doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015: doc., obor „Ložisková geológia“, PrF KU v Bratislavě
 • 2005: Ph.D., obor „Geologické inženýrství“, HGF VŠB-TU v Ostravě
 • 2001: Ing., obor „Geologické inženýrství“, HGF VŠB-TU v Ostravě

Členství v profesních organizacích

 • od 2019: člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky (GAČR)
 • od 2017: člen vědecké rady časopisu GSM – Mineral Resources Management
 • od 2014: člen Českého národního geologického komitétu
 • od 2010: člen Ad Hoc Group of External Scientific and Technical Experts – Geological Exploration of the Interoceanmetal Joint Organization (IOM) Company
 • od 2008: člen České geologické společnosti
 • člen České asociace ložiskových geologů (ČALG)

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologie ložisek nerostných surovin

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zaměření

 • geologie sedimentárních pánví včetně mineralogie a petrografie
 • stratigrafie permu a karbonu v Českém masívu
 • suroviná a energetická bezpečnost a politika

Projekty

Vybrané publikace

 • Sivek M., Jirásek J., Kavina P., Vojnarová M., Kurková T., Bašová A., 2020. Divorce after hundreds years of marriage: Prospects for coal mining in the Czech Republic with regard to the European Union. Energy Policy 142, 111524.

 • Jirásek J., Matýsek D., Alexa P., Osovský M., Uhlář R., Sivek M., 2020. High specific activity of radium isotopes in baryte from the Czech part of the Upper Silesian Basin – An example of spontaneous mine water treatment. Minerals 21, 2, 103.

 • Tiewsoh L.S., Jirásek J., Sivek M., 2019. Electricity generation in India: Present state, future outlook and policy implications. Energies, 12, 7, 1361.

 • Sivek M., Kavina P., Jirásek J., 2019. New mineral policy of the Czech Republic of June 2017. Resources Policy 60, 246-254.

 • Matýsek D., Jirásek J., Skupien P., Thomson S.N., 2018. The Žermanice sill: new insights into the mineralogy, petrology, age, and origin of the teschenite association rocks in the Western Carpathians, Czech Republic. International Journal of Earth Sciences, 107, 7, 2553-2574.

 • Jirásek J., Opluštil S., Sivek M., Schmitz M.D., Abels H.A., 2018. Astronomical forcing of Carboniferous paralic sedimentary cycles in the Upper Silesian Basin, Czech Republic (Serpukhovian, latest Mississippian): New radiometric ages afford an astronomical age model for European biozonations and substages. Earth-Science Reviews 177, 715-741.

 • Jirásek J., Otava J., Matýsek D., Sivek M., Schmitz M.D., 2018. The radioisotopically constrained Viséan onset of turbidites in the Moravian-Silesian part of the Rhenohercynian foreland basin (Central European Variscides). International Journal of Earth Sciences 107, 2, 711-727.

 • Opluštil S., Jirásek J., Schmitz M., Matýsek D., 2017. Biotic changes around the radioisotopically constrained Carboniferous-Permian boundary in the Boskovice Basin (Czech Republic) Bulletin of Geosciences 92, 1, 95-122.

 • Matýsek D., Jirásek J., 2016. Occurrences of slawsonite in rocks of the teschenite association in the Podbeskydí Piedmont area (Czch Republic) and their petrological significance. Canadian Mineralogist 54, 5, 1129-1146.

 • Matýsek D., Jirásek J., Osovský M., Skupien P., 2014. Minerals formed by the weathering of sulfides in mines of the Czech part of the Upper Silesian Basin. Mineralogical Magazine 78, 5, 1265-1286.

doc. RNDr. Jiří Zimák, Csc.

Vzdělání a kariéra

 • 1996: habilitační řízení, udělení titulu docent, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1992: udělen vědecký titul CSc., PřF Masarykovy Univerzity v Brně
 • 1980: rigorózní řízení, PřF MU (tehdy UJEP) Brno, RNDr.
 • 1980: ukončil studium geologie na PřF Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně

Zaměstnání

 • 2004–2010: vedoucí Katedry geologie UP
 • 1983–1996: odborný asistent, Přírodovědecká fakulta UP
 • 1980–1983: kurátor sbírek mineralogicko-petrografického oddělení v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geochemie

 • Geologie 1

 • Geologie ložisek nerostných surovin

 • Mineralogie

 • Mineralogie a petrologie 1

 • Obecná mineralogie a petrologie

 • Přírodní zdroje surovin

 • Vybrané kapitoly z mineralogie a petrografie

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • mineralogie a petrografie severovýchodní části Českého masivu

 • hydrotermální mineralizace

 • vulkanosedimentární sulfidická ložiska a železnorudná ložiska typu Lahn-Dill a BIF

 • problematika přirozené radioaktivity horninového prostředí v jeskyních Českého masivu a Západních Karpat

 •  

Projekty

Publikace 

2011

 • Zimák J., Štelcl J., Všianský D., 2018. Reflectance colourimetry as a method for estimating the approximate quantity of non-carbonate components in limestones: A case study in the Mokra Quarry (Czech Republic). Catena 169, 90-95. DOI: 10.1016/j.catena.2018.05.028

 • Zimák J., 2011. Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 74-77.

