Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

2008–2013: Ph.D., obor „Geologické vědy“, PřF MU v Brně

2006–2008: Mgr., obor „Geologie“, PřF MU v Brně

2003–2006: Bc., obor „Všeobecná Geologie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

Praktika z environmentálního monitoringu

2D a 3D modelování v geologii

Geologie kvartéru

Dynamická geologie

Dynamika litosféry

Kurz mělké geofyziky

Environmentální geologie

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

environmentální sedimentologie

vysokorozlišující stratigrafie

petrofyzikální metody

lakustrinní systémy

kontinentální zalednění

kvartérní geologie

mělká geofyzika

Projekty

2014 – spoluřešitel projektu FRUP; Softwarové zpracování geologických dat

2012-2015 – člen řešitelského týmu projektu GAČR P205/12/0573; Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu

2016 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2016_023; Studium sedimentačních prostředí v povodí řek Moravy a Odry

2017-2019 – člen řešitelského týmu projektu GAČR 17-06229S; Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů

2018 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2018_019; Studium dynamiky a antropogenní kontaminace v sedimentačních depozičních prostředích

2019 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2019_032; Sedimentární archivy jako odraz klimatických, provenienčních a antropogenních změn

2020 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2020_031; Sedimenty jako environmentální archivy

2021 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2021_023;Vysokorozlišující stratigrafie a kontaminace sedimentárních archivů

Publikace 

 • Bábek O., Sedláček J., Lenďáková Z., Elznicová J., Pacina J. 2021. Historical pond systems as long-term composite archives of anthropogenic contamination in the Vrchlice River, Czechia. Anthropocene, 33, 100283.
 • Sedláček J., Tolaszová J., Kříženecká S., Bábek O., Zimová K. 2020. Regional Contamination History Revealed in Coal-Mining-Impacted Oxbow Lake Sediments. Water, Air, & Soil Pollution, 231, 208.
 • Matys Grygar T., Bábek O., Sedláček J., Lenďáková Z., Faměra M., Štojdl J., Pacina J., Tolaszová J., Kříženecká S. 2020. Segregation and retention of As, potentially toxic metals, and organic pollutants in a reservoir from the Ohře River (the Czech Republic). Journal of Soils and Sediments, 20, 2931–2948.
 • Bábek O., Kielar O., Lenďáková Z., Mandlíková K., Sedláček J., Tolaszová J. 2020. Reservoir deltas and their role in pollutant distribution in valley-type dam reservoirs: Les Království Dam, Elbe River, Czech Republic. Catena, 184, 104251.
 • Sedláček J., Kapustová V., Šimíček D., Bábek O., Sekanina M. 2019. Initial stages and evolution of recently abandoned meanders revealed by multi-proxy methods in the Odra River (Czech Republic). Geomorphology, 333, 16–29.
 • Bábek O., Sedláček J., Novák A., Létal A. 2018. Electrical resistivity imaging of anastomosing river subsurface stratigraphy and possible controls of fluvial style change in a graben-like basin, Czech Republic. Geomorphology, 317, 139–156.
 • Grygar Matys T., Hošek M., Pacina J., Štojdl J., Bábek O., Sedláček J., Hron K., Talská R., Kříženecká S., Tolaszová J. 2018. Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry, 98, 94–108.
 • Kapustová V., Pánek T., Hradecký J., Zernitskaya V., Hutchinson S.M., Mulková M., Sedláček J., Bajer V. 2018. Peat bog deposits reveal land degradation during 16th– and 17th century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic). Land Degradation & Development, 29(4), 1–13.
 • Sedláček J., Kielar O., Šimíček D., Kapustová V. 2017. Vývoj slepého ramene u Polanky nad Odrou v CHKO Poodří. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 60–64.
 • Sedláček J., Bábek O., Nováková T. 2017. Sedimentary record and anthropogenic pollution of a complex, multiple source fed dam reservoirs: An example from the Nové Mlýny reservoir, Czech Republic. Science of the Total Environment, 574, 1456–1471.
 • Chudaničová M., Hutchinson S.M., Hradecký J., Sedláček J. 2016. Environmental magnetism as a proxy for recent overbank sediments of (peri-)industrial regions in the Czech Republic and UK. Catena, 142, 21–35.
 • Sedláček J., Bábek O., Kielar O. 2016. Sediment accumulation rates and high-resolution stratigraphy of recent fluvial suspension deposits in various fluvial settings, Morava River catchment area, Czech Republic. Geomorphology, 254, 73–87.
 • Bábek O., Matys Grygar T., Faměra M., Hron K., Nováková T., Sedláček J. 2015. Geochemical background in polluted river sediments: How to separate the effects of sediment provenance and grain size with statistical rigour? Catena, 135, 240–253.
 • Špaček P., Bábek O., Štěpančíková P., Švancara J., Pazdírková J., Sedláček J. 2015. The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians’ foreland (NE Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences, 104, 963–990.
 • Stacke V., Pánek T., Sedláček J. 2014. Late Holocene evolution of the Bečva River floodplain (Outer Western Carpathians, Czech Republic) as a record of interaction between erosion prone catchment and environmental change. Geomorphology, 206, 440–451.
 • Moník M., Sedláček J. 2014. Electric Resistivity Tomography and Magnetic Susceptibility Measurements at the Baden Culture Site Stavenice-Úsov (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology, 5(2), 131–138.
 • Sedláček J., Bábek O., Grygar T. 2013. Trends and evolution of contamination in a well-dated water reservoir sedimentary archive: the Brno Dam, Moravia, Czech Republic. Environmental Earth Sciences, 69, 2581–2593.
 • Sedláček J., Faměra M., Bábek O., Martínek J. 2013. Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 210–212.
 • Pánek T., Smolková V., Hradecký J., Sedláček J., Zernitskaya V., Kadlec J., Pazdur A., Řehánek T. 2012. Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic). Holocene, 23, 218–229.
 • Matys Grygar T., Sedláček J., Bábek O., Nováková T., Strnad L., Mihaljevič M. 2012. Regional contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal shift of Pb and Zn loading in fluvial sediments. Water, Air & Soil Pollution, 223(2), 739–753.
 • Bábek O., Faměra M., Hilscherová K., Kalvoda J., Dobrovolný P., Sedláček J., Machát J., Holoubek I. 2011. Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyses. Catena, 87, 281–290.
 • Sedláček J., Bábek O. 2009. Předběžné zhodnocení rychlosti sedimentace ve vybraných přehradních nádržích v povodí Moravy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 31–34.

RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2008, Ph.D., PřF MU v Brně, obor geologické vědy se zaměřením
 • 2001, Mgr., PřF UP, obor biologie-zeměpis-geologie

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Paleontologie 1 a 2

 • Paleoekologie

 • Didaktika geologie

 • Biologie pro geology

 • Vývoj přírody v ČR

 • Geologické katastrofy a biotické krize

 • Význam ichnofosilií

 • Muzeologie pro geology

 • Určovací praktikum z paleontologie

 • Geologie 2

 • Geologická cvičení v terénu

 • Kurz geologického mapování

 • Terénní praxe z geologie

 • garant pedagogických praxí

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • paleontologie spodního karbonu

 • goniatitová fauna, paleoichnologie
 • geologie středomoravského terciéru
 • geoarcheologie
 • muzeologie

Projekty

Publikace 

2010

 • Jašková V., Lehotský T., 2010. Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. ČSOP Iris, 64s. Prostějov. ISBN 978-80-254-8172-1

 • Palán J., Lehotský T., 2010. Revize osteologické sbírky Dr. Jindřicha Wankla uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 299, 50-91. ISSN 1212-1134

2009

 • Jašková V., Lehotský T., 2009. Nové lokality miocenních sedimentů s faunou na Prostějovsku (Lutotín, Myslejovice, Terezské údolí u Náměště na Hané. Přír. Stud. Muz. Prostěj. 10-11, 183-190. ISBN 80-900-106-9-5

2008

 • Dolníček Z., Kropáč K., Lehotský T., Škoda R., Jačková I., 2008. Nové petrografické, mineralogické a paleontologické poznatky z lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 93, 91-112. ISSN: 1211-8796

 • Dolníček Z., Zapletal J., Lehotský T., Zimák J., 2008. Geologické exkurze po Olomoucku. Skripta PřF UP v Olomouci, 49 str. + 22 str. příloh.

 • Lehotský T., 2008. Revize goniatitové fauny moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní karbon, Český masiv). Moravskoslezské paleozoikum 2008, 11-12, Brno.

 • Lehotský T., 2008. Nové paleontologické výzkumy lokality Stínava – víkendový domek, předběžná zpráva. Moravskoslezské paleozoikum 2008, 10-11, Brno.

2007

 • Gilíková H., Bubík M., Buriánek D., Čurda J., Franců E., Geršl M., Godány J., Havíř J., Hubatka F., Jankovská V., Krejčí O., Lehotský T., Maštera L., Nývlt D., Otava J., Petrová P., Pálenský P., Skácelová D., Skácelová Z., Stráník Z., Šikula J., Švábenická L., Večeřa J., Poul I., Dohnalová E., Čoupek P., Karenová J., Kratochvílová M., 2007. Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou.. 126 s. ČGS Brno. Brno.

 • Buriánek D., Bábek O., Bubík M., Čurda J., Geršl M., Gilíková H., Godány J., Havíř J., Poul I., Krejčí O., Lehotský T., Maštera L., Havlín Nováková D., Otava J., Tomanová Petrová P., Poul I., Skácelová D., Skácelová Z., Stráník Z., Švábenická L., 2007. Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-141 Kelč. ČGS Brno. Brno.

 • Derka T., Lehotský T., 2007. Classical Ballet: not only for Professional Dancers. Movement and Health. AUPO, Gymnica 37, 2, 40. Olomouc http://www.gymnica2.upol.cz/03_37-2.pdf

 • Jašková V., Lehotský T., 2007. Geologie Velkého Kosíře. In: Přírodní park Velký Kosíř – Průvodce naučnou stezkou. Český svaz ochránců přírody, Reg. sdružení Iris v Prostějově, 43-47. Prostějov.

 • Holcová K., Zágoršek K., Jašková V., Lehotský T., 2007. The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 36, 47-55. Brno.

 • Palán J., Lehotský T., 2007. Zpracování osteologické sbírky Dr. Jindřicha Wankla deponované ve Vlastivědném muzeu v Olomouci – předběžná zpráva. 13. Kvartér 2007, 23-24, Masarykova univerzita Brno. Brno.

 • Balada J., Baladová G., Boněk J., Brant J., Brychnáčová E., Doležalová O., Faltýn J., Herink J., Holasová T., Horská V., Houska J., Hovorková M., Hučínová L., Hudecová D., Charalambidis A., Jeřábek J., Jonák Z., Janoušková S., Kodet S., Krčková S., Kůlová A., Lisnerová R., Maršák J., Masaříková J., Novák J., Pastorová M., Pernicová H., Rokosová M., Smejkalová A., Tůmová J., Tupý J., Zahradníková J., Zelendová E., Beneš P., Beneš Z., Blažová K., Brestičová L., Čtrnáctová H., Dittrich J., Dostál F., Dostál P., Drábek V., Dundr M., Dušek B., Fořt P., Hamhalterová Z., Hofmann E., Hučín J., Jakubal V., Jirák J., Ježková J., Kettnerová B., Kitzbergerová L., Kolář K., Kubištová I., Lehotský T., Markoš A., Matějka D., Pavlas T., Pavlíček V., Pecka K., Pešat P., Pitner T., Přádná I., Rancová D., Řehák Z., Řežáb T., Schindler R., Slawinská M., Valenta J., Vančát J., Wagner J., Wahla A., Walterová E., Ziegler V., 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 100s. ISBN 978-80-87000-11-3 http://vyuka.jazyku.cz/i/File/RVP_G.pdf

 • Balada J., Baladová G., Boněk J., Brant J., Brychnáčová E., Doležalová O., Faltýn J., Herink J., Holasová T., Horská V., Houska J., Hovorková M., Hučínová L., Hudecová D., Charalambidis A., Jeřábek J., Jonák Z., Janoušková S., Kodet S., Krčková S., Kůlová A., Lisnerová R., Maršák J., Masaříková J., Novák J., Pastorová M., Pernicová H., Rokosová M., Smejkalová A., Tůmová J., Tupý J., Zahradníková J., Zelendová E., Beneš P., Beneš Z., Blažová K., Brestičová L., Čtrnáctová H., Dittrich J., Dostál F., Dostál P., Drábek V., Dundr M., Dušek B., Fořt P., Hamhalterová Z., Hofmann E., Hučín J., Jakubal V., Jirák J., Ježková J., Kettnerová B., Kitzbergerová L., Kolář K., Kubištová I., Lehotský T., Markoš A., Matějka D., Pavlas T., Pavlíček V., Pecka K., Pešat P., Pitner T., Přádná I., Rancová D., Řehák Z., Řežáb T., Schindler R., Slawinská M., Valenta J., Vančát J., Wagner J., Wahla A., Walterová E., Ziegler V., 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 103s. ISBN 978-80-87000-12-0

 • Prešer D., Lehotský T., 2007. Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc. Zprávy VMO 289-291, 3-13.

