profile image

doc. RNDr. Jiří Zimák, Csc.

Docent

  zimak@prfnw.upol.cz
  +420 585 634 533
  Envelopa 1.014b
  Po domluvě

Vzdělání a kariéra

 • 1996: habilitační řízení, udělení titulu docent, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1992: udělen vědecký titul CSc., PřF Masarykovy Univerzity v Brně
 • 1980: rigorózní řízení, PřF MU (tehdy UJEP) Brno, RNDr.
 • 1980: ukončil studium geologie na PřF Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně

Zaměstnání

 • 2004–2010: vedoucí Katedry geologie UP
 • 1983–1996: odborný asistent, Přírodovědecká fakulta UP
 • 1980–1983: kurátor sbírek mineralogicko-petrografického oddělení v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geochemie

 • Geologie 1

 • Geologie ložisek nerostných surovin

 • Mineralogie

 • Mineralogie a petrologie 1

 • Obecná mineralogie a petrologie

 • Přírodní zdroje surovin

 • Vybrané kapitoly z mineralogie a petrografie

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • mineralogie a petrografie severovýchodní části Českého masivu

 • hydrotermální mineralizace

 • vulkanosedimentární sulfidická ložiska a železnorudná ložiska typu Lahn-Dill a BIF

 • problematika přirozené radioaktivity horninového prostředí v jeskyních Českého masivu a Západních Karpat

 •  

Projekty

Publikace 

2011

 • Zimák J., Štelcl J., Všianský D. (2018): Reflectance colourimetry as a method for estimating the approximate quantity of non-carbonate components in limestones: A case study in the Mokra Quarry (Czech Republic). – Catena 169, 90-95. DOI: 10.1016/j.catena.2018.05.028

 • Zimák J. (2011): Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 74-77.

 • Zimák J., Jůzková V. (2011): Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 78-79.

 • Zimák J., Ďurďová L. (2011): Aktivita radiocesia a přirozených radioaktivitních prvků v sedimentech Plumlovské přehrady a přirozená radioaktivita hornin snosné oblasti. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 92-94.

 • Zimák J., Nepejchal M. (2011): Zlato z dolu Marie Pomocná III ve zlatohorském rudním revíru. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2010, 99-100.

2010

 • Zimák J., Ďurďová L.(2010): Confirmation of the low level of natural radioactivity of the rocks in Podluží. 14th Conference on Environment and Mineral Processing – Part III, Ostrava 3.-5. 6. 2010, VŠB TU Ostrava 2010, p. 189-193.

 • Ďurďová L., Zimák J. (2010): Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 199-201.

 • Novotný P., Zimák J. (2010): Významné lokality alpské mineralizace v Hrubém Jeseníku a na Zlatohorsku. – Minerál, Speciál 2010, 4-6.

 • Zimák J., Kopecký F. (2010): Historie výzkumu mineralizace alpského typu v jesenické oblasti. – Minerál, Speciál 2010, 7-14.

 • Zimák J. (2010): Geneze puklinové mineralizace alpského typu. – Minerál, Speciál 2010, 15-18.

 • Novotný P., Zimák J. (2010): Mineralizace alpské mineralizace v Jeseníkách a na Zlatohorsku: přehled významných lokalit a minerálů na jednotlivých lokalitách. – Minerál, Speciál 2010, 19-21.

 • Novotný P., Zimák J., Jirásek J. (2010): Významné lokality alpské mineralizace u Sobotína. – Minerál, Speciál 2010, 22-43.

 • Novotný P., Zimák J. (2010): Významné lokality alpské mineralizace u Maršíkova. – Minerál, Speciál 2010, 44-48.

 • Novotný P., Zimák J., Vančura J., Jirásek J. (2010): Významné lokality alpské mineralizace u Vernířovic. – Minerál, Speciál 2010, 56-92.

 • Novotný P., Zimák J. (2010): Další lokality mineralizace alpského typu v Hrubém Jeseníku. – Minerál, Speciál 2010, 93-116.

 • Novotný P., Zimák J. (2010): Významné lokality alpské mineralizace na Zlatohorsku. – Minerál, Speciál 2010, 117-120.

 • Novotný P., Zimák J. (2010): Mineralizace alpského typu mezi Rejvízem a Ondřejovicemi v Jeseníkách. – Minerál, Speciál 2010, 123-126.