 • Zimák J., Jůzková V., 2011. Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 78-79.

 • Zimák J., Ďurďová L., 2011. Aktivita radiocesia a přirozených radioaktivitních prvků v sedimentech Plumlovské přehrady a přirozená radioaktivita hornin snosné oblasti. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 92-94.

 • Zimák J., Nepejchal M., 2011. Zlato z dolu Marie Pomocná III ve zlatohorském rudním revíru. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 99-100.

2010

 • Zimák J., Ďurďová L., 2010. Confirmation of the low level of natural radioactivity of the rocks in Podluží. 14th Conference on Environment and Mineral Processing – Part III, Ostrava 3.-5. 6. 2010, VŠB TU Ostrava 2010, p. 189-193.

 • Ďurďová L., Zimák J., 2010. Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 199-201.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace v Hrubém Jeseníku a na Zlatohorsku. Minerál, Speciál 2010, 4-6.

 • Zimák J., Kopecký F., 2010. Historie výzkumu mineralizace alpského typu v jesenické oblasti. Minerál, Speciál 2010, 7-14.

 • Zimák J., 2010. Geneze puklinové mineralizace alpského typu. Minerál, Speciál 2010, 15-18.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Mineralizace alpské mineralizace v Jeseníkách a na Zlatohorsku: přehled významných lokalit a minerálů na jednotlivých lokalitách. Minerál, Speciál 2010, 19-21.

 • Novotný P., Zimák J., Jirásek J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace u Sobotína. Minerál, Speciál 2010, 22-43.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace u Maršíkova. Minerál, Speciál 2010, 44-48.

 • Novotný P., Zimák J., Vančura J., Jirásek J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace u Vernířovic. Minerál, Speciál 2010, 56-92.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Další lokality mineralizace alpského typu v Hrubém Jeseníku. Minerál, Speciál 2010, 93-116.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Významné lokality alpské mineralizace na Zlatohorsku. Minerál, Speciál 2010, 117-120.

 • Novotný P., Zimák J., 2010. Mineralizace alpského typu mezi Rejvízem a Ondřejovicemi v Jeseníkách. Minerál, Speciál 2010, 123-126.

2009

 • Zimák J., 2009. Rock-Forming Minerals of Igneous and Metamorphic Rocks under the Microscope. Vydavatelství UP Olomouc.

 • Zimák J., 2009. Základy gemologie. Vydavatelství UP Olomouc.

 • Zimák J., Ďurďová L., 2009. Natural radioactivity of the Brno Dam bottom sediments. Proceed. from  XI.th Conf. on Waste Recyclation, Ostrava 28. 11. 2009, VŠB TU Ostrava 2009, p. 110-115.

 • Zimák J., Ďurďová L., 2009. Natural radioactivity of the Brno Dam bottom sediments. Proceed. from  XVII.th International Poster Day „Transport of water, chemicals and energy in the System Soil – Crop Canopy – Atmosphere“. Bratislava, 20. 11. 2009, p.12 on CD rom, 2009.

 • Zimák J., Novotný P., 2009. Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika). Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 17, 1, 69-72.

2008

 • Zimák J., 2008. Grossular v mineralizaci alpského typu na Sobotínsku. Minerál 16, 4, 310-312.

 • Novotný P., Zimák J., 2008. Mineralizace alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Minerál 16, 4, 295-309.

 • Zimák J., 2008. Drahé kameny. Vydavatelství UP Olomouc.

2007

 • Zimák J., Štelcl J., 2007. Přirozená radioaktivita drob Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin IV, 137-142. VŠB-TU Ostrava.

 • Zimák J., Štelcl J., 2007. Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin východního okraje Českého masivu. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin IV, 131-136. VŠB-TU Ostrava.

2006

 • Štosová V., Zimák J., 2006. Mineralogie beryl-columbitového pegmatitu na lokalitě Bienergraben u Sobotína. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006“, 48-51.

2004

 • Zimák J., 2004. Turmalín na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na území Moravy a Slezska. Moravskoslezské paleozoikum 2004, 14-15.

 • Nepejchal M., Zimák J., 2004 Železorudné ložisko Franziskazeche u Šumperka. Městský úřad Šumperk a Vlastivědné muzeum v Šumperku.

 • Zimák J., 2004. Fylosilikáty ložisek typu Lahn-Dill na území Moravy a Slezska. – Mineralógia Západných Karpát a Českého masívu 2004. Bratislava a Banský Studenec, 25.-27.5.2004. Zborník abstraktov, str. 72-75.

 • Štelcl J., Faimon J., Zimák J., 2004. Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 75-77. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Štelcl J., Zimák J., Zelinka J., 2004. Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 78-82. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., 2004. Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 83-88. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Hlaváč J., Zimák J., Štelcl J., 2004. „Jeskynní hlíny“ zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 89-94. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Faimon J., Zimák J., Zajíček P., Schwarzová M., Štelcl J., 2004. The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geographica 38, 9-13.

 • Zimák J., 2004. Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 66-68.

 • Štelcl J., Zimák J., 2004. Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 99-100.

 • Zimák J., Štelcl J., 2004. Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 103-106.

 • Zimák J., Štelcl J., 2004. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 107-108.

 • Zimák J., Štelcl J., Vávra V., Zelinka J., 2004. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni. Slovenský kras (Acta carsologica slovaca) 42, 121-128.

 • Zimák J., Štelcl J., 2004. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky. Univerzita Palackého v Olomouci.

2003

 • Novotný P., Zimák J., 2003. Zlaté Hory. Historie a současnost ložiska zlata evropského významu. Memoria Olomouc.

 • Zimák J., Štelcl J., 2003. Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 38, 39-43.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Malý K., 2003. Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 38, 7-22.

 • Štelcl J., Zimák J., 2003. Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic). Krystalinikum 29, 147-154.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., 2003. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky. Univerzita Palackého v Olomouci.

 • Zimák J., Štelcl J., 2003. Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku. Zpr. geol. Výzk. v R. 2002, 203-204.

 • Novotný P., Zimák J., 2003. Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a Černý důl“ u Vernířovic. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 58, 123-138.

 • Bábek O., Zimák J., Štelcl J., 2003. Carbonate facies, compositional variations and physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia. In: Vlahovic, I. (ed.) Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija 17.-19.9.2003, s. 8.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., Hlaváč J., 2003. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně. Aragonit, 8, 26-29.

 • Hlaváč J., Zelinka J., Štelcl J., Zimák J., 2003. Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Aragonit, 8, 30.

 • Zimák J., Výmola J., 2003. Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 62-64.

 • Zimák J., 2003. Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 60-61.

 • Zimák J., Novotný P., Fojt B., Večeřa J., Losos Z., Vávra V., Večeřová V., Skácel J., Kopa D., 2003. Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. Vydavatelství UP Olomouc. 64 stran.

 • Zimák J., 2003. Mineralogie hydrotermálních žil moravskoslezského kulmu. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003“, 63-68.

 • Novotný P., Zimák J., 2003. Mineralogie historického naleziště „Hackschüssel“ u Vernířovic (Hrubý Jeseník). Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003“, 38-41.

 • Faimon J., Štelcl J., Kubešová S., Zimák J., 2003. Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave „lamp-flora“, calcite speleothems and limestones. Environmental Pollution, 122, 417-422.

 • Šafář J. a kol., 2003. Olomoucko. Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Praha 2003. 456 stran.

 • Štelcl J., Zimák J., 2003. Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu. Moravskoslezské paleozoikum 2003, 23-24.

2002

 • Zimák J., Losos Z., Novotný P., Dobeš P., Hladíková J., 2002. Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. Journ. Czech Geol. Soc. 47, 3-4, 111-122.

 • Zimák J., Novotný P., 2002. Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 10, 306-308.

 • Zimák J., Novotný P., 2002. „Granátovka“ u Petrova nad Desnou – klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 10, 304-305.

 • Novotný P., Zimák J., Toegel V., 2002. Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 10, 259-264.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., Hlaváč J., 2002. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně. Slovenský kras 40, 97-103.

 • Zimák J., Novotný P., 2002. Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 51, 2, 179-182.

 • Losos Z., Hladíková J., Zimák J., 2002. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zpr. geol. Výzk. v r. 2001, 154-156.

 • Kříbek B., Žák K., Sulovský P., Pudilová M., Zimák J., Hájek A., Holeczy D., 2002. Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná. Zpr. geol. Výzk. v r. 2001, 44-46.

 • Štelcl J., Zimák J., Zelinka J., 2002. Radioaktivita hornin v jeskyni Driny. Aragonit 7, 25-27.

 • Zimák J., Štelcl J., Hlaváč J., 2002. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně. Aragonit 7, 21-24.

 • Kubešová S., Faimon J., Štelcl J., Zimák J., 2002. The study of “lampflora“ in the Kateřinská Cave (the Moravian Karst, Czech Republic). In: International Conference on Cavelighting, 15-17 November 2000, Budapest. Proceedings, 73-76. Budapest 2002.

 • Zimák J., 2002. Mineralogie železných rud na historickém ložisku „Glück auf“ u Seče (u Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 82-84.

 • Zimák J., 2002. Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 68-69.

 • Zimák J., 2002. Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě „Mlýnský vrch“ u Heřmanovic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 65-67.

 • Slobodník M., Zimák J., Dolníček Z., 2002. Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 62-64.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., 2002. Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 48-50.

 • Kříbek B., Žák K., Dobeš P., Pašava J., Pudilová M., Zimák J., Sulovský P., Leichmann J., Hájek A., Holeczy D., 2002. Retrográdně-metramorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování. In: Přikryl R., Pertold Z. (eds): Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, 65. ÚGMNZ PřF UK Praha 2002.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Kubešová S., 2002. Environmentálně šetrná eliminace „lampenflóry“ v turisticky přístupných jeskyních. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 179-181. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., 2002. Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 153-154. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Štelcl J., Zimák J., 2002. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 100-103. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Zimák J., Zelinka J., Štelcl J., 2002. Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 84-90. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Zimák J., Novotný P., Fojt B., Novák M., Vávra V., Kopa D., Losos Z., Prinzová E., Skácel J., 2002. Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. UP Olomouc 2002.

 • Zimák J., Novotný P., Dobeš P., 2002. Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 97-99.

 • Zimák J., Novotný P., 2002. Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 92-96.

 • Novotný P., Zimák J., 2002. Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 67-69.

 • Zimák J., 2002. Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka. Minerál 10, 2, 111-113.

 • Zimák J., 2002. Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic. Minerál 10, 1, 14-16.

 • Štelcl J., Zimák J., 2002. Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu. Moravskoslezské paleozoikum 2002, 31-32.

 • Slobodník M., Zimák J., Dolníček Z., 2002. Hydrotermální kalcit-křemen-sulfidická mineralizace u Hranic. Moravskoslezské paleozoikum 2002, 30-31.

 • Losos Z., Hladíková J., Zimák J., 2002. Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Moravskoslezské paleozoikum 2002, 22-23.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Brzobohatý R., 2002. Vápenec z lomu v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). Moravskoslezské paleozoikum 2002, 11.

2001

 • Zimák J., Novotný P., 2001. Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka). Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 288-292.

 • Zimák J., Novotný P., 2001. Mineralogie žil alpského typu na železorudném ložisku „Ulrichbrücke“ u Rejvízu. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 285-288.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 240-242.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 234-237.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Výskyt taktitu poblíž lokality „Korálové jámy“ u Žulové. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 238-240.

 • Zimák J., Košuličová M., 2001. Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 9, 282-285.

 • Zimák J., Štelcl J., 2001. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 85-89.

 • Zimák J., Štelcl J., 2001. Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 67-83.

 • Zimák J., Novotný P., 2001. Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 51-66.

 • Štelcl J., Zimák J., 2001. Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 47-49.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Chemismus von Epidot von den alpinen Klüften in der Umgebung von Sobotín. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 27-36.

 • Jirka Z. et al., 2001. Speleoterapie – principy a zkušenosti. UP Olomouc. 282 str.

 • Košuličová M., Zimák J., 2001. Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou. Minerál 9, 6, 427-429.

 • Zimák J., Novotný P., 2001. Pfarrerb bei Sobotín: Bedeutendster Epidot-Fundort der Tschechischen Republik. Lapis 26, 11, 22-23.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 79-81.

 • Zimák J., Výmola J., 2001. Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 68-71.

 • Zimák J., 2001. Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku „Pod Břidličnou“ u Vernířovic, Hrubý Jeseník. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 89-91.

 • Zimák J., 2001. Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Tvrdkovská leč“ u Tvrdkova ve vrbenské skupině. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 66-68.

 • Zimák J., 2001. Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Maria Trost“ u Heřmanovic. Geol.výzk.Mor.Slez. v r. 2000, 63-65.

 • Dolníček Z., Slobodník M., Zimák J., 2001. Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z Hrabůvky. Moravskoslezské paleozoikum 2001, 4-5.

 • Zimák J., 2001. Mineralogie hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Moravskoslezské paleozoikum 2001, 20.

 • Novotný P., Zimák J., 2001. Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína. Minerál 9, 3, 203-206.

 • Zimák J., Zelinka J., Štelcl J., 2001. Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni. Aragonit 6, 22-25.

 • Zimák J., 2001. Ložiska nerostných surovin. Vydavatelství UP Olomouc. 98 s.

 • Fojt B., Zimák J., 2001. Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) – „Kyzový důl“. Minerál 9, 2, 138-139.

2000

 • Štelcl J., Zimák J., 2000. Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). RMZ – Materials and Geoenvironment 47, 2, 213-223.

 • Gába Z., Zimák J., 2000. Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 49, 253-257.

 • Zimák J., Krausová D., 2000. Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 49, 213-220.

 • Gába Z., Zimák J., 2000. Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 187-188.

 • Zimák J., Novotný P., Pokorná D., 2000. Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masív. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 256-259.

 • Novotný P., Zimák J., 2000. Kožušná u Štětínova – významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu. Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 213-217.

 • Novotný P., Zimák J., 2000. Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava). Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 211-212.

 • Zimák J., Novotný P., 2000. Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk). Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz. 8, 253-256.

 • Zimák J., Štelcl J., 2000. Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic). Geologica carpathica 51, 6, 407-412.

 • Zimák J., 2000. Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 49, 2, 161-169.

 • Novotný P., Zimák J., 2000. Zeolity z Kožušné u Štětínova. Minerál 8, 5, 379-383.

 • Zimák J., 2000. Křemen-hematitové žíly na „Hradisku“ u Bludova. Minerál 8, 4, 316-317.

 • Novotný P., Zimák J., 2000. Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině. Minerál 8, 4, 319-322.

 • Zimák J., Faimon J., Štelcl J., 2000. Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 167-169.

 • Štelcl J., Zimák J., 2000. Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 161-164.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P., 2000. Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 147-149.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P., 2000. Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 146-147.

 • Zimák J., Pokorná D., 2000. Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 142-144.

 • Zimák J., Gába Z., 2000. Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 140-141.

 • Zimák J., Štelcl J., 2000. Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu „heřmanovických mramorů“ v lomu v Heřmanovicích. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 111-113.