 • Konečný P., Lehotský T., 2007. Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy VMO 289-291, 42-45.

 • Lehotský T., Zapletal J., 2007. Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek. Zprávy VMO 289-291, 14-24.

 • Jašková V., Lehotský T., Hladilová Š., 2007. Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku. Přír. Stud. Muz. Prostěj. 9, 143-150.

 • Lehotský T. (2007): Ophiomorpha isp. – první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň). Přír. Stud. Muz. Prostěj. 9, 141-142.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Lehotský T., Škoda R., Faměra M., Čermák L., 2007. Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku). Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2007, 11, 17-18. Olomouc.

 • Lehotský T., 2007. Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku. Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2007, 11, 19. Olomouc.

 • Lehotský T., 2007. Paleontologické zhodnocení spodnokarbonských sedimentů lokalit Fulnek-Jerlochovice a Jestřabí. MS-ČGS Brno, dílčí mapovací zpráva 1:25000, list Suchdol nad Odrou.

 • Jašková V., Lehotský T., 2007. Významné paleontologické lokality moravských třetihor na výstavě. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově (2005). 69-80. Prostějov.

2006

 • Prešer D., Lehotský T., 2006. Pleistocénní obratlovci z lokalit severozápadní části Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. 12. Kvartér 2006. 24, Brno, Masarykova univerzita.

 • Prešer D., Lehotský T., 2006. Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu. Zpr. VMO 284-285, 47-52.

 • Lehotský T., 2006. Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masívu). Zpr. VMO 284-285, 1-24.

 • Lehotský T., 2006. Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif). 7. paleontologický seminář, Brno.

 • Lanta V., Lehotský T., Svobodová P., 2006. Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce “Staropackých hor”. Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 13, 127-131. Východočeské muzeum Pardubice.

 • Lehotský T., 2006. Palacký University, Olomouc. str. 58-120. In: Mikuláš R., ed., 2006. Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material). A special publication for the workshop on ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia. Institute of Geology, AS CR, 137 pp. Prague ISBN 20070302 (workshop)

 • Lehotský T., 2006. Homeland Museum, Olomouc. str. 120 – 124. In: Mikuláš, R. ed. (2006): Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material). A special publication for the workshop on ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia. Institute of Geology, AS CR, 137 pp., Prague (workshop)

 • Lehotský T., 2006. 3. Mezinárodní ichnotaxonomický workshop na Katedře geologie PřF UP. Žurnál UP, Olomouc.

2005

 • Lehotský T., 2005. Další ichnofosilie ve svrchním karbonu hornoslezské pánve. Moravskoslezské paleozoikum 2005, sborník abstraktů. 15–16. Olomouc.

 • Jašková V., Lehotský T., 2005. Nové lokality třetihorních sedimentů na Prostějovsku. Zpr. Muz. Prostějovska 1-2, 83-88.

 • Lehotský T., Zapletal J., 2005. Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu), Čas. Slez. Muz. (A) 54, 193-201.

 • Lehotský T., ed., 2005. 6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků. Olomouc. 70s.

 • Lehotský T., Jašková V., 2005. Nové lokality s výskytem stop vrtavých organismů na střední Moravě. Sborník příspěvků – 6. paleontologický seminář. Olomouc.