2009

 • Zimák J. (2009): Rock-Forming Minerals of Igneous and Metamorphic Rocks under the Microscope. Vydavatelství UP Olomouc.

 • Zimák J. (2009): Základy gemologie. Vydavatelství UP Olomouc.

 • Zimák J., Ďurďová L. (2009): Natural radioactivity of the Brno Dam bottom sediments. Proceed. from  XI.th Conf. on Waste Recyclation, Ostrava 28. 11. 2009, VŠB TU Ostrava 2009, p. 110-115.

 • Zimák J., Ďurďová L.(2009): Natural radioactivity of the Brno Dam bottom sediments. Proceed. from  XVII.th International Poster Day „Transport of water, chemicals and energy in the System Soil – Crop Canopy – Atmosphere“. Bratislava, 20. 11. 2009, p.12 on CD rom, 2009.

 • Zimák J., Novotný P. (2009): Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika). – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 17(2009), No. 1, 69-72.

2008

 • Zimák J. (2008): Grossular v mineralizaci alpského typu na Sobotínsku. – Minerál, 16(2008), No. 4, str. 310-312.

 • Novotný P., Zimák J. (2008): Mineralizace alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. – Minerál, 16(2008), No. 4, str. 295-309.

 • Zimák J. (2008): Drahé kameny. Vydavatelství UP Olomouc.

2007

 • Zimák J., Štelcl J. (2007): Přirozená radioaktivita drob Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. – Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin IV, 137-142. VŠB-TU Ostrava.

 • Zimák J., Štelcl J. (2007): Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin východního okraje Českého masivu. – Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin IV, 131-136. VŠB-TU Ostrava.

2006

 • Štosová V., Zimák J. (2006): Mineralogie beryl-columbitového pegmatitu na lokalitě Bienergraben u Sobotína. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006“, 48-51. Olomouc 2006.

2004

 • Zimák J. (2004): Turmalín na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na území Moravy a Slezska. – Moravskoslezské paleozoikum 2004, str. 14-15. PřF MU Brno a ČGS Brno.

 • Nepejchal M., Zimák J. (2004): Železorudné ložisko Franziskazeche u Šumperka. Městský úřad Šumperk a Vlastivědné muzeum v Šumperku.

 • Zimák J. (2004): Fylosilikáty ložisek typu Lahn-Dill na území Moravy a Slezska. – Mineralógia Západných Karpát a Českého masívu 2004. Bratislava a Banský Studenec, 25.-27.5.2004. Zborník abstraktov, str. 72-75.

 • Štelcl J., Faimon J., Zimák J. (2004): Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 75-77. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Štelcl J., Zimák J., Zelinka J. (2004): Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 78-82. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J. (2004): Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 83-88. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Hlaváč J., Zimák J., Štelcl J. (2004): „Jeskynní hlíny“ zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater. – 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. – 8. októbra 2003, Tále“, Zborník referátov, 89-94. Liptovský Mikuláš 2004.

 • Faimon J., Zimák J., Zajíček P., Schwarzová M., Štelcl J. (2004): The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech Republic). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geographica 38(2004), 9-13.

 • Zimák J. (2004): Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 66-68.

 • Štelcl J., Zimák J. (2004): Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 99-100.

 • Zimák J., Štelcl J. (2004): Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 103-106.

 • Zimák J., Štelcl J. (2004): Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 107-108.

 • Zimák J., Štelcl J., Vávra V., Zelinka J. (2004): Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni. – Slovenský kras (Acta carsologica slovaca), 42(2004), 121-128.

 • Zimák J., Štelcl J. (2004): Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky. Univerzita Palackého v Olomouci.

2003

 • Novotný P., Zimák J. (2003): Zlaté Hory. Historie a současnost ložiska zlata evropského významu. Memoria Olomouc.

 • Zimák J., Štelcl J. (2003): Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 38, 39-43.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Malý K. (2003): Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 38, 7-22.

 • Štelcl J., Zimák J. (2003): Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic). – Krystalinikum, 29(2003), 147-154.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J. (2003): Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky. Univerzita Palackého v Olomouci.

 • Zimák J., Štelcl J. (2003): Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku. – Zpr. geol. Výzk. v R. 2002, 203-204.

 • Novotný P., Zimák J. (2003): Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a Černý důl“ u Vernířovic. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 58(2003), 123-138.

 • Bábek O., Zimák J., Štelcl J. (2003): Carbonate facies, compositional variations and physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia. In: Vlahovic, I. (ed.) Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija 17.-19.9.2003, s. 8.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., Hlaváč J. (2003): Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně. – Aragonit, 8, 26-29.

 • Hlaváč J., Zelinka J., Štelcl J., Zimák J. (2003): Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni. – Aragonit, 8, 30.

 • Zimák J., Výmola J. (2003): Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 62-64.

 • Zimák J. (2003): Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 60-61.

 • Zimák J., Novotný P., Fojt B., Večeřa J., Losos Z., Vávra V., Večeřová V., Skácel J., Kopa D. (2003): Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. Vydavatelství UP Olomouc. 64 stran.

 • Zimák J. (2003): Mineralogie hydrotermálních žil moravskoslezského kulmu. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003“, 63-68.

 • Novotný P., Zimák J. (2003): Mineralogie historického naleziště „Hackschüssel“ u Vernířovic (Hrubý Jeseník). – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003“, 38-41.

 • Faimon J., Štelcl J., Kubešová S., Zimák J. (2003): Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave „lamp-flora“, calcite speleothems and limestones. – Environmental Pollution, 122(2003), 417-422.

 • Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Praha 2003. 456 stran.

 • Štelcl J., Zimák J. (2003): Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu. – Moravskoslezské paleozoikum 2003, 23-24.

2002

 • Zimák J., Losos Z., Novotný P., Dobeš P., Hladíková J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. – Journ. Czech Geol. Soc., 47(2002), No. 3-4, 111-122.

 • Zimák J., Novotný P. (2002): Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 10(2002), 306-308.

 • Zimák J., Novotný P. (2002): „Granátovka“ u Petrova nad Desnou – klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 10(2002), 304-305.

 • Novotný P., Zimák J., Toegel V. (2002): Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 10(2002), 259-264.

 • Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., Hlaváč J. (2002): Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně. – Slovenský kras, 40(2002), 97-103.

 • Zimák J., Novotný P. (2002): Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. – Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 51 (2002), No. 2, 179-182.

 • Losos Z., Hladíková J., Zimák J. (2002): Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. – Zpr. geol. Výzk. v r. 2001, 154-156.

 • Kříbek B., Žák K., Sulovský P., Pudilová M., Zimák J., Hájek A., Holeczy D. (2002): Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná. – Zpr. geol. Výzk. v r. 2001, 44-46.

 • Štelcl J., Zimák J., Zelinka J. (2002): Radioaktivita hornin v jeskyni Driny. – Aragonit, 7(2002), 25-27.

 • Zimák J., Štelcl J., Hlaváč J. (2002): Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně. – Aragonit, 7(2002), 21-24.

 • Kubešová S., Faimon J., Štelcl J., Zimák J. (2002): The study of “lampflora“ in the Kateřinská Cave (the Moravian Karst, Czech Republic). – In: International Conference on Cavelighting, 15-17 November 2000, Budapest. Proceedings, 73-76. Budapest 2002.

 • Zimák J. (2002): Mineralogie železných rud na historickém ložisku „Glück auf“ u Seče (u Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 82-84.

 • Zimák J. (2002): Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 68-69.

 • Zimák J. (2002): Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě „Mlýnský vrch“ u Heřmanovic. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 65-67.

 • Slobodník M., Zimák J., Dolníček Z. (2002): Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 62-64.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M. (2002): Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 48-50.

 • Kříbek B., Žák K., Dobeš P., Pašava J., Pudilová M., Zimák J., Sulovský P., Leichmann J., Hájek A., Holeczy D. (2002): Retrográdně-metramorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování. In: Přikryl R., Pertold Z. (eds): Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, 65. ÚGMNZ PřF UK Praha 2002.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Kubešová S. (2002): Environmentálně šetrná eliminace „lampenflóry“ v turisticky přístupných jeskyních. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 179-181. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J. (2002): Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 153-154. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Štelcl J., Zimák J. (2002): Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 100-103. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Zimák J., Zelinka J., Štelcl J. (2002): Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny. – 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 14. – 16. novembra 2001, Stará Lesná“, Zborník referátov, 84-90. Liptovský Mikuláš 2002.

 • Zimák J., Novotný P., Fojt B., Novák M., Vávra V., Kopa D., Losos Z., Prinzová E., Skácel J. (2002): Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. UP Olomouc 2002.

 • Zimák J., Novotný P., Dobeš P. (2002): Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 97-99.

 • Zimák J., Novotný P. (2002): Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 92-96.

 • Novotný P., Zimák J. (2002): Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 67-69.

 • Zimák J. (2002): Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka. – Minerál, 10(2002), No. 2, 111-113.

 • Zimák J. (2002): Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic. – Minerál, 10(2002), No. 1, 14-16.

 • Štelcl J., Zimák J. (2002): Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu. -Moravskoslezské paleozoikum 2002, 31-32.

 • Slobodník M., Zimák J., Dolníček Z. (2002): Hydrotermální kalcit-křemen-sulfidická mineralizace u Hranic. – Moravskoslezské paleozoikum 2002, 30-31.

 • Losos Z., Hladíková J., Zimák J. (2002): Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. – Moravskoslezské paleozoikum 2002, 22-23.

 • Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Brzobohatý R. (2002): Vápenec z lomu v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). – Moravskoslezské paleozoikum 2002, 11.

2001

 • Zimák J., Novotný P. (2001): Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka). – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 9(2001), 288-292.

 • Zimák J., Novotný P. (2001): Mineralogie žil alpského typu na železorudném ložisku „Ulrichbrücke“ u Rejvízu. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 9(2001), 285-288.

 • Novotný P., Zimák J. (2001): Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 9(2001), 240-242.

 • Novotný P., Zimák J. (2001): Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 9(2001), 234-237.

 • Novotný P., Zimák J. (2001): Výskyt taktitu poblíž lokality „Korálové jámy“ u Žulové. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 9(2001), 238-240.

 • Zimák J., Košuličová M. (2001): Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou. -Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 9(2001), 282-285.

 • Zimák J., Štelcl J. (2001): The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 85-89.

 • Zimák J., Štelcl J. (2001): Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 67-83.

 • Zimák J., Novotný P. (2001): Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 51-66.

 • Štelcl J., Zimák J. (2001): Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 47-49.

 • Novotný P., Zimák J. (2001): Chemismus von Epidot von den alpinen Klüften in der Umgebung von Sobotín. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 27-36.

 • Jirka Z. et al. (2001): Speleoterapie – principy a zkušenosti. UP Olomouc. 282 str.

 • Košuličová M., Zimák J. (2001): Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou. – Minerál, 9(2001), No. 6, 427-429.

 • Zimák J., Novotný P. (2001): Pfarrerb bei Sobotín: Bedeutendster Epidot-Fundort der Tschechischen Republik. – Lapis, 26(2001), No. 11, 22-23.

 • Novotný P., Zimák J. (2001): Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 79-81.

 • Zimák J., Výmola J. (2001): Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 68-71.

 • Zimák J. (2001): Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku „Pod Břidličnou“ u Vernířovic, Hrubý Jeseník. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 89-91.

 • Zimák J. (2001): Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Tvrdkovská leč“ u Tvrdkova ve vrbenské skupině. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 66-68.

 • Zimák J. (2001): Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Maria Trost“ u Heřmanovic. – Geol.výzk.Mor.Slez. v r. 2000, 63-65.

 • Dolníček Z., Slobodník M., Zimák J. (2001): Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z Hrabůvky. – Moravskoslezské paleozoikum 2001, 4-5.

 • Zimák J. (2001): Mineralogie hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. – Moravskoslezské paleozoikum 2001, 20.

 • Novotný P., Zimák J. (2001): Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína. – Minerál, 9(2001), No. 3, 203-206.

 • Zimák J., Zelinka J., Štelcl J. (2001): Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni. – Aragonit, 6(2001), 22-25.

 • Zimák J. (2001): Ložiska nerostných surovin. Vydavatelství UP Olomouc. 98 s.

 • Fojt B., Zimák J. (2001): Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) – „Kyzový důl“. – Minerál, 9(2001), No. 2, 138-139.

2000

 • Štelcl J., Zimák J. (2000): Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). – RMZ – Materials and Geoenvironment, 47(2000), No. 2, 213-223.

 • Gába Z., Zimák J. (2000): Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic. – Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 49(2000), 253-257.

 • Zimák J., Krausová D. (2000): Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách. – Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 49(2000), 213-220.

 • Gába Z., Zimák J. (2000): Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 8(2000), 187-188.

 • Zimák J., Novotný P., Pokorná D. (2000): Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masív. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 8(2000), 256-259.

 • Novotný P., Zimák J. (2000): Kožušná u Štětínova – významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu. – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 8(2000), 213-217.

 • Novotný P., Zimák J. (2000): Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava). – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 8(2000), 211-212.

 • Zimák J., Novotný P. (2000): Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk). – Bull. mineral.-petrol. Odd. Nár. Muz., 8(2000),. 253-256.

 • Zimák J., Štelcl J. (2000): Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic). – Geologica carpathica, 51(2000), No. 6, 407-412.

 • Zimák J. (2000): Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku. – Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 49(2000), No. 2, 161-169.

 • Novotný P., Zimák J. (2000): Zeolity z Kožušné u Štětínova. – Minerál, 8(2000), No. 5, 379-383.

 • Zimák J. (2000): Křemen-hematitové žíly na „Hradisku“ u Bludova. – Minerál, 8(2000), No. 4, 316-317.

 • Novotný P., Zimák J. (2000): Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině. – Minerál, 8(2000), No. 4, 319-322.

 • Zimák J., Faimon J., Štelcl J. (2000): Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999,. 167-169.

 • Štelcl J., Zimák J. (2000): Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 161-164.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P. (2000): Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 147-149.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P. (2000): Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 146-147.

 • Zimák J., Pokorná D. (2000): Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 142-144.

 • Zimák J., Gába Z. (2000): Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 140-141.

 • Zimák J., Štelcl J. (2000): Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu „heřmanovických mramorů“ v lomu v Heřmanovicích. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 111-113.

 • Zimák J. (2000): Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě „Drakov“ u Heřmanovic. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 108-110.

 • Zimák J. (2000): Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999, 106-108.

 • Zimák J., Krausová D., Novotný P. (2000): Mineralogie železnorudného ložiska „Vlčí doly“ u Stínavy na Drahanské vrchovině. – Věst. ČGÚ, 75(2000), No. 1, 1-6.

 • Zimák J., Gába Z., Krausová D., Sulovský P. (2000): Amfibolový azbest z Bludova. – Severní Morava, 79(2000), 58-60.

1999 a starší

 • Zimák J. (1999): Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland, to Alpine-type veins in the Sobotín region, and to the paragenesis with “strigovite“ from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 69-74.

 • Zimák J. (1999): Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Masif). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 75-79.

 • Novotný P., Zimák J. (1999): Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 81-85.

 • Zimák J. (1999): Stilpnomelan z akumulací Fe-rud lahn-dillského typu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu a vrbenské skupině. In: Seminář „Současné výzkumy v Sileziku“ u příležitosti životního jubilea prof.B.Fojta. Sborník abstraktů, 29-32. PřF MU Brno. Janoška M., Zapletal J., Zimák J., Bábek O. (1999): Geologie pro učitele. Vydavatelství UP Olomouc. 196 s.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P. (1999): The changes of cave system during speleotherapy. – 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 43-45.

 • Štelcl J., Zimák J. (1999): Rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). – 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 38-42.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P. (1999): Calcium in the aerosols of cave atmosphere. – 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 37.

 • Zimák J., Štelcl J. (1999): Geological conditions of the Sanatorium for respiratory diseases of children in the Zlaté Hory ore district (Czech Republic). – 11th International Symposium of Speleotherapy, Zlaté Hory, September 1999. Proceedings. EDEL, Ltd. Zlaté Hory 1999, 30-36.

 • Zimák J., Štelcl J. (1999): Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 162-164.

 • Štelcl J., Zimák J. (1999): Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 157-161.

 • Faimon J., Štelcl J., Zimák J. (1999): Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 141-142.

 • Zimák J., Šendová P. (1999): Nové poznatky o historickém rudním ložisku „ U havířských jam“ u Jemnice. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 132-133.

 • Zimák J. (1999): Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 129-131. Zimák J., Vávra V. (1999): Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 100-101.

 • Zimák J. (1999): Hydrotermální mineralizace v lomu „Podhůra“ u Lipníka nad Bečvou. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 99-100.

 • Zimák J. (1999): Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif). – Věst. Čes. geol. Úst., 74(1999), No. 1, 43-46.

 • Zimák J. (1998): Základy mineralogie a petrografie pro zeměpisce. UP Olomouc 1998. 91 str.