 • Zimák J., 2000. Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Drakov“ u Heřmanovic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 108-110.

 • Zimák J., 2000. Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 106-108.

 • Zimák J., Krausová D., Novotný P., 2000. Mineralogie železnorudného ložiska „Vlčí doly“ u Stínavy na Drahanské vrchovině. Věst. ČGÚ 75, 1, 1-6.

 • Zimák J., Gába Z., Krausová D., Sulovský P., 2000. Amfibolový azbest z Bludova. Severní Morava 79, 58-60.

1999 a starší

 • Zimák J., 1999. Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland, to Alpine-type veins in the Sobotín region, and to the paragenesis with “strigovite“ from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 69-74.

 • Zimák J., 1999. Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Masif). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 75-79.

 • Novotný P., Zimák J., 1999. Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 81-85.

 • Zimák J., 1999. Stilpnomelan z akumulací Fe-rud lahn-dillského typu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu a vrbenské skupině. In: Seminář „Současné výzkumy v Sileziku“ u příležitosti životního jubilea prof.B.Fojta. Sborník abstraktů, 29-32. PřF MU Brno.

 • Janoška M., Zapletal J., Zimák J., Bábek O., 1999. Geologie pro učitele. Vydavatelství UP Olomouc. 196 s.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P., 1999. The changes of cave system during speleotherapy. 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 43-45.

 • Štelcl J., Zimák J., 1999. Rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 38-42.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P., 1999. Calcium in the aerosols of cave atmosphere. 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 37.

 • Zimák J., Štelcl J., 1999. Geological conditions of the Sanatorium for respiratory diseases of children in the Zlaté Hory ore district (Czech Republic). 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 30-36.

 • Zimák J., Štelcl J., 1999. Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 162-164.

 • Štelcl J., Zimák J., 1999. Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 157-161.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., 1999. Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 141-142.

 • Zimák J., Šendová P., 1999. Nové poznatky o historickém rudním ložisku „ U havířských jam“ u Jemnice. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 132-133.

 • Zimák J., 1999. Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 129-131.

 • Zimák J., Vávra V., 1999. Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 100-101.

 • Zimák J., 1999. Hydrotermální mineralizace v lomu „Podhůra“ u Lipníka nad Bečvou. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 99-100.

 • Zimák J., 1999. Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif). Věst. Čes. geol. Úst., 74, 1, 43-46.

 • Zimák J., 1998. Základy mineralogie a petrografie pro zeměpisce. UP Olomouc 1998. 91 str.

 • Zimák J., Pek I., 1998. Jaspisy a acháty z okolí Moravské Třebové. Pomezí Čech a Moravy 2, 221-229.

 • Štelcl J., Zimák J., 1998. Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní. Čas. Mor. Muz., Sci. geol. 83, 97-108.

 • Zimák J., 1998. Mineralogie a petrografie (3. doplněné vydání). UP Olomouc 1998. 226 str.

 • Zimák J., 1998. Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian Culm. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geology 26, 78-79.

 • Zimák J., 1998. Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ. Minerál 6, 3, 205-206.

 • Zimák J., 1998. Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor. Minerál 6, 3, 204-205.

 • Zimák J., Večeřa J., 1998. Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách. Minerál 6, 3, 202-204.

 • Zimák J., 1998. Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek. Minerál 6, 3, 201.

 • Štelcl J., Zimák J., 1998. Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie. Minerál 6, 3, 192-194.

 • Gába Z., Štelcl J., Zimák J., 1998. Oblázky granátického amfibolitu a „aplitu“ z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 47, 51-58.

 • Novotný P., Zimák J., Dvořák P., 1998. Nový nález uhlí u Plumlova. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 60-61.

 • Krausová D., Zimák J., 1998. Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 82-84.

 • Zimák J., Vávra V., 1998. Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 73-75.

 • Zimák J., Vávra V., Krausová D., 1998. Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 75-76.

 • Zimák J., Vávra V., 1998. Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 72-73.

 • Zimák J., 1998. Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 68-69.

 • Zimák J., 1998. Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 70-71.

 • Novotný P., Zimák J., 1998. Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 85-88.

 • Štelcl J., Zimák J., 1998. Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských eskyních. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 112-115.

 • Štelcl J., Zimák J., 1998. Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 109-112.

 • Štelcl J., Zimák J., Navrátil O., Sládek P., Sas D., 1998. Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 25, Geology, 47-58. Brno 1998.

 • Sas D., Navrátil O., Sládek P., Surý J., Štelcl J., Zimák J., 1998. Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 25, Geology, 37-46. Brno 1998.

 • Zimák J., 1997. Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 46, 219-223.

 • Fojt B., Hladíková J., Kopa D., Krausová D., Sulovský P., Vávra V., Zeman J., Zimák J., 1997. Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 46, 235-264.

 • Zimák J., Gába Z., Losos Z., Vávra V., 1997. Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 25-30.

 • Zimák J., Večeřa J., 1997. Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 21-24.

 • Zimák J., 1997. Stopy po těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v „Pekelském údolí“ u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 15-19.