2004 a starší

 • Mikuláš R., Lehotský T., Bábek O., 2004. Trace fossils of the Moravice Formation in the southern part of the Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic). Bull. of Geosciences 79, 2, 81-98. http://www.geology.cz/bulletin/fulltext/bullgeosci200402081.pdf

 • Bábek O., Mikuláš R., Zapletal J., Lehotský T., 2004. Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic. Int. J. Earth. Sci. 93, 2, 241-261. http://www.springerlink.com/content/lhb0r4tud0djqdbf/

 • Lehotský T., 2004. Další nálezy fauny v andělskohorském souvrství (moravskosleszká jednotka, Český masív). – 5. paleontologická konference, Sborník abstraktů. 64, Bratislava

 • Bábek O., Přichystal A., Lehotský T., 2003. Modální složení a gamaspektrometrie drob moravického souvrství: potenciální využití při geologickém mapování. In: Moravskoslezské paleozoikum 2002. Sborník abstraktů a program konference, 3-4. Olomouc 6.2.2003

 • Lehotský T., Zapletal J., Bábek O., 2003. Zpráva o výzkumu nových paleontologických lokalit kry Maleníku (sp. karbon, Český masív). In: Moravskoslezské paleozoikum 2002. Sborník abstraktů a program konference, 14-15. Olomouc 6.2.2003

 • Bábek O., Přichystal A., Lehotský T., 2003. Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 36-39. http://www.sci.muni.cz/gap/casop/r2003_w/paleozoikum/babek.pdf

 • Lehotský T., 2003. Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masív). Přír. stud. Muz. Prostěj. 5, 1-7.

 • Lehotský T., 2003. Nový nález stop badenských vrtavých organismů v lomu cementárny Hranice. Stud. věd. konference, sborník příspěvků, 38. Brno.

 • Mikuláš R., Lehotský T., 2002. Nález ichnofosílie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve. Moravskoslezské paleozoikum, Sborník abstraktů z konference, 24-25. Brno.

 • Lehotský T., Zapletal J., Bábek O., Pluskalová J., 2001. Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje moravického souvrství (Nízký Jeseník).- Sbor. příspěvků na semináři „Moravskoslezské paleozoikum 2001“, Olomouc.

 • Bábek O., Mikuláš R., Zapletal J., Lehotský T., Pluskalová J., 2001. Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu. Geol. Výzk. Mor. Slez.

 • Bábek O., Zapletal J., Mikuláš R., Lehotský T., 2001. Controls on development of asymetric fining-upward megycykles in a general fine- grained turbidite systém of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin.- 6th Meeting od the Czech tectonic Studies Group Donovaly, Geolines, 13, 45-46, Praha.

Další publikační aktivity (výstavy)

 • Jašková V., Lehotský T., 2010. Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. Muzeum Prostějovska v Prostějově

 • Jašková V., Lehotský T., 2007. Čelechovický devon. PdF UP Olomouc

 • Lehotský T., Bábková-Hrochová M., Spáčilová I., 2007. Doba ledová je doba ledová. Vlastivědné muzeum v Olomouci.

 • Lehotský T., Jašková V., Frühbauerová O., 2007. Zkameněliny archiv života. Muzeum Novojičínska Nový Jičín, Muzeum v Bílovci, Muzeum Prostějovska v Prostějově /2008/

 • Jašková V., Lehotský T., Buřival J., 2005. Po stopách třetihorního moře. Muzeum Prostějovska v Prostějově /2005/, Muzeum Vyškovska ve Vyškově /2005/, Vlastivědné muzeum Olomouc /2005/, Městské muzeum a galerie Hranice /2006/, Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín /2007/

 • Kolektiv, 2004. Z muzejních depozitářů. Vlastivědné muzeum Olomouc

RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2015: Katedra geologie PřF UP v Olomouci – doktorský studijní program (RNDr.)

 • 2012: Ústav geologických věd MU Brno – doktorský studijní program (Ph.D.)

 • 2005: PřF UP v Olomouci – magisterský studijní program (Mgr.)

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Mineralogie a petrologie

 • Horninotvorné minerály

 • Mikroskopické praktikum

 • Regionální geologie

 • Terénní cvičení z geologie

 • Terénní praxe z geologie

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • flyšové pásmo Západních Karpat

 • vyvřeliny těšínitové asociace

 • geoarcheologie

 • fluidní inkluze

 • železné rudy typu BIF a granátovce

 •  

Projekty

Publikace 

2015

 • Kropáč K., Dolníček Z., Buriánek D., Urubek T., Mašek V., 2015. Carbonate inclusions in Lower Cretaceous picrites from the Hončova hůrka Hill (Czech Republic, Outer Western Carpathians): Evidence for primary magmatic carbonates? International Journal of Earth Sciences 104, 5, 1299-1315. ISSN 1437-3254, DOI 10.1007/s00531-0.

