profile image

RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.

Assistant professor

  kamil.kropac@upol.cz
  +420 585 634 534
  Envelopa 1.012
  úterý 9:45-11:30

Education and Career

 • 2015: RNDr., Department of Geology, Faculty of Science UP in Olomouc

 • 2012: Ph.D.; Ústav geologických věd MU Brno

 • 2005: Mgr., Master´s degree programme, Faculty of Science UP in Olomouc

Educational activities

Lectures and Tutorials

 • Mineralogy and Petrology

 • Rock-forming Minerals

 • Practicals in Microscopy

 • Regional Geology of the Czech Republic

 • Field Trip in Geology

Functions

Research activities

Research interest

 • Thrust and Fault Zone of the Western Carpathians

 • Magmatic rocks of the Těšínit assemblage

 • Geoarcheology

 • Fluid inclusion

 • BIF-type iron ores and garnet-rich rocks

 •  

Projects

Publications

2015

 • Kropáč K., Dolníček Z., Buriánek D., Urubek T., Mašek V., 2015. Carbonate inclusions in Lower Cretaceous picrites from the Hončova hůrka Hill (Czech Republic, Outer Western Carpathians): Evidence for primary magmatic carbonates? International Journal of Earth Sciences 104, 5, 1299-1315. ISSN 1437-3254, DOI 10.1007/s00531-0.

2014

 • Kropáč K., 2014. Karbonátové inkluze v porfyrických pikritech z Hončovy hůrky u Příbora. MS, rigorózní práce, 63 s. PřF UP v Olomouci.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Přichystal A., Koštuříková T., 2014. Křemité geody z okolí Dřevohostic na Přerovsku. Minerál 22, 4, 355–357.

 • Urubek T., Dolníček Z., Kropáč K., 2014. Genesis of syntectonic hydrothermal veins in the igneous rock of teschenite association (Outer Western Carpathians, Czech Republic): growth mechanism and origin of fluids. Geologica Carpathica 65, 6, 419–431.

2013

 • Buriánek D., Kropáč K., Dolníček Z., 2013. Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 79–83.

 • Kropáč K., Dolníček Z., 2013. Non-metallurgical Slags in the Masonry of Obřany Castle in the Czech Republic: Evidence for the Local Production of Hydraulic Lime in the 14th Century? Geoarchaeology: An International Journal 28, 544–556.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Urubek T., Lehotský T., 2013. Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora. Minerál 21, 3, 217–219.

 • Urubek T., Dolníček Z., Kropáč K., Lehotský T., 2013. Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 107–111.

2012

 • Dolníček Z., Kropáč K., Janíčková K., Urubek T., 2012. Diagenetic source of fluids causing the hydrothermal alteration of teschenites in the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic: Petroleum-bearing vein mineralization from the Stříbrník site. Marine and Petroleum Geology 37, 27–40.

 • Dolníček Z., Urubek T., Kropáč K., Lehotský T., 2012. Molybdenit z mandlovcového těšínitu z Řepiště u Paskova. Minerál 20, 6, 495–497.

 • Kropáč K., 2012. Mineralogie a geneze páskovaných železných rud desenského krystalinika. MS, disertační práce, 96 s. PřF MU Brno.

 • Kropáč K., Buriánek D., Zimák J., 2012. Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif). Chemie Erde – Geochemistry 72, 3, 219–236. doi:10.1016/j.chemer.2011.11.002.

 • Kropáč K., Dolníček Z., 2012. Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv). Zpr. Vlast. Muz. Olom., Vědy přír. 303, 97–101.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Zimák J., Buriánek D., 2012. Fluidní inkluze v páskovaných železných rudách a granátovcích z desenské skupiny. In: Faměra M., Lehotský T. (Eds.), Moravskoslezské paleozoikum 2012, 47–50. PřF UP Olomouc.

2011

 • Dolníček Z., Urubek T., Polách M., Kropáč K., 2011. Genetic aspects of hydrothermal mineralization in the Silesian Unit (Western Carpathians, Czech Republic): comparison of igneous and sedimentary minerogenetic environment. In: Bakker R.J., Baumgartner M., Doppler G. (eds): ECROFI XXI Abstracts, 8-11 August 2011, Leoben. Ber. Geol. Bundesanst. 87, 70–71. Wien. ISSN: 1017-8880

2010

 • Dolníček Z., Kropáč K., Uher P., Polách M., 2010. Mineralogical and geochemical evidence for multi-stage origin of mineral veins hosted by teschenites at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic. Chemie Erde – Geochemistry 70, 267–282. doi:10.1016/j.chemer.2010.03.003

 • Dolníček Z., Urubek T., Kropáč K., 2010. Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid. Geologica Carpathica 61, 4, 327–339. doi:10.2478/v10096-010-0019-y

2009

 • Kropáč K., Fojt B., Faměra M., 2009. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 2150/2008 (TO G6) Petrogenetický a provenienční význam těžkých minerálů v geologii. MS, Ústav geol. věd PřF MU Brno.

 • Dolníček Z., Urubek T., Kropáč K., Polách M., Uher P., 2009. Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): evidence from associated fracture and amygdule mineralization. Mitt. Österr. Miner. Ges. 155, 51. Wien.

 • Dolníček Z., Filip J., Kropáč K., 2009. Harmotom ze Stráníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku. Minerál 27, 3, 216–218.

 • Buriánek D., Kropáč K., 2009. Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika. Geol. výzk. Mor. Slez. 16, 100–108.

2008

 • Dolníček Z., Kropáč K., Polách M., Uher P., 2008. Veining and associated post-magmatic hydrothermal alteration of teschenites: evidence from Tichá in Beskydy Mts., Czech Republic. – www.Mineralogia.pl

 • Dolníček Z., Kropáč K., Lehotský T., Škoda R., Jačková I., 2008. Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 93, 91–112.

2007 and older

 • Kropáč K., Dolníček Z., Lehotský T., Škoda R., Faměra M., Čermák L., 2007. Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku). In: Faměra M., Kropáč K. (Eds.), Moravskoslezské paleozoikum 2007, 17–18. PřF UP Olomouc.

 • Kropáč K., Zimák Z., 2006. Fluorapatit v páskovaných magnetitových rudách desenského krystalinika. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006“, 31–37. Vydavatelství UP Olomouc.

 • Zimák J., Kropáč K., 2006. Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group. 1st Central European Mineralogical Conference, Vyšná Boca, 12.-14.9.2006. Mineralogia Polonica – Special Papers. ISSN 0032-6267. 28, 245–247. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit.“ Kraków.

 • Kropáč K., 2005. Petroarcheologický výzkum stavebního kamene zříceniny hradu Obřany (v Hostýnských vrších). MS, diplomová práce, 68 s. PřF UP v Olomouci.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Janál J., 2004. Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy). Geol. výzk. Mor. a Slez. v r. 2003 11, 91–93.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Janál J., 2004. Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších. Geol. výzk. Mor. a Slez. v r. 2003 11, 24–27.

 • Kropáč K., Dolníček Z., Janál J., 2004. Využití katodoluminiscenční mikroskopie při studiu tavených kamenů zříceniny hradu Obřany (Hostýnské vrchy). Arch. technica 15, 59-60.

 • Dolníček Z., Kropáč K., 2003. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 73/2003 (TO G6/b) Využití moderních metod při studiu stavebního kamene zříceniny hradu Obřany. MS, kat. geologie PřF UP Olomouc.