profile image

Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Odborný asistent

  tomas.lehotsky@upol.cz
  +420 585 634 534
  Envelopa 1.012
  Středa 9:45–11:30

Vzdělání a kariéra

 • 2008, Ph.D., PřF MU v Brně, obor geologické vědy se zaměřením
 • 2001, Mgr., PřF UP, obor biologie-zeměpis-geologie

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Paleontologie 1 a 2

 • Paleoekologie

 • Didaktika geologie

 • Biologie pro geology

 • Vývoj přírody v ČR

 • Geologické katastrofy a biotické krize

 • Význam ichnofosilií

 • Muzeologie pro geology

 • Určovací praktikum z paleontologie

 • Geologie 2

 • Geologická cvičení v terénu

 • Kurz geologického mapování

 • Terénní praxe z geologie

 • garant pedagogických praxí

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • paleontologie spodního karbonu

 • goniatitová fauna, paleoichnologie
 • geologie středomoravského terciéru
 • geoarcheologie
 • muzeologie

Projekty

Publikace 

2010

 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2010): Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. – ČSOP Iris, 64s. Prostějov. ISBN 978-80-254-8172-1 (monografie)

 • Palán, J. – Lehotský, T. (2010): Revize osteologické sbírky Dr. Jindřicha Wankla uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 299, 50 – 91, Olomouc. ISSN 1212-1134 (článek)

2009

 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2009): Nové lokality miocenních sedimentů s faunou na Prostějovsku (Lutotín, Myslejovice, Terezské údolí u Náměště na Hané. – Přír. Stud. Muz. Prostěj., 10/11, 183-190. Prostějov. ISBN 80-900-106-9-5 (článek)

2008

 • Dolníček, Z. – Kropáč, K. – Lehotský, T. – Škoda, R. – Jačková, I. (2008): Nové petrografické, mineralogické a paleontologické poznatky z lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 91-112. Brno. ISSN: 1211-8796 (článek)

 • Dolníček, Z. – Zapletal, J. – Lehotský, T. – Zimák, J. (2008): Geologické exkurze po Olomoucku. Skripta PřF UP v Olomouci, 49 str. + 22 str. příloh.(výukový text)

 • Lehotský, T. (2008): Revize goniatitové fauny moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní karbon, Český masiv). Moravskoslezské paleozoikum 2008, 11-12, Brno (konference)

 • Lehotský, T. (2008): Nové paleontologické výzkumy lokality Stínava – víkendový domek, předběžná zpráva. Moravskoslezské paleozoikum 2008, 10-11, Brno (konference)

2007

 • Gilíková, H. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, E. – Geršl, M. – Godány, J. – Havíř, J. – Hubatka, F. – Jankovská, V. – Krejčí, O. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Nývlt, D. – Otava, J. – Petrová, P. – Pálenský, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Šikula, J. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Poul, I. – Dohnalová, E. – Čoupek, P. – Karenová, J. – Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou.. 126 s. ČGS Brno. Brno.

 • Buriánek, D. – Bábek, O. – Bubík, M. – Čurda, J. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J.- Poul, I. – Krejčí, O. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Havlín Nováková, D. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P.- Poul, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-141 Kelč. ČGS Brno. Brno.

 • Derka, T. – Lehotský, T. (2007): Classical Ballet: not only for Professional Dancers. Movement and Health. AUPO, Gymnica, Vol. 37, No. 2, 40. Olomouc http://www.gymnica2.upol.cz/03_37-2.pdf (konference)

 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2007): Geologie Velkého Kosíře. In: Přírodní park Velký Kosíř – Průvodce naučnou stezkou. Český svaz ochránců přírody, Reg. sdružení Iris v Prostějově, 43-47. Prostějov.

 • Holcová, K. – Zágoršek, K. – Jašková, V. – Lehotský, T. (2007): The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol 36, Geology, 47-55. Brno (konference)

 • Palán, J. – Lehotský, T. (2007): Zpracování osteologické sbírky Dr. Jindřicha Wankla deponované ve Vlastivědném muzeu v Olomouci – předběžná zpráva. 13. Kvartér 2007, 23-24, Masarykova univerzita Brno. Brno (konference)

 • Balada, J. – Baladová, G. – Boněk, J. – Brant, J. – Brychnáčová, E. – Doležalová, O. – Faltýn, J. – Herink, J. – Holasová, T. – Horská, V. – Houska, J. – Hovorková, M. – Hučínová, L. – Hudecová, D. – Charalambidis, A. – Jeřábek, J. – Jonák, Z. – Janoušková, S. – Kodet, S. – Krčková, S. – Kůlová, A. – Lisnerová, R. – Maršák, J. – Masaříková, J. – Novák, J. – Pastorová, M. – Pernicová, H. – Rokosová, M. – Smejkalová, A. – Tůmová, J. – Tupý, J. – Zahradníková, J. – Zelendová, E. – Beneš, P. – Beneš, Z. – Blažová, K. – Brestičová, L. – Čtrnáctová, H. – Dittrich, J. – Dostál, F. – Dostál, P. – Drábek, V. – Dundr, M. – Dušek, B. – Fořt, P. – Hamhalterová, Z. – Hofmann, E. – Hučín, J. – Jakubal, V. – Jirák, J. – Ježková, J. -Kettnerová, B. – Kitzbergerová, L. – Kolář, K. – Kubištová, I. – Lehotský, T. – Markoš, A. – Matějka, D. – Pavlas, T. – Pavlíček, V. – Pecka, K. – Pešat, P. – Pitner, T. – Přádná, I. – Rancová, D. – Řehák, Z. – Řežáb, T. – Schindler, R. – Slawinská, M. – Valenta, J. – Vančát, J. – Wagner, J. – Wahla, A. – Walterová, E. – Ziegler, V. (2007): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 100s. ISBN 978-80-87000-11-3 http://vyuka.jazyku.cz/i/File/RVP_G.pdf

