Tomáš Lehotský

Education and Career

 • 2008, Ph.D., Faculty of Science, MU Brno, programme Geological sciences
 • 2001, Mgr., Faculty of Science UP Olomouc, programme Biology-Geography-Geology

Educational activities

Lectures and Tutorials

 • Paleontology 1, 2

 • Paleoecology

 • Didactics of Geology

 • Biology for Geologists

 • Evolution of Nature in the Czech Republic

 • Geological Disasters and Biotic Crises

 • Ichnofossils

 • Museology for Geologists

 • Practicals in Paleontological Identification

 • Field Trip in Geology

 • Guarantor of educational praxis

Functions

Research activities

Research interest

 • Paleontology of the Lower Carboniferous

 • goniatite fauna, paleoichnology
 • geology of the Middle Moravian Terciary rocks
 • geoarcheology
 • museology

Projects

Publications

2010

 • Jašková V., Lehotský T., 2010. Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. ČSOP Iris, 64s. Prostějov. ISBN 978-80-254-8172-1

 • Palán J., Lehotský T., 2010. Revize osteologické sbírky Dr. Jindřicha Wankla uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 299, 50-91. ISSN 1212-1134

2009

 • Jašková V., Lehotský T., 2009. Nové lokality miocenních sedimentů s faunou na Prostějovsku (Lutotín, Myslejovice, Terezské údolí u Náměště na Hané. Přír. Stud. Muz. Prostěj. 10-11, 183-190. ISBN 80-900-106-9-5

2008

 • Dolníček Z., Kropáč K., Lehotský T., Škoda R., Jačková I., 2008. Nové petrografické, mineralogické a paleontologické poznatky z lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 93, 91-112. ISSN: 1211-8796

 • Dolníček Z., Zapletal J., Lehotský T., Zimák J., 2008. Geologické exkurze po Olomoucku. Skripta PřF UP v Olomouci, 49 str. + 22 str. příloh.

 • Lehotský T., 2008. Revize goniatitové fauny moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní karbon, Český masiv). Moravskoslezské paleozoikum 2008, 11-12, Brno.

 • Lehotský T., 2008. Nové paleontologické výzkumy lokality Stínava – víkendový domek, předběžná zpráva. Moravskoslezské paleozoikum 2008, 10-11, Brno.

2007

 • Gilíková H., Bubík M., Buriánek D., Čurda J., Franců E., Geršl M., Godány J., Havíř J., Hubatka F., Jankovská V., Krejčí O., Lehotský T., Maštera L., Nývlt D., Otava J., Petrová P., Pálenský P., Skácelová D., Skácelová Z., Stráník Z., Šikula J., Švábenická L., Večeřa J., Poul I., Dohnalová E., Čoupek P., Karenová J., Kratochvílová M., 2007. Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou.. 126 s. ČGS Brno. Brno.

 • Buriánek D., Bábek O., Bubík M., Čurda J., Geršl M., Gilíková H., Godány J., Havíř J., Poul I., Krejčí O., Lehotský T., Maštera L., Havlín Nováková D., Otava J., Tomanová Petrová P., Poul I., Skácelová D., Skácelová Z., Stráník Z., Švábenická L., 2007. Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-141 Kelč. ČGS Brno. Brno.

 • Derka T., Lehotský T., 2007. Classical Ballet: not only for Professional Dancers. Movement and Health. AUPO, Gymnica 37, 2, 40. Olomouc http://www.gymnica2.upol.cz/03_37-2.pdf

 • Jašková V., Lehotský T., 2007. Geologie Velkého Kosíře. In: Přírodní park Velký Kosíř – Průvodce naučnou stezkou. Český svaz ochránců přírody, Reg. sdružení Iris v Prostějově, 43-47. Prostějov.

 • Holcová K., Zágoršek K., Jašková V., Lehotský T., 2007. The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 36, 47-55. Brno.

 • Palán J., Lehotský T., 2007. Zpracování osteologické sbírky Dr. Jindřicha Wankla deponované ve Vlastivědném muzeu v Olomouci – předběžná zpráva. 13. Kvartér 2007, 23-24, Masarykova univerzita Brno. Brno.