 • Zimák J. a kol., 1997. Průvodce ke geologickým exkurzím. Morava – střední a jižní část. UP Olomouc 1997. 130 str.

 • Zimák J., Štelcl J., 1997. Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 95-96.

 • Zimák J., 1997. Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v „Pekelském údolí“ u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 93-95.

 • Zimák J., 1997. Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 92-93.

 • Štelcl J., Zimák J., 1997. Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 17-18.

 • Krausová D., Štelcl J., Zimák J., 1997. Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Císařská jeskyně, Býčí skála, Sloupsko-šošůvské jeskyně) a Javoříčského krasu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 12-13.

 • Zimák J., Pek I., 1996. Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě. Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci, 273, 62-65.

 • Zimák J., 1996. Sulfidická mineralizace na lokalitě „Schusterloch“ u Hluboček. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1995, 175-176.

 • Hlávka R., Krausová D., Zimák J., 1996. Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1995, 159-161.

 • Zimák J., 1996. Mineralogie a petrografie (2. doplněné vydání). UP Olomouc 1996. 213 str.

 • Zimák J., Novotný P., 1996. Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině. Minerál, 4, 2, 117-120.

 • Zimák J., Pek. I., 1996. Výskyty jaspisů a achátů na Moravskotřebovsku. Moravskotřebovské vlastivědné listy 6, 1-3.

 • Zimák J., 1995. Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu. Bull. min.-petrogr. Odd. NM v Praze 3, 48-50.

 • Losos Z., Zimák J., Krausová D., Sulovský P., 1995. Chamosit („strigovit“) z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko). Čas. Mor. Muz., Vědy přír. 80, 9-34.

 • Zimák J., 1995. Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních sulfidických rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví. In: Struktury a textury minerálů, 77-79.

 • Zimák J., 1995. Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách. In: Struktury a textury minerálů, 86-88.

 • Zimák J., 1995. Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálních sulfidických rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 43-62.

 • Zimák J., Krausová D., 1995. Optical, physical and chemical properties of chlorites from the sulphide lead-zinc deposit Oskava in the southern part of the Vrbno Group (Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 37-42.

 • Zimák J., 1995. Keratophyres from Oskava (southern part of the Vrbno Group, Czech Republic). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 89-93.

 • Zimák J., Demek J., Janoška J., Pek I., Zapletal J., 1995. Průvodce ke geologickým exkurzím. Střední a severní Morava, Slezsko. UP Olomouc, 74 s.

 • Zimák J., 1995. Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1994, 78.

 • Zimák J., 1995. Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě. Minerál 3, 3, 180-181.

 • Zimák J., 1995. Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku. Minerál, 3, 3, 179-180.

 • Zimák J., 1995. Vznik a vývoj krystalu. UP Olomouc 1995. 35 stran.

 • Mikuláš R., Pek I., Zimák J., 1995. Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic. Věstník Čes. geol. Úst. 70, 2, 51-57.

 • Losos Z., Zimák J., Sulovský P., Krausová D., 1994. Mineralogical study of „strigovite“ from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). Acta Univ. Carol., Geologica 38, 309-319.

 • Zimák J., Krausová D., 1994. Chlorites from the polymetalic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic). – Acta Univ. Carol., Geologica 38, 433-440.

 • Kociánová K., Zimák J., Bednář V., 1994. Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku. Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci 271, 45-49.

 • Zimák J., Pek I., 1994. Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defranace, 1804) z východočeského spodního badenu. Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci 271, 18-20.

 • Zimák J., 1994. Úvod do genetické mineralogie. Olomouc 1994. 49 s.

 • Losos Z., Sulovský P., Zimák J., Krausová D., 1994. Chlorites from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). Mitt. Österr. Mineral. Ges. 139, 335-337.

 • Zimák J., 1994. Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách. n: Mineralogie, geochemie a životní prostředí, Ostrava-Poruba, 28.-30. června 1994. S. 16-18.

 • Fojt B., Zimák J., 1994. Parageneze železnorudného výskytu „Kiessgrund“ u Vernířovic severní Morava). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1993, 73-74.

 • Zimák J., 1994. Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1993, 69-70.

 • Losos Z., Zimák J., Sulovský P., Krausová D., 1994. Mineralogical study of „strigovite“ rom pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). – XIIIth Conf. on Clay Miner. and Petrol., Aug. 29-Sept. 2, 1994, Prague. Book of Abstracts, 71.

 • Zimák J., Krausová D., 1994. Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic). XIIIth Conf. on Clay Miner. and Petrol., Aug. 29-Sept. 2, 1994, Prague. Book of Abstracts, 81.

 • Zimák J., 1994. Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku. Časopis Slezského zemského muzea, řada A 43, 1, 57-59.

 • Zapletal J., Zimák J., 1994. Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce. Časopis Slezského zemského muzea, řada A 43, 1, 15-20.

 • Gába Z., Zimák J., 1993. Jarosit z Adolfovic. Severní Morava, 66, 57-58.

 • Zimák J., 1993. Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 1993, 105-109.

 • Zimák J., Kvaček M., 1993. Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 91-103.

 • Zimák J., 1993. Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k ejich genezi. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 71-90.

 • Zimák J., 1993. Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 55-69.