2014

 • Kropáč K., 2014. Karbonátové inkluze v porfyrických pikritech z Hončovy hůrky u Příbora. MS, rigorózní práce, 63 s. PřF UP v Olomouci.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Přichystal A., Koštuříková T., 2014. Křemité geody z okolí Dřevohostic na Přerovsku. Minerál 22, 4, 355–357.

 • Urubek T., Dolníček Z., Kropáč K., 2014. Genesis of syntectonic hydrothermal veins in the igneous rock of teschenite association (Outer Western Carpathians, Czech Republic): growth mechanism and origin of fluids. Geologica Carpathica 65, 6, 419–431.

2013

 • Buriánek D., Kropáč K., Dolníček Z., 2013. Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 79–83.

 • Kropáč K., Dolníček Z., 2013. Non-metallurgical Slags in the Masonry of Obřany Castle in the Czech Republic: Evidence for the Local Production of Hydraulic Lime in the 14th Century? Geoarchaeology: An International Journal 28, 544–556.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Urubek T., Lehotský T., 2013. Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora. Minerál 21, 3, 217–219.

 • Urubek T., Dolníček Z., Kropáč K., Lehotský T., 2013. Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 107–111.

2012

 • Dolníček Z., Kropáč K., Janíčková K., Urubek T., 2012. Diagenetic source of fluids causing the hydrothermal alteration of teschenites in the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic: Petroleum-bearing vein mineralization from the Stříbrník site. Marine and Petroleum Geology 37, 27–40.

 • Dolníček Z., Urubek T., Kropáč K., Lehotský T., 2012. Molybdenit z mandlovcového těšínitu z Řepiště u Paskova. Minerál 20, 6, 495–497.

 • Kropáč K., 2012. Mineralogie a geneze páskovaných železných rud desenského krystalinika. MS, disertační práce, 96 s. PřF MU Brno.

 • Kropáč K., Buriánek D., Zimák J., 2012. Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif). Chemie Erde – Geochemistry 72, 3, 219–236. doi:10.1016/j.chemer.2011.11.002.

 • Kropáč K., Dolníček Z., 2012. Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv). Zpr. Vlast. Muz. Olom., Vědy přír. 303, 97–101.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Zimák J., Buriánek D., 2012. Fluidní inkluze v páskovaných železných rudách a granátovcích z desenské skupiny.  In: Faměra M., Lehotský T. (Eds.), Moravskoslezské paleozoikum 2012, 47–50. PřF UP Olomouc.

2011

 • Dolníček Z., Urubek T., Polách M., Kropáč K., 2011. Genetic aspects of hydrothermal mineralization in the Silesian Unit (Western Carpathians, Czech Republic): comparison of igneous and sedimentary minerogenetic environment. In: Bakker R.J., Baumgartner M., Doppler G. (eds): ECROFI XXI Abstracts, 8-11 August 2011, Leoben. Ber. Geol. Bundesanst. 87, 70–71. Wien. ISSN: 1017-8880

2010

 • Dolníček Z., Kropáč K., Uher P., Polách M., 2010. Mineralogical and geochemical evidence for multi-stage origin of mineral veins hosted by teschenites at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic. Chemie Erde – Geochemistry 70, 267–282. doi:10.1016/j.chemer.2010.03.003

 • Dolníček Z., Urubek T., Kropáč K., 2010. Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid. Geologica Carpathica 61, 4, 327–339. doi:10.2478/v10096-010-0019-y

2009

 • Kropáč K., Fojt B., Faměra M., 2009. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 2150/2008 (TO G6) Petrogenetický a provenienční význam těžkých minerálů v geologii. MS, Ústav geol. věd PřF MU Brno.

 • Dolníček Z., Urubek T., Kropáč K., Polách M., Uher P., 2009. Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): evidence from associated fracture and amygdule mineralization. Mitt. Österr. Miner. Ges. 155, 51. Wien.

 • Dolníček Z., Filip J., Kropáč K., 2009. Harmotom ze Stráníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku. Minerál 27, 3, 216–218.

 • Buriánek D., Kropáč K., 2009. Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika. Geol. výzk. Mor. Slez. 16, 100–108.

2008

 • Dolníček Z., Kropáč K., Polách M., Uher P., 2008. Veining and associated post-magmatic hydrothermal alteration of teschenites: evidence from Tichá in Beskydy Mts., Czech Republic. – www.Mineralogia.pl

 • Dolníček Z., Kropáč K., Lehotský T., Škoda R., Jačková I., 2008. Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 93, 91–112.