 • Balada J., Baladová G., Boněk J., Brant J., Brychnáčová E., Doležalová O., Faltýn J., Herink J., Holasová T., Horská V., Houska J., Hovorková M., Hučínová L., Hudecová D., Charalambidis A., Jeřábek J., Jonák Z., Janoušková S., Kodet S., Krčková S., Kůlová A., Lisnerová R., Maršák J., Masaříková J., Novák J., Pastorová M., Pernicová H., Rokosová M., Smejkalová A., Tůmová J., Tupý J., Zahradníková J., Zelendová E., Beneš P., Beneš Z., Blažová K., Brestičová L., Čtrnáctová H., Dittrich J., Dostál F., Dostál P., Drábek V., Dundr M., Dušek B., Fořt P., Hamhalterová Z., Hofmann E., Hučín J., Jakubal V., Jirák J., Ježková J., Kettnerová B., Kitzbergerová L., Kolář K., Kubištová I., Lehotský T., Markoš A., Matějka D., Pavlas T., Pavlíček V., Pecka K., Pešat P., Pitner T., Přádná I., Rancová D., Řehák Z., Řežáb T., Schindler R., Slawinská M., Valenta J., Vančát J., Wagner J., Wahla A., Walterová E., Ziegler V., 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 100s. ISBN 978-80-87000-11-3 http://vyuka.jazyku.cz/i/File/RVP_G.pdf

 • Balada J., Baladová G., Boněk J., Brant J., Brychnáčová E., Doležalová O., Faltýn J., Herink J., Holasová T., Horská V., Houska J., Hovorková M., Hučínová L., Hudecová D., Charalambidis A., Jeřábek J., Jonák Z., Janoušková S., Kodet S., Krčková S., Kůlová A., Lisnerová R., Maršák J., Masaříková J., Novák J., Pastorová M., Pernicová H., Rokosová M., Smejkalová A., Tůmová J., Tupý J., Zahradníková J., Zelendová E., Beneš P., Beneš Z., Blažová K., Brestičová L., Čtrnáctová H., Dittrich J., Dostál F., Dostál P., Drábek V., Dundr M., Dušek B., Fořt P., Hamhalterová Z., Hofmann E., Hučín J., Jakubal V., Jirák J., Ježková J., Kettnerová B., Kitzbergerová L., Kolář K., Kubištová I., Lehotský T., Markoš A., Matějka D., Pavlas T., Pavlíček V., Pecka K., Pešat P., Pitner T., Přádná I., Rancová D., Řehák Z., Řežáb T., Schindler R., Slawinská M., Valenta J., Vančát J., Wagner J., Wahla A., Walterová E., Ziegler V., 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 103s. ISBN 978-80-87000-12-0

 • Prešer D., Lehotský T., 2007. Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc. Zprávy VMO 289-291, 3-13.

 • Konečný P., Lehotský T., 2007. Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy VMO 289-291, 42-45.

 • Lehotský T., Zapletal J., 2007. Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek. Zprávy VMO 289-291, 14-24.

 • Jašková V., Lehotský T., Hladilová Š., 2007. Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku. Přír. Stud. Muz. Prostěj. 9, 143-150.

 • Lehotský T. (2007): Ophiomorpha isp. – první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň). Přír. Stud. Muz. Prostěj. 9, 141-142.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Lehotský T., Škoda R., Faměra M., Čermák L., 2007. Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku). Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2007, 11, 17-18. Olomouc.

 • Lehotský T., 2007. Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku. Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2007, 11, 19. Olomouc.

 • Lehotský T., 2007. Paleontologické zhodnocení spodnokarbonských sedimentů lokalit Fulnek-Jerlochovice a Jestřabí. MS-ČGS Brno, dílčí mapovací zpráva 1:25000, list Suchdol nad Odrou.

 • Jašková V., Lehotský T., 2007. Významné paleontologické lokality moravských třetihor na výstavě. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově (2005). 69-80. Prostějov.

2006

 • Prešer D., Lehotský T., 2006. Pleistocénní obratlovci z lokalit severozápadní části Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. 12. Kvartér 2006. 24, Brno, Masarykova univerzita.

 • Prešer D., Lehotský T., 2006. Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu. Zpr. VMO 284-285, 47-52.

 • Lehotský T., 2006. Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masívu). Zpr. VMO 284-285, 1-24.

 • Lehotský T., 2006. Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif). 7. paleontologický seminář, Brno.

 • Lanta V., Lehotský T., Svobodová P., 2006. Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce “Staropackých hor”. Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 13, 127-131. Východočeské muzeum Pardubice.

 • Lehotský T., 2006. Palacký University, Olomouc. str. 58-120. In: Mikuláš R., ed., 2006. Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material). A special publication for the workshop on ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia. Institute of Geology, AS CR, 137 pp. Prague ISBN 20070302 (workshop)

 • Lehotský T., 2006. Homeland Museum, Olomouc. str. 120 – 124. In: Mikuláš, R. ed. (2006): Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material). A special publication for the workshop on ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia. Institute of Geology, AS CR, 137 pp., Prague (workshop)

 • Lehotský T., 2006. 3. Mezinárodní ichnotaxonomický workshop na Katedře geologie PřF UP. Žurnál UP, Olomouc.