 • Zimák J., Kvaček M., 1993. Geochemie sulfidů polymetalického ložiska Oskava. In: Geochemie a životní prostředí. Sborník přednášek ze semináře pořádaného ve dnech 28.-30.9.1993 v Praze, 76-77.

 • Zimák J., 1993. Hollandit z Písečné u Jeseníku. Časopis Slezského muzea, řada A 42, 2, 175-177.

 • Zimák J., 1993. Mineralogie a petrografie. UP Olomouc 1993. 201 stran.

 • Zimák J., Pek I., 1992. Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 269, 46-47.

 • Zimák J., Pek I., Danko M., Tarant Z., 1992. Markazitové konkrece z dolu B. Šmeral u Mostu. Časopis pro mineralogii a geologii 37, 4, 353.

 • Zimák J., 1992. Mineralogie a ložiska nerostných surovin. In: Demek J., Novák V. et al.: Vlastivěda moravská, sv. 1 (Neživá příroda), 104-127.

 • Zimák J., Večeřa J., 1991. Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě „Zlatý důl“ u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 103, Geographica-Geologica 30, 63-74.

 • Zimák J., Reif J., 1991. Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 103, Geographica-Geologica 30, 43-62.

 • Demek J., Koverdynský B., Pek I., Zimák J., 1991. Neživá příroda Moravskotřebovska. Vydalo Městské muzeum v Moravské Třebové v roce 1991. 16 stran.

 • Zimák J., Gába Z., 1990. Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u eseníku a Konstantin u Velkého Vrbna. Časopis pro mineralogii a geologii 35, 1, 106.

 • Zimák J., 1989. Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zonami. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 95, Geographica-Geologica 28, 77-126.

 • Zimák J., Gába Z., 1989. Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 95, Geographica-Geologica 28, 73-76.

 • Gába Z., Zimák J., 1989. Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 95, Geographica-Geologica 28, 69-72.

 • Gába Z., Pek I., Zimák J., 1989. Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic severní Morava, ČSSR). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 95, Geographica-Geologica 28, 63-67.

 • Zimák J., 1989. Chemismus barytu jesenické oblasti. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. 19, 3, (Geologia), 139-142.

 • Zimák J., Pek I., 1988. Geologické poměry Olomoucka (metodický list). Okresní pedagogické středisko v Olomouci-Hodolanech 1988. 8 str.

 • Čech V., Zimák J., 1988. Hyalofan v asociaci puklinových minerálů z ložiska Zlaté Hory Hornické skály. Časopis Moravského muzea, Vědy přír. 73, 35-42.

 • Zimák J., 1988. Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu. Časopis Slezského muzea, řada A 37, 2, 169-172.

 • Gába Z., Zimák J., 1988. Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě. Časopis Slezského muzea, řada A 37, 1, 59-61.

 • Zimák J., 1987. Stroncium v barytech jesenické oblasti. Práce odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 36, 93-95.

 • Zimák J., 1987. Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 89, Geographica-Geologica 26, 43-46.

 • Fojt B., Ďurišová J., Hladíková J., Kopa D., Skácel J., Šmejkal V., Zimák J., 1986. Paragenetická studie měďnorudného výskytu „Stříbrník“ u Nýznerova. Časopis Slezského muzea, řada A 35, 2, 143-169.

 • Zimák J., Fojt B., 1985. Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 83, Geographica-Geologica 24, 63-67.

 • Zimák J., 1985. Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 83, Geographica-Geologica 24, 101-105.

 • Novák M., Zimák J., Jilemnická L., 1985. Nearly pure grossular from a pegmatite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte 4, 179-183.

 • Zimák J., Reif J., 1984. Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína. Časopis pro mineralogii a geologii 29, 1, 101.

 • Zimák J., 1984. Nález supergenní síry v Ludmírově. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 231, 9-10.

 • Jedlička J., Reif J., Zimák J., 1984. Ferrimolybdit z Videl u Vrbna pod Pradědem. Časopis pro mineralogii a geologii 29, 4, 407-411.

 • Zimák J., 1984. Nález turmalín-karbonátové žíly u Chabičova. Mineralogické poměry na výskytu Mo zrudnění ve Štětínově. In: Nové poznatky o geologii Jeseníků. Olomouc 1984, 62-63.

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Vzdělání a kariéra

 • 2005: habilitace, geologie (zaměření geochemie), titul Doc., téma habilitační práce: “Dynamika interakce křemen-voda v povrchových podmínkách”.

 • 1995: doktorské studium, geologie (zaměření geochemie), titul Dr., téma disertace: “Vznik koloidů při zvětrávání silikátů”, PřF, MU Brno

 • 1974: vysokoškolské studium, chemie (speciální anorganická technologie), titul Ing., diplomová práce “Polovodivá skla v systému Ge-Bi-S, VŠCHT Pardubice

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Pravidelné přednášky
 • vedení bakalářských diplomových a disertačních prací

 • dokončených bakalářských prací: 55

 • dokončených diplomových prací: 30

 • dokončených disertačních prací: 2

Funkce

 • Editor pro geochemii Central European Journal of Geosciences, nyní Open Geosciences; Impact factor 2014: 0,663

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • Rovnováhy a dynamika geochemických systémů

 • Reakční cesty

 • Reverzibilita a ireverzibilita procesů

 • Matematické modelování procesů

 • Krasové procesy

 • Interakce v systémech hornina-voda

 • Kinetika rozpouštění a růstu minerální fáze

 • Karbonátový systém

 • Systém alumosilikát – voda

 • Nukleace a krystalový růst

Projekty

Publikace

 • Sracek O., Geršl M., Faimon J., Bábek O., 2019. The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry 100, 203-212.