 • Balada, J. – Baladová, G. – Boněk, J. – Brant, J. – Brychnáčová, E. – Doležalová, O. – Faltýn, J. – Herink, J. – Holasová, T. – Horská, V. – Houska, J. – Hovorková, M. – Hučínová, L. – Hudecová, D. – Charalambidis, A. – Jeřábek, J. – Jonák, Z. – Janoušková, S. – Kodet, S. – Krčková, S. – Kůlová, A. – Lisnerová, R. – Maršák, J. – Masaříková, J. – Novák, J. – Pastorová, M. – Pernicová, H. – Rokosová, M. – Smejkalová, A. – Tůmová, J. – Tupý, J. – Zahradníková, J. – Zelendová, E. – Beneš, P. – Beneš, Z. – Blažová, K. – Brestičová, L. – Čtrnáctová, H. – Dittrich, J. – Dostál, F. – Dostál, P. – Drábek, V. – Dundr, M. – Dušek, B. – Fořt, P. – Hamhalterová, Z. – Hofmann, E. – Hučín, J. – Jakubal, V. – Jirák, J. – Ježková, J. -Kettnerová, B. – Kitzbergerová, L. – Kolář, K. – Kubištová, I. – Lehotský, T. – Markoš, A. – Matějka, D. – Pavlas, T. – Pavlíček, V. – Pecka, K. – Pešat, P. – Pitner, T. – Přádná, I. – Rancová, D. – Řehák, Z. – Řežáb, T. – Schindler, R. – Slawinská, M. – Valenta, J. – Vančát, J. – Wagner, J. – Wahla, A. – Walterová, E. – Ziegler, V. (2007): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 103s. ISBN 978-80-87000-12-0

 • Prešer, D. – Lehotský, T. (2007): Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc. Zprávy VMO, 289-291, 3-13. Olomouc (článek)

 • Konečný, P. – Lehotský, T. (2007): Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy VMO, 289-291, 42-45. Olomouc (článek)

 • Lehotský, T. – Zapletal, J. (2007): Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek. Zprávy VMO, 289-291, 14-24. Olomouc (článek)

 • Jašková, V. – Lehotský, T. – Hladilová, Š. (2007): Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku. Přír. Stud. Muz. Prostěj., 9, 143-150. Prostějov (článek)

 • Lehotský, T. (2007): Ophiomorpha isp. – první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň). Přír. Stud. Muz. Prostěj., 9, 141-142. Prostějov (článek)

 • Kropáč, K.- Dolníček, Z. – Lehotský, T. – Škoda, R. – Faměra, M. – Čermák, L. (2007): Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku). – Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2007, 11, 17-18. Olomouc (konference)

 • Lehotský, T. (2007): Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku. – Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2007, 11, 19. Olomouc (konference)

 • Lehotský, T. (2007): Paleontologické zhodnocení spodnokarbonských sedimentů lokalit Fulnek-Jerlochovice a Jestřabí. MS-ČGS Brno, dílčí mapovací zpráva 1:25000, list Suchdol nad Odrou.

 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2007): Významné paleontologické lokality moravských třetihor na výstavě. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově (2005). 69-80. Prostějov (článek)

2006

 • Prešer, D. – Lehotský, T. (2006): Pleistocénní obratlovci z lokalit severozápadní části Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. 12.
  Kvartér 2006. 24, Brno, Masarykova univerzita (konference)

 • Prešer, D. – Lehotský, T. (2006): Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu. Zpr. VMO, č. 284-285, 47-52. Olomouc (článek)

 • Lehotský, T. (2006): Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masívu). Zpr. VMO, č. 284-285, 1-24. Olomouc (článek)

 • Lehotský, T. (2006): Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif). 7. paleontologický seminář, Brno (konference)

 • Lanta, V. – Lehotský, T. – Svobodová, P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce “Staropackých hor”: Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie, v. 13, (n):p. 127-131. Východočeské muzeum Pardubice (článek)

 • Lehotský, T. (2006): Palacký University, Olomouc. str. 58-120. In: Mikuláš, R. ed. (2006): Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material). A special publication for the workshop on ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia. Institute of Geology, AS CR, 137 pp. Prague ISBN 20070302 (workshop)

 • Lehotský, T. (2006): Homeland Museum, Olomouc. str. 120 – 124. In: Mikuláš, R. ed. (2006): Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material). A special publication for the workshop on ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia. Institute of Geology, AS CR, 137 pp., Prague (workshop)

 • Lehotský, T. (2006): 3. Mezinárodní ichnotaxonomický workshop na Katedře geologie PřF UP. Žurnál UP, Olomouc.

2005

 • Lehotský, T. (2005): Další ichnofosilie ve svrchním karbonu hornoslezské pánve. Moravskoslezské paleozoikum 2005, sborník abstraktů. str. 15 – 16. Olomouc (konference)

 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2005): Nové lokality třetihorních sedimentů na Prostějovsku. Zpr. Muz. Prostějovska, 1-2/2004, 83-88, Prostějov (článek)

 • Lehotský, T. – Zapletal, J. (2005): Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu), Čas. Slez. Muz. (A),Opava, 54:193-201. Opava (článek)

 • Lehotský, T. ed. (2005): 6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků. Olomouc. 70s. (Sborník)

 • Lehotský, T. – Jašková, V. (2005): Nové lokality s výskytem stop vrtavých organismů na střední Moravě. Sborník příspěvků – 6. paleontologický seminář. Olomouc (konference)

2004 a starší

 • Mikuláš, R., Lehotský, T., Bábek, O. (2004): Trace fossils of the Moravice Formation in the southern part of the Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic). – Bull. of Geosciences, 79, 2, 81-98. Praha http://www.geology.cz/bulletin/fulltext/bullgeosci200402081.pdf (článek)

 • Bábek, O., Mikuláš, R., Zapletal, J., Lehotský, T. (2004): Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic. Int. J. Earth. Sci., 93, 2, 241-261. Stuttgart http://www.springerlink.com/content/lhb0r4tud0djqdbf/ (článek)

 • Lehotský, T. (2004): Další nálezy fauny v andělskohorském souvrství (moravskosleszká jednotka, Český masív). – 5. paleontologická konference, Sborník abstraktů. 64, Bratislava (konference)

 • Bábek, O. – Přichystal, A. – Lehotský, T. (2003): Modální složení a gamaspektrometrie drob moravického souvrství: potenciální využití při geologickém mapování. In: Moravskoslezské paleozoikum 2002. Sborník abstraktů a program konference, 3-4. Olomouc 6.2.2003 (konference)

 • Lehotský, T. – Zapletal, J. – Bábek, O. (2003): Zpráva o výzkumu nových paleontologických lokalit kry Maleníku (sp. karbon, Český masív). In: Moravskoslezské paleozoikum 2002. Sborník abstraktů a program konference, 14-15. Olomouc 6.2.2003 (konference)

 • Bábek, O., Přichystal, A., Lehotský, T. (2003): Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 36-39. Brno http://www.sci.muni.cz/gap/casop/r2003_w/paleozoikum/babek.pdf (článek)

 • Lehotský, T. (2003): Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masív). Přír. stud. Muz. Prostěj., 5, 1 – 7. Prostějov (článek)

 • Lehotský, T. (2003): Nový nález stop badenských vrtavých organismů v lomu cementárny Hranice. Stud. věd. konference, sborník příspěvků, 38. Brno (konference)

 • Mikuláš, R. – Lehotský, T. (2002): Nález ichnofosílie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve. – Moravskoslezské paleozoikum, Sborník abstraktů z konference, 24-25. Brno (konference)

 • Lehotský, T. – Zapletal, J. – Bábek, O. – Pluskalová, J. (2001): Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje moravického souvrství (Nízký Jeseník).- Sbor. příspěvků na semináři „Moravskoslezské paleozoikum 2001“, Olomouc (konference)

 • Bábek, O. – Mikuláš, R. – Zapletal, J. – Lehotský, T. – Pluskalová, J. (2001): Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu.- Geol. Výzk. Mor. Slez., Brno (článek)

 • Bábek, O. – Zapletal, J. – Mikuláš, R.- Lehotský, T. (2001): Controls on development of asymetric fining-upward megycykles in a general fine- grained turbidite systém of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin.- 6th Meeting od the Czech tectonic Studies Group Donovaly, Geolines, 13, 45-46, Praha (konference)

Další publikační aktivity (výstavy)

 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2010): Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. Muzeum Prostějovska v Prostějově

 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2007): Čelechovický devon. PdF UP Olomouc

 • Lehotský, T. – Bábková-Hrochová, M. – Spáčilová, I. (2007): Doba ledová je doba ledová. Vlastivědné muzeum v Olomouci.

 • Lehotský, T. – Jašková, V. – Frühbauerová, O. (2007): Zkameněliny archiv života. Muzeum Novojičínska Nový Jičín, Muzeum v Bílovci, Muzeum Prostějovska v Prostějově /2008/

 • Jašková, V. – Lehotský, T. – Buřival, J. (2005): Po stopách třetihorního moře. Muzeum Prostějovska v Prostějově /2005/, Muzeum Vyškovska ve Vyškově /2005/, Vlastivědné muzeum Olomouc /2005/, Městské muzeum a galerie Hranice /2006/, Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín /2007/

 • Kolektiv (2004): Z muzejních depozitářů. Vlastivědné muzeum Olomouc