2007 a starší

 • Kropáč K., Dolníček Z., Lehotský T., Škoda R., Faměra M., Čermák L., 2007. Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku). In: Faměra M., Kropáč K. (Eds.), Moravskoslezské paleozoikum 2007, 17–18. PřF UP Olomouc.

 • Kropáč K., Zimák Z., 2006. Fluorapatit v páskovaných magnetitových rudách desenského krystalinika. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006“, 31–37. Vydavatelství UP Olomouc.

 • Zimák J., Kropáč K., 2006. Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group. 1st Central European Mineralogical Conference, Vyšná Boca, 12.-14.9.2006. Mineralogia Polonica – Special Papers. ISSN 0032-6267. 28, 245–247. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit.“ Kraków.

 • Kropáč K., 2005. Petroarcheologický výzkum stavebního kamene zříceniny hradu Obřany (v Hostýnských vrších). MS, diplomová práce, 68 s. PřF UP v Olomouci.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Janál J., 2004. Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy). Geol. výzk. Mor. a Slez. v r. 2003 11, 91–93.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Janál J., 2004. Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších. Geol. výzk. Mor. a Slez. v r. 2003 11, 24–27.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Janál J., 2004. Využití katodoluminiscenční mikroskopie při studiu tavených kamenů zříceniny hradu Obřany (Hostýnské vrchy). Arch. technica 15, 59-60.

 • Dolníček Z., Kropáč K., 2003. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 73/2003 (TO G6/b) Využití moderních metod při studiu stavebního kamene zříceniny hradu Obřany. MS, kat. geologie PřF UP Olomouc.

doc. Mgr. Martin Faměra, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

Projekty

Publikace 

Ing. Lada Hýlová, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2007–2011: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, doktorský studijní program, obor geologické inženýrství
 • 2001–2007: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, inženýrský studijní program, obor geologické inženýrství

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologie

 • Přehled geologie ČR

 • Přírodní zdroje surovin

 • Geologická data v prostředí PC

 • Inženýrská geologie

 • Regionální geologie ČR

 • Geologická a geomorfologická exkurze

 • Terénní cvičení z geologie 1, 2, 3

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • geologie uhelných pánví

Projekty

Publikace

 • Hýlová L., Jureczka J., Jirásek J., Sivek M., Hotárková J., 2013. The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland). International Journal of Coal Geology 106, 11-24.

 • Jirásek J., Hýlová L., Wlosok J., Sivek M., 2012. Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 97, 2, 77–86.

 • Vebr L., Jirásek J., Hýlová L., Sivek M., 2012. Mocnost spodních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve. Geol. Výzk. Mor. Slez. 19, 112-114.

 • Vebr L., Jirásek J., Hýlová L., Sivek M., 2012. Uhlonosnost spodních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve. Geol. Výzk. Mor. Slez. 19, 115-118.

 • Ličbinská M., Hýlová L., Faimon J., 2010. Acid basic reactions of karst soils in dependence on vegetation type. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 48, 1, 99-104.

 • Kandarachevová J., Sedláčková L., Hýlová L., Jirásek J., Sivek M., 2009. Lateral development of coalification in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin and its connection with gas deposits. International Journal of Coal Geology 78, 3, 225-232.

 • Hýlová L., Kandarachevová J., Jirásek J., Sivek M., 2009. New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). Geolines 22, 25-31.

 • Kandarachevová J., Hýlová L., Dopita M., Jirásek J., Sivek M., 2009. Počátky litostratigrafického členění české části hornoslezské pánve. Sborník sympozia 7. česko – polské konference Geologie uhelných pánví 2009, Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2009, p. 83-89.

 • Kandarachevová J., Hýlová L., Jirásek J., Sivek M., 2008a. Some new knowledge of development of Jaklovec Member (Lower Namurian) in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). In XXXI. Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski, Materiały, (ed. Lipiarski I.), AGH Kraków, Kraków, s. 23-32.

 • Kandarachevová J., Hýlová L., Sedláčková L., 2008b. Possibilities of utilization of software tools in modeling the development of geological parameters in the study of geology of coal basin. In II. Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008 – Nove trendy w Naukach o Ziemi, Materiały, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 27-29.