 • Lang M., Faimon J., Godissart J., Ek C., 2017. Carbon dioxide seasonality in dynamically ventilated caves: the role of advective fluxes. Theoretical and Applied Climatology 129, 1355-1372.

 • Lang M., Faimon J., Kejikova S., 2017. The impact of door opening on CO2 levels: A case study from the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). International Journal of Speleology 46, 345-358.

 • Lang M., Faimon J., Pracný P., Kejíková S., 2017. A show cave management: Anthropogenic CO2 in atmosphere of Výpustek Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Journal for Nature Conservation 35, 40-52.

 • Faimon J., Bodlákova R., Pracný P., Hebelka J., 2016. Transfer of climatic variables by dripwater: a case study from Kateřinská Cave (Moravian Karst). Environmental Earth Sciences 75, 1151.

 • Pracný P., Faimon J., Kabelka L., Hebelka J., 2015. Variations of carbon dioxide in the air and dripwaters of Punkva Caves (Moravian Karst, Czech Republic). Carbonates and Evaporites, 12 p. Article in Press.

 • Lang M., Faimon J., Ek C., 2015. The relationship between carbon dioxide concentration and visitor numbers in the homothermic zone of the balcarka cave (Moravian Karst) during a period of limited ventilation. International Journal of Speleology 44, 2, 10 p.

 • Lang M., Faimon J., Ek C., 2015. A case study of anthropogenic impact on the CO2 levels in low-volume profile of the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Acta Carsologica 44, 1, 71-80.

 • Blecha M., Faimon J., 2014. Karst soils: Dependence of co2 concentrations on pore dimension. Acta Carsologica 43, 1, 55-64.

 • Blecha M., Faimon J., 2014. Spatial and temporal variations in carbon dioxide (CO2) concentrations in selected soils of the Moravian Karst (Czech Republic). Carbonates and Evaporites 29, 4, 395-408.

 • Faimon J., Lang M., 2013. Variances in airflows during different ventilation modes in a dynamic U-shaped cave. International Journal of Speleology 42, 2, 115-122.

 • Faimon J., Ličbinská M., Zajíček P., Sracek O., 2012. Partial pressures of CO2 in Epikarstic zone deduced from hydrogeochemistry of permanent drips, the Moravian Karst, Czech Republic. Acta Carsologica 41, 1, 47-57.

 • Faimon J., Troppová D., Baldík V., Novotný R., 2012. Air circulation and its impact on microclimatic variables in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). International Journal of Climatology 32, 4, 599-623.

 • Faimon J., Ličbinská M., Zajíček P., 2012. Relationship between carbon dioxide in Balcarka Cave and adjacent soils in the Moravian Karst region of the Czech Republic. International Journal of Speleology 41, 1, 17-28.

 • Faimon J., Ličbinská M., 2010. Carbon dioxide in the soils and adjacent caves of the moravian karst. Acta Carsologica 39, 3, 463-475.

 • Nehyba S., Adamová M., Faimon J., Kuchovský T., Holoubek I., Zeman J., 2010. Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: A case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica 61, 2, 147-162.

 • Faimon J., Blecha M., 2008. Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: A detailed analysis of linear rate law. Aquatic Geochemistry 14, 1, 1-40.

 • Faimon J., Štelcl J., Sas D., 2006. Anthropogenic CO2-flux into cave atmosphere and its environmental impact: A case study in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Science of the Total Environment 369, 1-3, 231-245.

 • Faimon J., 2005. Shaping of clay fragments during transport: A theoretical model. Geologica Carpathica 56, 5, 455-460.

 • Faimon J., 2005. Total dynamics of quartz-water system at ambient conditions. Aquatic Geochemistry 11, 2, 139-172.

 • Faimon J., Nehyba S., 2004. The formation of spherical clay balls on the slopes of sandpit quarry, the Rudice-Seč (Czech Republic). Catena 58, 1, 23-40.

 • Faimon J., 2003. Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering. Aquatic Geochemistry 9, 4, 305-341.

 • Faimon J., Štelcl J., Kubešová S., Zimák J., 2003. Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave “lamp-flora”, calcite speleothems and limestones. Environmental Pollution 122, 3, 417-422.

 • Faimon J., 1996. Oscillatory silicon and aluminum aqueous concentrations during experimental aluminosilicate weathering. Geochimica et Cosmochimica Acta 60, 15, 2901-2907.

 • Frumar M., Tichá H., Koudelka L., Faimon J., 1976. Semiconducting glasses of the GeBiS system. Materials Research Bulletin 11, 1389-1396.