 • Zimák J., Pek I. (1998): Jaspisy a acháty z okolí Moravské Třebové. – Pomezí Čech a Moravy, 2(1998), 221-229.

 • Štelcl J., Zimák J. (1998): Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní. – Čas. Mor. Muz., Sci. geol., 83(1998), 97-108.

 • Zimák J. (1998): Mineralogie a petrografie (3. doplněné vydání). UP Olomouc 1998. 226 str.

 • Zimák J. (1998): Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian Culm. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 26(1996), Geology, 78-79. Brno 1998.

 • Zimák J.(1998): Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ. – Minerál, 6(1998), No. 3, 205-206.

 • Zimák J.(1998): Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor. – Minerál, 6(1998), No. 3, 204-205.

 • Zimák J., Večeřa J. (1998): Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách. – Minerál, 6(1998), No. 3, 202-204.

 • Zimák J. (1998): Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek. – Minerál, 6(1998), No. 3, 201.

 • Štelcl J., Zimák J. (1998): Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie. – Minerál, 6(1998), No. 3, 192-194.

 • Gába Z., Štelcl J., Zimák J. (1998): Oblázky granátického amfibolitu a „aplitu“ z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice. – Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 47(1998), 51-58.

 • Novotný P., Zimák J., Dvořák P. (1998): Nový nález uhlí u Plumlova. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 60-61.

 • Krausová D., Zimák J. (1998): Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 82-84.

 • Zimák J., Vávra V. (1998): Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 73-75.

 • Zimák J., Vávra V., Krausová D. (1998): Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 75-76.

 • Zimák J., Vávra V. (1998): Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 72-73.

 • Zimák J. (1998): Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 68-69.

 • Zimák J. (1998): Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 70-71.

 • Novotný P., Zimák J. (1998): Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 85-88.

 • Štelcl J., Zimák J. (1998): Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských eskyních. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 112-115.

 • Štelcl J., Zimák J. (1998): Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 109-112.

 • Štelcl J., Zimák J., Navrátil O., Sládek P., Sas D. (1998): Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 25(1995), Geology, 47-58. Brno 1998.

 • Sas D., Navrátil O., Sládek P., Surý J., Štelcl J., Zimák J. (1998): Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 25(1995), Geology, 37-46. Brno 1998.

 • Zimák J. (1997): Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku. – Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 46(1997), 219-223.

 • Fojt B., Hladíková J., Kopa D., Krausová D., Sulovský P., Vávra V., Zeman J., Zimák J. (1997): Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník. – Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 46(1997), 235-264.

 • Zimák J., Gába Z., Losos Z., Vávra V. (1997): Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 25-30.

 • Zimák J., Večeřa J. (1997): Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 21-24.

 • Zimák J. (1997): Stopy po těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v „Pekelském údolí“ u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 35, 15-19.

 • Zimák J. a kol. (1997): Průvodce ke geologickým exkurzím. Morava – střední a jižní část. UP Olomouc 1997. 130 str.

 • Zimák J., Štelcl J. (1997): Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 95-96.

 • Zimák J. (1997): Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v „Pekelském údolí“ u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 93-95.

 • Zimák J. (1997): Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 92-93.

 • Štelcl J., Zimák J. (1997): Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 17-18.

 • Krausová D., Štelcl J., Zimák J. (1997): Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Císařská jeskyně, Býčí skála, Sloupsko-šošůvské jeskyně) a Javoříčského krasu. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 12-13.

 • Zimák J., Pek I. (1996): Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě. – Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci, 273, 62-65.

 • Zimák J. (1996): Sulfidická mineralizace na lokalitě „Schusterloch“ u Hluboček. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1995, 175-176.

 • Hlávka R., Krausová D., Zimák J. (1996): Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1995, 159-161.

 • Zimák J. (1996): Mineralogie a petrografie (2. doplněné vydání). UP Olomouc 1996. 213 str.

 • Zimák J., Novotný P. (1996): Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině. – Minerál, 4(1996), No. 2, 117-120.

 • Zimák J., Pek. I. (1996): Výskyty jaspisů a achátů na Moravskotřebovsku. – Moravskotřebovské vlastivědné listy, 6(1996), 1-3.

 • Zimák J. (1995): Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu. – Bull. min.-petrogr. Odd. NM v Praze, 3(1995), 48-50.

 • Losos Z., Zimák J., Krausová D., Sulovský P. (1995): Chamosit („strigovit“) z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko). – Čas. Mor. Muz., Vědy přír., 80(1995), 9-34.

 • Zimák J. (1995): Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních sulfidických rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví. In: Struktury a textury minerálů, 77-79.

 • Zimák J. (1995): Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách. In: Struktury a textury minerálů, 86-88.

 • Zimák J. (1995): Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálních sulfidických rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 43-62.

 • Zimák J., Krausová D. (1995): Optical, physical and chemical properties of chlorites from the sulphide lead-zinc deposit Oskava in the southern part of the Vrbno Group (Czech Republic). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 37-42.

 • Zimák J. (1995): Keratophyres from Oskava (southern part of the Vrbno Group, Czech Republic). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 34, 89-93.

 • Zimák J., Demek J., Janoška J., Pek I., Zapletal J. (1995): Průvodce ke geologickým exkurzím. Střední a severní Morava, Slezsko. UP Olomouc, 74 s.

 • Zimák J. (1995): Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1994, s. 78.

 • Zimák J. (1995): Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě. – Minerál, 3(1995), 3, 180-181.

 • Zimák J. (1995): Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku. – Minerál, 3(1995), 3, 179-180.

 • Zimák J. (1995): Vznik a vývoj krystalu. UP Olomouc 1995. 35 stran.

 • Mikuláš R., Pek I., Zimák J. (1995): Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic. – Věstník Čes. geol. Úst., 70(1995), 2, 51-57.

 • Losos Z., Zimák J., Sulovský P., Krausová D. (1994): Mineralogical study of „strigovite“ from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). – Acta Univ. Carol., Geologica 38, 309-319.

 • Zimák J., Krausová D. (1994): Chlorites from the polymetalic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic). – Acta Univ. Carol., Geologica 38, 433-440.

 • Kociánová K., Zimák J., Bednář V. (1994): Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku. – Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci, 271, 45-49.

 • Zimák J., Pek I. (1994): Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defranace, 1804) z východočeského spodního badenu. – Zprávy Vlast. Muz. v Olomouci, 271, 18-20.

 • Zimák J. (1994): Úvod do genetické mineralogie. Olomouc 1994. 49 s.

 • Losos Z., Sulovský P., Zimák J., Krausová D. (1994): Chlorites from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). – Mitt. Österr. Mineral. Ges., 139(1994), 335-337.

 • Zimák J. (1994): Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách. n: Mineralogie, geochemie a životní prostředí, Ostrava-Poruba, 28.-30. června 1994. S. 16-18.

 • Fojt B., Zimák J. (1994): Parageneze železnorudného výskytu „Kiessgrund“ u Vernířovic severní Morava). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1993, 73-74.

 • Zimák J. (1994): Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1993, 69-70.

 • Losos Z., Zimák J., Sulovský P., Krausová D. (1994): Mineralogical study of „strigovite“ rom pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). – XIIIth Conf. on Clay Miner. and Petrol., Aug. 29-Sept. 2, 1994, Prague. Book of Abstracts, 71.

 • Zimák J., Krausová D. (1994): Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic). – XIIIth Conf. on Clay Miner. and Petrol., Aug. 29-Sept. 2, 1994, Prague. Book of Abstracts, 81.

 • Zimák J. (1994): Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku. – Časopis Slezského zemského muzea, řada A, 43(1994), No. 1, 57-59.

 • Zapletal J., Zimák J. (1994): Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce. Časopis Slezského zemského muzea, řada A, 43(1994), No. 1, 15-20.

 • Gába Z., Zimák J. (1993): Jarosit z Adolfovic. – Severní Morava, 66(1993), 57-58.

 • Zimák J. (1993): Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 1993, 105-109.

 • Zimák J., Kvaček M. (1993): Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 1993, 91-103.

 • Zimák J. (1993): Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k ejich genezi. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 1993,. 71-90.

 • Zimák J. (1993): Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 1993, 55-69.

 • Zimák J., Kvaček M. (1993): Geochemie sulfidů polymetalického ložiska Oskava. In: Geochemie a životní prostředí. Sborník přednášek ze semináře pořádaného ve dnech 28.-30.9.1993 v Praze, 76-77.

 • Zimák J. (1993): Hollandit z Písečné u Jeseníku. – Časopis Slezského muzea, řada A, 42, 1993, č. 2, 175-177.

 • Zimák J. (1993): Mineralogie a petrografie. UP Olomouc 1993. 201 stran.

 • Zimák J., Pek I. (1992): Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 269, 1992, 46-47.

 • Zimák J., Pek I., Danko M., Tarant Z., (1992): Markazitové konkrece z dolu B. Šmeral u Mostu. – Časopis pro mineralogii a geologii, 37, 1992, č. 4, 353.

 • Zimák J. (1992): Mineralogie a ložiska nerostných surovin. In: Demek J., Novák V. et al.: Vlastivěda moravská, sv. 1 (Neživá příroda), 104-127.

 • Zimák J., Večeřa J. (1991): Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě „Zlatý důl“ u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 103, Geographica-Geologica 30, 1991, 63-74.

 • Zimák J., Reif J. (1991): Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 103, Geographica-Geologica 30, 1991, 43-62.

 • Demek J., Koverdynský B., Pek I., Zimák J. (1991): Neživá příroda Moravskotřebovska. Vydalo Městské muzeum v Moravské Třebové v roce 1991. 16 stran.

 • Zimák J., Gába Z. (1990): Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u eseníku a Konstantin u Velkého Vrbna. – Časopis pro mineralogii a geologii, 35, 1990, č. 1, 106.

 • Zimák J. (1989): Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zonami. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 95, Geographica-Geologica 28, 1989, 77-126.

 • Zimák J., Gába Z. (1989): Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 95, Geographica-Geologica 28, 1989, 73-76.

 • Gába Z., Zimák J. (1989): Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 95, Geographica-Geologica 28, 1989, 69-72.

 • Gába Z., Pek I., Zimák J. (1989): Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic severní Morava, ČSSR). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 95, Geographica-Geologica 28, 1989, 63-67.

 • Zimák J. (1989): Chemismus barytu jesenické oblasti. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., 19, 1989, č. 3, (Geologia), 139-142.

 • Zimák J., Pek I. (1988): Geologické poměry Olomoucka (metodický list). Okresní pedagogické středisko v Olomouci-Hodolanech 1988. 8 str.

 • Čech V., Zimák J. (1988): Hyalofan v asociaci puklinových minerálů z ložiska Zlaté Hory Hornické skály. – Časopis Moravského muzea, Vědy přír., 73, 1988, 35-42.

 • Zimák J. (1988): Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu. – Časopis Slezského muzea, řada A, 37, 1988, č. 2, 169-172.

 • Gába Z., Zimák J. (1988): Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě. – Časopis Slezského muzea, řada A, 37, 1988, č. 1, 59-61.

 • Zimák J. (1987): Stroncium v barytech jesenické oblasti. – Práce odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 36, 93-95.

 • Zimák J. (1987): Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 89, Geographica-Geologica 26, 1987, 43-46.

 • Fojt B., Ďurišová J., Hladíková J., Kopa D., Skácel J., Šmejkal V., Zimák J. (1986): Paragenetická studie měďnorudného výskytu „Stříbrník“ u Nýznerova. – Časopis Slezského muzea, řada A, 35, 1986, č. 2, 143-169.

 • Zimák J., Fojt B. (1985): Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 83, Geographica-Geologica 24, 1985, 63-67.

 • Zimák J. (1985): Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Vol. 83, Geographica-Geologica 24, 1985, 101-105.

 • Novák M., Zimák J., Jilemnická L. (1985): Nearly pure grossular from a pegmatite. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, 1985, č. 4, 179-183.

 • Zimák J., Reif J. (1984): Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína. – Časopis pro mineralogii a geologii, 29, 1984, č. 1, 101.

 • Zimák J. (1984): Nález supergenní síry v Ludmírově. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1984, č. 231, 9-10.
  Jedlička J., Reif J., Zimák J.(1984): Ferrimolybdit z Videl u Vrbna pod Pradědem. – Časopis pro mineralogii a geologii, 29, 1984, č. 4, 407-411.

 • Zimák J. (1984): Nález turmalín-karbonátové žíly u Chabičova. Mineralogické poměry na výskytu Mo zrudnění ve Štětínově. In: Nové poznatky o geologii Jeseníků. Olomouc 1984, 62-63.

 • Novák M., Zimák J. (1984): Grossular z pegmatitu od Rudy nad Moravou. In: Nov