Geopark

  • Geopark

V roce 2015 byl v parčíku u nové budovy na Envelopě vybudován Geopark Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zaměřený regionálně na oblast Moravy a Slezska. Geopark byl koncipován tak, aby jednak vyhovoval potřebám vysokoškolské výuky geologie na naší univerzitě, jednak aby plnil i funkci osvětovou a popularizační.

V geoparku je vystaveno celkem 45 exponátů pocházejících z 31 lokalit. Dva exponáty („poutače“) jsou umístěny v rozích budovy PřF UP na ulici 17. listopadu. Ve výběru jsou zastoupeny rozličné horninové typy z různých geologických jednotek Českého masivu a Západních Karpat tvořících geologické podloží Moravy a Slezska.

Geopark je výsledkem interního projektu Přírodovědecké fakulty UP. Projekt finančně zastřešila Katedra geologie PřF UP a děkanát PřF UP v Olomouci. Vlastní realizace probíhala od dubna do listopadu 2015. Pro získání všech vystavených exponátů bylo podniknuto deset dvoudenních výprav a najeto bezmála 6000 km. Hmotnost vystavených vzorků se pohybuje v rozmezí 0,3–6 t. Celková hmotnost všech kamenů v geoparku činí přibližně 100 tun.

Prosíme návštěvníky, aby se k exponátům v geoparku chovali ohleduplně. Je zakázáno kameny jakkoliv poškozovat, lézt na ně nebo se pokoušet s nimi manipulovat. Děkujeme!

Autory geoparku jsou pracovníci Katedry geologie PřF UP v Olomouci dr. K. Kropáč, dr. Z. Dolníček a dr. T. Lehotský.

STRUKTURA GEOPARKU

Každý vystavený vzorek je opatřen štítkem s nejzákladnějšími údaji. Podrobnější informaci návštěvník získá z naučných tabulí, jež jsou umístěny v každé sekci geoparku. Detailní charakteristika každého vzorku je pak uvedena na těchto webových stránkách.

Geopark je uspořádán do čtyř sekcí. Vzorky v sekcích A až C jsou seřazeny podle petrologického systému: A) vyvřelé horniny (magmatity), B) přeměněné horniny (metamorfity) a C) usazené horniny (sedimenty). Sekce D pak představuje geologické zajímavosti.

SEKCE A - MAGMATICKÉ HORNINY

SEKCE A - MAGMATICKÉ HORNINY

SEKCE B - METAMORFOVANÉ HORNINY

SEKCE B - METAMORFOVANÉ HORNINY

SEKCE C - SEDIMENTÁRNÍ HORNINY

SEKCE C - SEDIMENTÁRNÍ HORNINY

SEKCE D - GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

SEKCE D - GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI