., Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Filip J., Veselovský F., Bagai Z.B., 2018. Geochemistry and pH control of seepage from Ni-Cu rich mine tailings at Selebi Phikwe, Botswana. Environmental Monitoring and Assessment 190, 482.

 • Sracek O., Kříbek B., Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Filip J., Veselovský F., Nyambe I., 2018. The impact of wetland on neutral mine drainage from mining wastes at Luanshya in the Zambian Copperbelt in the framework of climate change. Environmental Science and Pollution Research 25, 29, 28961-28972.

2017

 • Ettler V., Chren M., Mihaljevič M., Drahota P., Kříbek B., Veselovský F., Sracek O., Vaněk A., Penížek V., Komárek M., Mapani B., Kamona F., 2017. Characterization of Fe-Mn concentric nodules from Luvisol irrigated by mine water in a semi-arid agricultural area. Geoderma 299, 32-42.

 • Flaková R., Ženišová Z., Krčmář D., Ondrejková I., Sracek O., 2017. Occurrence of antimony and arsenic at mining sites in Slovakia: Implications for their mobility, Carpathian. Journal of Earth and Environmental Sciences 12, 1, 41-48.

 • Macias J., Vargas Jr. E.A., Sracek O., 2017. A comparative analysis of two methodologies to estimate well protection zones for transport of viruses from septic tanks in volcanic aquifers in Costa Rica. Environmental Earth Sciences 76, 44, 1-15.

2016

 • Ettler V., Johan Z., Kříbek B., Veselovský F., Mihaljevič M., Vaněk A., Penížek V., Majer V., Sracek O., Mapani B., Kamona F., Nyambe I., 2016. Composition and weathering of mine- and smelter-derived particles in soils from humid subtropical and hot semi-arid areas. Science of the Total Environment 563-564, 329-339.

 • Kříbek B., Majer V., Knésl I., Keder J., Mapani B., Kamona F., Mihaljevič M., Ettler V., Penížek V., Vaněk A., Sracek O., 2016. Contamination of soil and grass in the Tsumeb smelter area, Namibia: Modeling of contaminants dispersion and ground geochemical verification. Applied Geochemistry 64, 75-91.

 • Pracný P., Faimon J., Sracek O., Kabelka L., Hebelka J., 2016. Anomalous drip in Punkva Caves (Moravian Karst): relevant implications for paleoclimatic proxies. Hydrological Processes 30, 1506-1520.

 • Yousif M., Sracek O., 2016. Integration of geological investigations with multi-GIS data layers for water resources assessment in arid regions: El Ambagi Basin, Eastern Desert, Egypt. Environmental Earth Sciences 75, 684, 1-25.

 • Yousif M., Sracek O., 2016. An overview of phosphate rocks and their mining impact on groundwater, Eastern Desert, Egypt. Arabian Journal of Geosciences 9, 670.

2015

 • Kocourková-Víšková E., Loun J., Sracek O., Houzar S., Filip J., 2015. Secondary arsenic minerals and arsenic mobility in a historical waste rock pile at Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic. Mineralogy and Petrology 109, 17-33.

 • Mahanta C., Enmark G., Nordborg D., Sracek O., Nath B., Nickson R.T., Herbert R., Jacks G., Mukherjee A., Ramanathani A.L., Choudhurya R., Bhattacharya P., 2015. Hydrogeochemical controls on mobilization of arsenic in groundwater of a part of Brahmaputra river floodplain, India. Journal of Hydrology: Regional Studies 4, 154-171.

 • Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Svoboda M., Kříbek B., Sracek O., Mapani B.S., Kamona A.F., 2015. Trace Elements and the Lead Isotopic Record in Marula (Sclerocarya birrea) Tree Rings and Soils Near the Tsumeb Smelter, Namibia. Water, Air, Soil Pollution 226, 177, 1-11.

 • Nejeschlebová L., Sracek O., Mihaljevič M., Ettler V., Kříbek B., Knésl I., Vaněk A., Penížek V., Dolníček Z., Mapani B., 2015. Geochemistry and potential environmental impact of the mine tailings at Rosh Pinah, southern Namibia. Journal of African Earth Sciences 105, 17-28.

 • Ormaches Munoz M., Bhattacharya P., Sracek O., Ramos Ramos O., Quintanilla Aguirre J., Bundschuh J., Maity J.P., 2015. Arsenic and other trace elements in thermal springs and in cold waters from drinking water wells on the Bolivian Altiplano. Journal of South American Earth Sciences 60, 10-20. 

 • Podolský V., Ettler V., Šebek O., Ježek J., Mihaljevič M., Kříbek B., Sracek O., Vaněk A., Penížek V., Majer V., Mapani B., Kamona F., Nyambe I., 2015. Mercury in soil profiles from metal mining and smelting areas in Namibia and Zambia: distribution and potential sources. Journal of Soils and Sediments 15, 648-658.

 • Sracek O., Wanke H., Ndakunda N.N., Mihaljevič M., Buzek F., 2015. Geochemistry and fluoride levels of geothermal springs in Namibia. Journal of Geochemical Exploration 148, 96-104.

 • Vranovská A., Bodiš D., Sracek O., Ženišová Z., 2015. Anomalous arsenic concentrations in the Ďurkov carbonate geothermal structure, eastern Slovakia. Environmental Earth Sciences 73, 7103-7114.

 • Brömssen von M., Markussen L., Bhattacharya P., Ahmed K.M., Hossain M., Jacks G., Sracek O., Thunvik R., Hasan M.A., Islam M.M., Rahman M.M., 2014. Hydrogeological investigation for assessment of the sustainability of low-As aquifers as a safe drinking water source in region with high As-groundwater in Matlab, Southeastern Bangladesh. Journal of Hydrology 518, C, 373-392.

2014

 • Krčmář D., Sracek O., 2014. MODFLOW-USG: the New Possibilities in Mine Hydrogeology Modelling (or What is not Written in the Manuals). Mine Water and the Environment 33, 376-383.

 • Kříbek B., Majer V., Knésl I., Nyambe I., Mihaljevič M., Ettler V., Sracek O., 2014. Concentrations of arsenic, copper, cobalt, lead and zinc in cassava (Manihot esculenta Crantz) growing on uncontaminated and contaminated soils of the Zambian Copperbelt. Journal of African Earth Sciences 99, 2, 713-723.

 • Ramos Ramos O.E., Rötting T.S., French M., Sracek O., Bundschuh J., Quintanilla J., Bhattacharya P., 2014. Geochemical processes controlling mobilization of arsenic and trace elements in shallow aquifers and surface waters in the Antequera and Poopó mining regions, Bolivian Altiplano. Journal of Hydrology 518, C, 421-433.

 • Sengupta S., Sracek O., Jean J.-S., Lu H.-Y., Wang C.-H., Palcsu L., Liu C.-C., Jen C.-H., Bhattacharya P., 2014. Spatial variation of groundwater arsenic distribution in Chianan Plain, SW Taiwan: Role of local hydrogeological factors and geothermal sources. Journal of Hydrology 518, C, 393-409.

 • Sracek O., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Filip J., Vaněk A., Penížek V., Ettler V., Mapani B., 2014. Geochemistry and mineralogy of vanadium in mine tailings at Berg Aukas, northeastern Namibia. Journal of African Earth Sciences 96, 180-189

 • Sracek O., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Filip J., Vaněk A., Penížek V., Ettler V., Mapani B ., 2014. Geochemistry of mine tailings and behavior of arsenic at Kombat, northeastern Namibia. Environmental Monitoring and Assessment 186, 8, 4891-4903.

 • Vaněk A., Ettler V., Skipalová K., Novotný J., Penížek V., Mihaljevič M., Sracek O., Drábek O., Tejnecký V., Mapani B., 2014. Environmental stability of the processing waste from sulfide mining districts of Namibia – A model rhizosphere solution approach. Journal of Geochemical Exploration 144, 421-426.

2013

 • Alarcón-Herrera M.T., Bundschuh J., Nath B., Nicolli H.B., Gutierrez M., Martín-Dominguez I.R., Reyes-Gomez V.M., Nuñez D., Martín-Domínguez A., Sracek O., 2013. Co-occurrence of arsenic and fluoride in groundwater of semi-arid regions in Latin America:  Genesis, mobility and remediation. Journal of Hazardous Materials 262, 960-969.

 • Cáceres Choque L.F., Ramos Ramos O.E., Valdez Castro S.N., Choque Aspiazu R.R., Choque Mamani R.G., Fernández Alcazar S.G., Sracek O., Bhattacharya P., 2013. Fractionation of heavy metals and assessment of contamination of the sediments of Lake Titicaca. Environmental Monitoring and Assessment 185, 9979-9994.

 • Bauerek A., Bebek M., Sracek O., Smieja-Król E., 2013. Chemical composition of surface runoff from flotation wastes of Zn–Pb ore formation of the Mississippi Valley-type, Olkusz, Southern Poland. Journal of Geochemical Exploration 132, 54-62.

 • Samborska K., Sitek S., Bottrell S., Sracek O., 2013. Modified Phreeqplot-made, Multiphase Stability Diagrams: the AMD Case Study at Shilbottle site, Northumberland, UK. Mine Water and the Environment 32, 3, 185-194.

 • Ondrejková I., Ženišová Z., Flaková R., Krčmář D., Sracek O., 2013. The distribution of antimony and arsenic in waters of the Dubrava abandoned mine site, Slovak Republic. Mine Water and the Environment 32, 3, 207-221.

 • Ormachea M.M., Wern H., Johnsson F., Bhattacharya B., Sracek O., Thunvik R., Quintanilla J., Bundschuh J., 2013. Geogenic Arsenic and other Trace Elements in the Shallow Hydrogeologic System of Southern Poopó Basin, Bolivian Altiplano. Journal of Hazardous Materials 262, 924-940.

 • Liu C.-C, Kar S., Jean J.-S., Wang C.-H., Lee Y.-C., Sracek O., Li Z., Bundschuh J., Yang H.-J., Chen C.-Y., 2013. Linking geochemical processes in mud volcanoes with arsenic mobilization driven by organic matter. Journal of Hazardous Materials 262, 980-988.

 • Liu C.-C., Maity J.P., Jean J.-S., Li Z., Kar S., Sracek O., Yang H.-J., Chen C.-Y., Selim Reza A.H.M., Bundschuh J., Lee C.-Y., 2013. The geochemical characteristics of the mud liquids in the Wushanting and Ksiaokunshui Mud Volcano region in southern Taiwan: Implications of humic substances for binding and mobilization of arsenic. Journal of Geochemical Exploration 128, 62-71.

2012

 • López D.L., Bundschuh J., Birkle P., Armienta M.A., Cumbal L., Sracek O., Cornejo L., Ormachea M., 2012. Arsenic in volcanic geothermal fluids of Latin America. Science of the Total Environment 429, 57-75.

 • Faimon J., Ličbinská M., Zajíček P., Sracek O., 2012. Partial pressures of CO2 in epikarstic zone deduced from hydrogeochemistry of permanent drips, the Moravian Karst, Czech Republic. Acta Carsologica 41, 1, 47-57.

 • Flakova R., Zenisova Z., Sracek O., Krcmar D., Ondrejkova I., Chovan M., Lalinska B., Fendekova M., 2012. The behavior of arsenic and antimony at Pezinok mining site, southwestern part of the Slovak Republic. Environmental Earth Sciences 66, 1043-1057.

 • Ramos O.E.R., Cáceres L.F., Ormachea M.R., Bhattacharya P., Quino I., Quintanilla E., Sracek O., Thunvik R., Bundschuh J., García M.E., 2012. Sources and behavior of arsenic and trace elements in ground water and surface water of the Poopo Lake Basin, Bolivian Altiplano. Environmental Earth Sciences 66, 793-807.

 • Bhattacharya P., Sracek O., Eldvall B., Asklund R., Barmen G., Jacks G., Koku J., Gustafsson J.-E., Singh N., Balfors B.B., 2012.  Hydrogeochemical study on the contamination of water resources in a part of Tarkwa mining area, Western Ghana. Journal of African Earth Sciences 66-67, 72-84.

 • Dupalová T., Sracek O., Vencelides Z., Žák K., 2012. The origin of thermal waters in the northeastern part of the Eger Rift, Czech Republic. Applied Geochemistry 27, 3, 689-702.

 • Sracek O., Kříbek B., Mihaljevič M., Majer V., Veselovský F., Vencelides Z., Nyambe I., 2012. Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization capacity system. Journal of Geochemical Exploration 112, 174-188.

2011

 • McArthur J.M., Ravenscroft P., Sracek O., 2011. Aquifer arsenic source, Comment on Neumann, R. B. et al., Nature Geosci. 3, 46–52 (2010), Nature Geoscience 4, 10, 655-656.

 • Bundschuh J., Jean J.-S., Sracek O., 2011. Foreword, Special Issue: Arsenic: Occurrence, Biogeochemistry, Human Exposure and Mitigation. J. Environ. Sci. Health, Part A 46: 11, 1161-1162.

 • Bundschuh J., Bhattacharya P. , Sracek O., Mellano M.F., Ramírez A.E., Storniolo A. del R., Martín R.A., Cortés J., Litter M.I., Jean J.-S., 2011. Arsenic removal from groundwater of the Chaco- Pampean Plain (Argentina) using natural geological materials as adsorbents. J. Environ. Sci. Health, Part A 46: 11, 1297-1310.

 • Liu C.-C., Maity J.P., Jean J.S., Sracek O., Kar S., Li Z., Bundschuh Z., Chen C.-Y., Lu H.-Y., 2011. Biogeochemical interactions among the arsenic, iron,humic substances, and microbes in mud volcanoes in southern Taiwan. J. Environ. Sci. Health, Part A 46: 11, 1218-1230.

 • Maity J.P. , Nath B., Chen C.-Y., Bhattacharya P. , Sracek O., Bundschuh J., Kar S., Thunvik R., Chatterjee D., Ahmed  K.M., Jacks G., Mukherjee A.B., Jean J.-S., 2011. Arsenic-enriched groundwaters of India, Bangladesh and Taiwan-Comparison of hydrochemical characteristics and mobility constraints. J. Environ. Sci. Health, Part A 46: 11, 1163-1176.

 • Bertolo R., Bourotte C., Hirata R., Marcolan L., Sracek O., 2011. Geochemistry of natural chromium occurrence in a sandstone aquifer in Bauru Basin, São Paulo State, Brazil. Applied Geochemistry 26, 1353-1363.

 • Kocourková E., Sracek O., Houzar S., Cempírek J. Losos Z., Filip J., Hršelová P., 2011. Geochemical and mineralogical control on the mobility of arsenic in a waste rock pile at Dlouhá Ves, Czech Republic. Journal of Geochemical Exploration 110, 61-73.

 • Kříbek B., Mihaljevič M., Sracek O., Knésl I., Ettler V., Nyambe I., 2011. The Extent of Arsenic and of Metal Uptake by Aboveground Tissues of Pteris Vittata and Cyperus involucratus Growing in Copper- and Cobalt-Rich Tailings of the Zambian Copperbelt. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 61, 228-242.

 • Hirata R., Gesicki A., Sracek O., Bertolo R., Giannini P.C., Aravena R., 2011. Relation between sedimentary framework and hydrogeology in the Guarani Aquifer System in São Paulo state, Brazil. Journal of South American Earth Sciences 31, 444-456.

 • Mihaljevič M., Ettler V., Šebek O., Sracek O., Kříbek B., Kyncl T., Majer V., Veselovský F., 2011. Lead Isotopic and Metallic Pollution Record in Tree Rings from the Copperbelt Mining-Smelting Area, Zambia. Water, Air & Soil Pollution 216, 657-668.

 • Sracek O., Filip J., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Veselovský F., 2011. Attenuation of dissolved metals in neutral mine drainage in the Zambian Copperbelt. Environmental Monitoring and Assessment 172, 287-299.

 • Czop M., Motyka J., Sracek O., Szuwarzynski M., 2011. Geochemistry of the hyperalkaline Gorka Pit-Lake (pH > 13) in the Chrzanow Region, Southern Poland. Water, Air & Soil Pollution 214, 423-434.

2010 a starší

 • Sracek O., Veselovský F., Kříbek B., Malec J., Jehlička J., 2010. Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu- Co chemical leaching plant in Zambia. Applied Geochemistry 25, 1815-1824.

 • Birkle P., Bundschuh J., Sracek O., 2010. Mechanisms of arsenic enrichment in geothermal and petroleum reservoirs fluids in Mexico. Water Research 44, 5605-5617.

 • Kumar M., Kumar P., Ramanathan A.L., Bhattacharya P., Thunvik R., Singh U.K., M Tsujimura M., Sracek O., 2010. Arsenic enrichment in groundwater of District Ghazipur (Uttar Pradesh) in the Middle Gangetic Plain, India. Journal of Geochemical Exploration 105, 83-94.

 • Sracek O., Gzyl G., Frolik A., Kubica J., Bzowski Z., Gwozdziewicz M., Kura K, 2010. Evaluation of the impacts of mine drainage from a coal waste pile on the surrounding environment at Smolnica, southern Poland. Environ. Monit. Assess. 165, 233-254. DOI: 10.1007/s10661-009-0941-6

 • Ricka A., Kuchovsky T., Sracek O., Zeman J., 2010. Determination of potential mine water discharge zones in crystalline rocks at Rozna, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 60, 1201-1213.

 • Sracek O., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Veselovský F., 2010. Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia. Journal of African Earth Sciences 57, 14-30.

 • Mihaljevič M., Ettler V., Šebek O., Drahota P., Strnad L., Procházka R., Zeman J., Sracek O., 2010. Alteration of arsenopyrite in soils under different vegetation covers. Science of the Total Environment 408, 6, 1286-1294.

 • Sracek O., Armienta M.A., Rodríguez, Villaseñor G., 2010. Discrimination between diffuse and point sources of arsenic pollution at Zimapán, Hidalgo state, Mexico. J. Environ. Monit. 12, 329-337.

 • Silva da, J.C., Vargas Jr. E.A., Sracek O., 2009. Modeling Multiphase Reactive Transport in a Waste Rock Pile with Convective Oxygen Supply. Vadose Zone Journal 8, 1038-1050.

 • Hasan M.A., Bhattacharya P., Sracek O., Ahmed K.M., Brömssen von M., Jacks G., 2009. Geological controls on groundwater chemistry and arsenic mobilization: Hydrogeochemical study along an E-W transect in the Meghna basin, Bangladesh. Journal of Hydrology 378, 1-2, 105-118.

 • Noseck U., Rozanski K., Dulinski M., Havlová V., Sracek O., Brasser T., Hercik M., Buckau G., 2009. Carbon chemistry and groundwater dynamics at natural analogue site Ruprechtov, Czech Republic: insights from environmental isotopes. Applied Geochemistry 24, 1765-1776.

 • Bhattacharya P., Hasan M.A., Sracek O., Smith E., Ahmed K.M., Brömssen von M., Huq S.M.I., Naidu R., 2009. Groundwater chemistry and arsenic mobilization in the Holocene flood plains in south-central Bangladesh. Environmental Geochemistry and Health 31, 23-43.

 • Hasan M.A., Brömssen von M., Bhattacharya P., Ahmed K.M., Sikder A.M., Jacks G., Sracek O., 2009. Geochemistry and mineralogy of shallow alluvial aquifers in Daudkandi upazila in the Meghna flood plain, Bangladesh. Environmental Geology 57, 3, 499-511.

 • Brömssen von M., Larsson S.H., Bhattacharya P., Hasan M.A., Ahmed K.M., Jakariya M., Sikder M.A., Sracek O., Bivén A., Doušová B., Patriarca C., Thunvik R., Jacks G., 2008. Geochemical characterisation of shallow aquifer sediments of Matlab Upazila, Southeastern Bangladesh – Implications for targeting low-As aquifers. Journal of Contaminant Hydrology 99, 1-4, 137-149.

 • Mukherjee A., Brömssen von M., Scanlon, Bhattacharya P., Fryar A.E., Hasan M.A., Ahmed K.M., Chatterjee D., Jacks G., Sracek O., 2008. Hydrogeochemical comparison and effects of overlapping redox zones on groundwater arsenic near the Western (Bhagirathi sub-basin, India) and Eastern Margins (Meghna sub-basin, Bangladesh) of the Bengal Basin. Journal of Contaminant Hydrology 99, 1-4, 31-48.

 • Dokoupilová P., Sracek O., Losos Z., 2007. Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic. Mineralogical Magazine 71, 4, 443-460.

 • Hasan M.A., Ahmed K.M., Sracek O., Bhattacharya P., Brömssen von M., Broms s., Fogelström J., Mazumder M.L., Jacks G., 2007. Arsenic in shallow groundwater of Bangladesh: investigation from three different physiographic settings. Hydrogeology Journal 15, 1507-1522.

 • Kuchovsky T., Sracek O., 2007. Natural attenuation of chlorinated solvents: a comparative study. Environmental Geology 53, 1, 147-157.

 • García M.G., Sracek O., Fernández D.S., Hidalgo M. del V., 2007. Factors affecting arsenic concentration in groundwaters from Northwestern Chaco-Pampean Plain, Argentina. Environmental Geology 52, 1261-1275.

 • Brömssen von M., Jakariya M., Bhattacharya P., Ahmed K.M., Hasan M. A., Sracek O., Jonsson L., Lundell L., Jacks G., 2007. Targeting low-arsenic aquifers in Matlab Upazila, Southeastern Bangladesh. Science of the Total Environment 379, 121-132.

 • Jiříček M., Šráček O., Janda V., 2007. Odstraňování chloroderivátů ethenu z podzemní vody využitím podpovrchových reakčních bariér tvořených granulovaným železem (Fe0) (Removal of chlorinated solvents by the application of underground reactive barriers containing granular iron (Fe0)). Chemické listy 101, 176-180.

 • Jiříček M., Sracek O., Janda V., 2007. Removal of chlorinated solvents from carbonate-buffered water by zero-valent iron. Central European Journal of Chemistry 5, 1, 87-106.

 • Vencelides Z., Sracek O., Prommer H., 2007. Modelling of iron cycling and its impact on the electron balance at a petroleum hydrocarbon contaminated site in Hnevice, Czech Republic. Journal of Contaminant Hydrology 89, 3-4, 270-294.

 • Bertolo R., Hirata R., Sracek O., 2006. Geochemistry and geochemical modeling of unsaturated zone in a tropical region in Urania, São Paulo state, Brazil. Journal of Hydrology 329, 49-62.

 • Sracek O., Gélinas P., Lefebvre R., Nicholson R.V., 2006. Comparison of methods for the estimation of pyrite oxidation rate in a waste rock pile at Mine Doyon site, Quebec, Canada. Journal of Geochemical Exploration 91, 99-109.

 • Bhattacharya P., Claesson M., Bundschuh J., Sracek O., Fagerberg J., Jacks G., Martin R.A., del Storniolo A., Thir J.M., 2006. Distribution and mobility of arsenic in the Río Dulce alluvial aquifers in Santiago del Estero Province, Argentina. Science of the Total Environment 358, 97-120.

 • Lauria D.C., Almeida R.M.R., Sracek O., 2004. Behavior of radium, thorium, and uranium in groundwater near the Buena Lagoon in the Coastal zone of the State of Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Geology 47, 1, 11-19.

 • Almeida R.M.R., Lauria D.C., Ferreira A.C., Sracek O., 2004. Groundwater Radon, Radium and Uranium Concentrations in Região dos Lagos, Rio de Janeiro State, Brazil. Journal of Environmental Radioactivity 73, 3, 323-334.

 • Sracek O., Bhattacharya P., Jacks G., Gustafsson J.P., Brömssen von, M., 2004. Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments. Applied Geochemistry 19, 2, 169-180.

 • Ahmed K.M., Bhattacharya P., Hasan M.A., Akhter S.H., Alam S.M.M., Bhuyian M.A., Imam M.B., Khan A.A., Sracek O., 2004. Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh: An overview. Applied Geochemistry 19, 2, 181-200.

 • Sracek O., Choquette M., Gélinas P., Lefebvre R., Nicholson R.V., 2004. Geochemical characterization of acid mine drainage from a waste rock pile, Mine Doyon, Québec, Canada. Journal of Contaminant Hydrology 69, 1-2, 45-71.

 • Sracek O., Hirata R., 2002. Geochemical and stable isotopic evolution of the Guarani Aquifer System in the state of São Paulo, Brazil. Hydrogeology Journal 10, 643-655.

Mezinárodní spolupráce

 • člen Groundwater Arsenic Research Group (GARG) a Ph.D. školitel na Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Švédsko

 • hostující profesor a školitel Ph.D. na Pontificial Catholic University, Rio de Janeiro a University of São Paulo, Brazílie

 • hostující profesor na Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico City, Mexico

 • hostující profesor na National Cheng Kung University (NCKU), Tainan, Taiwan

 • expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, OSN) pro hydrogeologii v Latinské Americe

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Vzdělání a kariéra

Profesní CV

 • voting member of Subcommission of Carboniferous Stratigraphy při IUGS

 • National Correspondent IAS (International Association of Sedimentologists) for Czech Republic (www.sedimentologists.org)

 • člen Českého národního geologického komitétu (IUGS) (http://www.geology.cz/cngk)

 • člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci

 • associate editor, Bulletin of Geosciences (IF)

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: prof., Geologické vědy, MU Brno

 • 2005: doc., obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1995: Dr. (ekviv. PhD), obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1992: Mgr., obor „Geologie a geochemie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • vysokorozlišující stratigrafie

 • petrofyzikální metody

 • mělká geofyzika

 • environmentální sedimentologie

Projekty

 • GAČR (10 x) jako hlavní řešitel, spoluřešitel, člen týmu

  • aktuální projekty:

   GAČR, reg. č. 19-01768S: Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory (2019-2021)

   spoluřešitel Ondřej Bábek

   GAČR, reg. č. 19-17435S: Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity? (2019-2021)

   hlavní řešitel

   GAČR, reg. č. 16-11563S Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace – multidisciplinární přístup

   spoluřešitel Ondřej Bábek

   P210/14-18183S Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (2014-2016)

   hlavní řešitel Ondřej Bábek

   205/12/0573 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012-2015)

   hlavní řešitel Ondřej Bábek

 • FRVŠ (3 x) jako hlavní řešitel, spoluřešitel

Publikace (leden 2019):

 • 64 odborných článků v časopisech registrovaných na Web of Science

 • 69 odborných článků v časopisech registrovaných v databázi Scopus

Citační ohlas (leden 2019):

 • Web of Science: 966 citací; h-index: 18

 • Scopus: 404 citací (bez autocitací); h-index: 9

Vybrané publikace:

2019

 • Sracek O., Geršl M., Faimon J., Bábek O., 2019. The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry 100, 203-212.

2018

 • Bábek O., Faměra M., Hladil J., Kapusta J., Weinerová H., Šimíček D., Slavík L., Ďurišová J., 2018. Origin of red pelagic carbonates as an interplay of global climate and local basin factors: Insight from the Lower Devonian of the Prague Basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 364, 71-88.

 • Bábek O., Faměra, M., Šimíček D., Weinerová H., Hladil J., Kalvoda J., 2018. Sea-level changes vs. organic productivity as controls on Early and Middle Devonian bioevents: Facies- and gamma-ray based sequence-stratigraphic correlation of the Prague Basin, Czech Republic. Global and Planetary Change 160, 75-95.

 • Bábek O., Sedláček J., Novák A., Létal A., 2018. Electrical resistivity imaging of anastomosing river subsurface stratigraphy and possible controls of fluvial style change in a graben-like basin, Czech Republic. Geomorphology 317, 139-156. DOI: 10.1016/j.geomorph.2018.05.012

 • Grygar T.M., Hošek M., Pacina J., Štojdl J., Bábek O., Sedláček J., Hron K., Talská R., Kříženecká S., Tolaszová J., 2018. Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry 98, 94-108. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2018.09.012

 • Kalvoda J., Kumpan T., Holá M., Bábek O., Kanický V., Škoda R., 2018. Fine-scale LA-ICP-MS study of redox oscillations and REEY cycling during the latest Devonian Hangenberg Crisis (Moravian Karst, Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 493, 30-43. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.12.034

 • Majerová L., Bábek O., Navrátil T., Nováková T., Štojdl J., Elznicová J., Hron K., Grygar T.M., 2018. Dam reservoirs as an efficient trap for historical pollution: the passage of Hg and Pb through the Ohre River, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 77(16). Article Number: 574. DOI: 10.1007/s12665-018-7761-3

 • Sengupta S., Sracek O., Jean J.-S., Yang H.-J., Wang C.-H., Kar S., Babek O., Lee C.-Y., Das S., 2018. Difference in attenuation among Mn, As, and Fe in riverbed sediments. Journal of Hazardous Materials 341, 277-289.

2017

 • Sedláček J., Bábek O., Nováková T., 2017. Sedimentary record and anthropogenic pollution of a complex, multiple source-fed dam reservoirs: An example from the Nove Mlyny reservoir, Czech Republic. Science of the Total Environment 574, 1456-1471.

 • Weinerová H., Hron K., Bábek O., Šimíček D., Hladil J., 2017. Quantitative allochem compositional analysis of Lochkovian-Pragian boundary sections in the Prague Basin (Czech Republic). Sedimentary Geology 354, 43-59.

2016

 • Bábek O., Kumpan T., Kalvoda J., Matys Grygar T., 2016. Devonian/Carboniferous boundary glacioeustatic fluctuations in a platform-to-basin direction: A geochemical approach of sequence stratigraphy in pelagic settings. Sedimentary Geology 337, 81-99.

2015

 • Bábek O., Matys Grygar T., Faměra M., Hron K., Nováková T., Sedláček J., 2015. Geochemical background in polluted river sediments: how to separate the effects of sediment provenance and grain size with statistical rigour? Catena 135, 240-253.

 • Bábek O., Briestenský M., Přecechtělová G., Štěpančíková P., Hellstrom J.C., Drysdale R.N., 2015. Pleistocene speleothem fracturing in the foreland of the Western Carpathians: a case study from the seismically active eastern margin of the Bohemian Massif. Geological Quarterly 59, 3, 491-506.

 • Kalvoda J., Kumpán T., Bábek O., 2015. Upper Famennian and Lower Tournaisian sections of the Moravian Karst (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic): a proposed key area for correlation of the conodont and foraminiferal zonations. Geological Journal 50, 17-38.

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Spectral gamma-ray logging of the Grès d’Annot, SE France: An outcrop analogue to geophysical facies mapping and well-log correlation of sand-rich turbidite reservoirs. Marine and Petroleum Geology 60, 1–17.

 • Špaček P., Bábek O., Štěpančíková P., Švancara J., Padírková J., Sedláček J., 2015. The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians´foreland (NE Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/s00531-014-1121-7

2014

 • Baroň I. Bíl M., Bábek O., Smolková V., Pánek T., Macur L., 2014. Effect of slope failures on river-network pattern: A river piracy case study from the flysch belt of the Outer Western Carpathians. Geomorphology 214, 356-365.

 • Kalvoda J., Nudds J., Bábek O., Howels C., 2014. Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales-Mendip shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society (London) 171, 1, 41-47.

 • Kumpan T., Bábek O., Kalvoda J., Frýda J., Grygar T.M., 2014. A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian-Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Geological Magazine 151, 2, 201-215.

 • Kumpan T., Bábek O., Kalvoda J., Matys Grygar T., Frýda J., 2014. Sea-level and environmental changes around the Devonian-Carboniferous boundary in the Namur-Dinant Basin (S Belgium, NE France): A multi-proxy stratigraphic analysis of carbonate ramp archives and its use in regional and interregional correlations. Sedimentary Geology 311, 43-59.

 • Matys Grygar T., Elznicová J., Bábek O., Hošek M., Engel Z., Kiss T., 2014. Obtaining isochrones from pollution signals in a fluvial sediment record: A case study in uranium-polluted floodplain of the Ploučnice River, Czech Republic. Applied Geochemistry 48, 1-15.

 • Šešulka V., Sedláková I., Bábek O., Přichystal A., 2014. Identification of a buried Late Cenozoic maar-diatreme structure (North Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica 65, 6, 471-479.

2013

 • Bábek O., Kalvoda J., Cossey P., ŠŠimíček D., Devuyst F.-X., Hargreaves S., 2013. Facies and petrophysical signature of the Tournaisian/Viséan (Lower Carboniferous) sea-level cycle in carbonate ramp to basinal settings of the Wales-Brabant massif, British Isles. Sedimentary Geology 284–-285, 197-–213.

 • Faměra M., Bábek O., Matys Grygar T., Nováková T., 2013. Distribution of Heavy-Metal Contamination in Regulated River-Channel Deposits: a Magnetic Susceptibility and Grain-Size Approach; River Morava, Czech Republic. Water Air Soil Pollution 224, 1525. DOI 10.1007/s11270-013-1525-1

 • Kalvoda J., Nudds J., Bábek O., Howels C., 2013. Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales– Mendip Shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society, London 1–7. http://dx.doi.org/10.1144/jgs2013-023

 • Kumpán T., Bábek O., Kalvoda J., Frýda J., Matys Grygar T., 2013. A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian– Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Geological Magazine, 1–15. doi:10.1017/S0016756812001057

 • Matys Grygar T., Nováková T., Bábek O., Elznicová O., Vadinová N., 2013. Robust assessment of moderate heavy metal contamination levels in floodplain sediments: A case study on the Jizera River, Czech Republic. Science of the Total Environment 452-453, 233-245.

 • Nováková T., Matys Grygar T., Bábek O., Faměra M., Mihaljevic M., Strnad L., 2013. Fluvial sediments of the Morava River, Czech Republic: distinguishing regional and local sources of pollution by heavy metals and magnetic particles. J. Soils Sediments 13, 460–73.

2012

 • Kalvoda J., Bábek O., Aretz M., Cossey P., Devuyst F.-X., Hargreaves S., Nudds J., 2012. High resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Viséan boundary interval in the North Staffordshire Basin and correlation with the South Wales-Mendip Shelf. Bulletin of Geosciences 87, 3, 497-541.

 • Matys Grygar T., Sedláček J., Bábek O., Nováková T., Strnad L., Mihaljevič M., 2012. Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments. Water Air and Soil Pollution 223, 2, 739-753.

 • Sedláček J., Bábek O., Matys Grygar T., 2012. Trends and evolution of contamination in a well-dated water reservoir sedimentary archive: The Brno Dam, Moravia, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 69, 8, 2581-2593.

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2012. Outcrop gamma-ray logging of siliciclastic turbidites: Separating the detrital provenance signal from facies in the foreland-basin turbidites of the Moravo-Silesian basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 261, 50-64.

2011

 • Bábek O., Faměra M., Hilscherová K., Kalvoda J., Dobrovolný P., Sedláček J., Machát J., Holoubek I., 2011. Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyss. Catena 87, 281-290.

 • Matys Grygar T., Sedláček J., Bábek O., Nováková T., Strnad L., Mihaljevič M., 2011. Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments. Water Air Soil Pollut. doi: 10.1007/s11270-011-0898-2

 • Kalvoda J., Bábek O., Devuyst F.-X., Sevastopulo G., 2011. Biostratigraphy, sequence stratigraphy and gamma-ray spectrometry of the Tournaisian-Viséan boundary interval in the Dublin Basin. Bull. of Geosciences 86, DOI 10.3140/bull.geosci.1265

 • Bábek O., Chlachula J., Matys Grygar T., 2011. Non-magnetic indicators of pedogenesis related to loess magnetic enhancement and depletion: Examples from the Czech Republic and southern Siberia. Quaternary Science Reviews 30, 967-979.

2010

 • Koptíková L., Bábek O., Hladil J., Kalvoda J., Slavík L., 2010. Stratigraphic significance and resolution of spectral reflectance logs in Lower Devonian carbonates of the Barrandian area, Czech Republic; a correlation with magnetic susceptibility and gamma-ray logs. Sedimentary Geology 205, 83-98.

 • Kalvoda J., Bábek O., 2010. The Margins of Laurussia in Central and Southeast Europe and Southwest Asia. Gondwana Research 17, 2-3, 526-545.

2009

 • Kalvoda J., Novák M., Bábek O., Brzobohatý R., Holá M., Holoubek I., Kanický V., Škoda R., 2009.  Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander. Biogeochemistry 94, 3, 197-215.

 • Holá M., Kalvoda J., Bábek O., Brzobohatý R., Holoubek I., Kanický V., Škoda R., 2009. LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic). Environmental Geology 58, 1, 141-151.

2008

 • Bábek O., Hilscherová K., Nehyba S., Zeman J., Faměra M., Franců J., Holoubek I., Machát J., Klánová J., 2008. Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic. J. Soils Sedim. 8, 3, 165-176.

 • Isaacson P.E., Díaz-Martínez E., Grader G.W., Kalvoda J., Bábek O., Devuyst F.-X., 2008. Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 268, 126-142.

 • Kalvoda J., Bábek O., Fatka O., Leichmann J., Melichar R., Nehyba S., Špaček P., 2008. Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic – a review. Int. J. Earth Sci. 97, 3, 497-517.

 • Bábek O., Franců E., Kalvoda J., Neubauer F., 2008. A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic. N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 249, 2, 185-201.

 • Grabowski J., Bábek O., Nawrocki J., Tomek Č., 2008. New palaeomagnetic data from the palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization. Geol. Quarterly 52, 4, 321-334.