2005

 • Lehotský T., 2005. Další ichnofosilie ve svrchním karbonu hornoslezské pánve. Moravskoslezské paleozoikum 2005, sborník abstraktů. 15–16. Olomouc.

 • Jašková V., Lehotský T., 2005. Nové lokality třetihorních sedimentů na Prostějovsku. Zpr. Muz. Prostějovska 1-2, 83-88.

 • Lehotský T., Zapletal J., 2005. Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu), Čas. Slez. Muz. (A) 54, 193-201.

 • Lehotský T., ed., 2005. 6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků. Olomouc. 70s.

 • Lehotský T., Jašková V., 2005. Nové lokality s výskytem stop vrtavých organismů na střední Moravě. Sborník příspěvků – 6. paleontologický seminář. Olomouc.

2004 and older

 • Mikuláš R., Lehotský T., Bábek O., 2004. Trace fossils of the Moravice Formation in the southern part of the Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic). Bull. of Geosciences 79, 2, 81-98. http://www.geology.cz/bulletin/fulltext/bullgeosci200402081.pdf

 • Bábek O., Mikuláš R., Zapletal J., Lehotský T., 2004. Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic. Int. J. Earth. Sci. 93, 2, 241-261. http://www.springerlink.com/content/lhb0r4tud0djqdbf/

 • Lehotský T., 2004. Další nálezy fauny v andělskohorském souvrství (moravskosleszká jednotka, Český masív). – 5. paleontologická konference, Sborník abstraktů. 64, Bratislava

 • Bábek O., Přichystal A., Lehotský T., 2003. Modální složení a gamaspektrometrie drob moravického souvrství: potenciální využití při geologickém mapování. In: Moravskoslezské paleozoikum 2002. Sborník abstraktů a program konference, 3-4. Olomouc 6.2.2003

 • Lehotský T., Zapletal J., Bábek O., 2003. Zpráva o výzkumu nových paleontologických lokalit kry Maleníku (sp. karbon, Český masív). In: Moravskoslezské paleozoikum 2002. Sborník abstraktů a program konference, 14-15. Olomouc 6.2.2003

 • Bábek O., Přichystal A., Lehotský T., 2003. Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002, 36-39. http://www.sci.muni.cz/gap/casop/r2003_w/paleozoikum/babek.pdf

 • Lehotský T., 2003. Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masív). Přír. stud. Muz. Prostěj. 5, 1-7.

 • Lehotský T., 2003. Nový nález stop badenských vrtavých organismů v lomu cementárny Hranice. Stud. věd. konference, sborník příspěvků, 38. Brno.

 • Mikuláš R., Lehotský T., 2002. Nález ichnofosílie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve. Moravskoslezské paleozoikum, Sborník abstraktů z konference, 24-25. Brno.

 • Lehotský T., Zapletal J., Bábek O., Pluskalová J., 2001. Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje moravického souvrství (Nízký Jeseník).- Sbor. příspěvků na semináři „Moravskoslezské paleozoikum 2001“, Olomouc.

 • Bábek O., Mikuláš R., Zapletal J., Lehotský T., Pluskalová J., 2001. Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu. Geol. Výzk. Mor. Slez.

 • Bábek O., Zapletal J., Mikuláš R., Lehotský T., 2001. Controls on development of asymetric fining-upward megycykles in a general fine- grained turbidite systém of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin.- 6th Meeting od the Czech tectonic Studies Group Donovaly, Geolines, 13, 45-46, Praha.

Other activities (exhibitions)

 • Jašková V., Lehotský T., 2010. Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. Muzeum Prostějovska v Prostějově

 • Jašková V., Lehotský T., 2007. Čelechovický devon. PdF UP Olomouc

 • Lehotský T., Bábková-Hrochová M., Spáčilová I., 2007. Doba ledová je doba ledová. Vlastivědné muzeum v Olomouci.

 • Lehotský T., Jašková V., Frühbauerová O., 2007. Zkameněliny archiv života. Muzeum Novojičínska Nový Jičín, Muzeum v Bílovci, Muzeum Prostějovska v Prostějově /2008/

 • Jašková V., Lehotský T., Buřival J., 2005. Po stopách třetihorního moře. Muzeum Prostějovska v Prostějově /2005/, Muzeum Vyškovska ve Vyškově /2005/, Vlastivědné muzeum Olomouc /2005/, Městské muzeum a galerie Hranice /2006/, Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín /2007/

 • Kolektiv, 2004. Z muzejních depozitářů. Vlastivědné muzeum Olomouc