Magisterské studijní obory

GEOLOGIE N1201 – ENVIRONMENTÁLNÍ GEOLOGIE

Navazující magisterský studijní obor jednooborový (odborný)

Environmentální geologie je aplikovanou vědou, která se věnuje praktickému využití geologických principů při řešení problémů životního prostředí lidstva, které úzce souvisí s litosférou. Environmentální geologie řeší znečištění půd, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, identifikuje zdroje znečištění, zkoumá geologické hazardy (povodně, sesuvy, zemětřesení, vulkanismus) a všemožně se snaží o poznání a minimalizaci nepříznivých dopadů degradace životního prostředí člověkem.

Charakteristika oboru:
Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého spektra aplikovaných geologických disciplín jako např. aplikované geochemie, geologie přírodních hazardů, aplikované petrografie, problematiky odpadů, environmentální geologie, geochemie a mineralogie, pedologie, karsologie, ochrany a udržitelného využívání přírodních zdrojů, využívání anorganických odpadních materiálů, počítačového modelování v geologii, informačních systémů, ekotoxikologie a navazující výchovy v oblastech legislativy životního prostředí a ekologie a působení státní správy v ochraně ŽP. Značná pozornost bude věnována praktické přípravě ve formě terénních exkurzí, odborné praxe, laboratorních prací, diplomových seminářů a zejména zpracování diplomové práce. Absolventi budou schopni samostatné tvůrčí činnosti a mohou se uplatnit v soukromé i veřejné sféře nebo ve vědecko-výzkumné praxi.

Profil absolventa:
Absolvent studia je vysokoškolsky vzdělaný, prakticky zaměřený odborník – geolog, který je schopen samostatně pracovat v terénu, zpracovávat, zadávat a vyhodnocovat laboratorní analýzy, zpracovávat odbornou literaturu, vypracovávat odborné posudky a vykonávat znaleckou činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Znalosti základní aktuálně platné legislativy v oblasti veřejné správy a horninového a životního prostředí absolventům umožňují rychlou orientaci v právních normách ochrany životního prostředí. Absolvent umí zpracovávat geologická data na PC a má přehled o základním geologickém software, včetně geologických informačních systémů a jejich využití v monitorování a ochraně ŽP. Absolventi projdou poměrně intenzivní jazykovou přípravou s důrazem na terminologii oboru, která jim zajistí lepší konkurenceschopnost na evropském trhu práce. K tomu přispěje i výuka vybraných předmětů vedená v anglickém jazyce. 


GEOLOGIE N1201 – UČITELSTVÍ GEOLOGIE A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Magisterský studijní obor dvouoborový (učitelský v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou) 

Studijní obor navazuje na bakalářské studium Geologie 1201 R – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání. Studium je dvouoborové (učitelské) v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou. Absolvent studia získá akademický titul magistr (Mgr.) a získá tak plnou kvalifikaci pro práci středoškolského učitele. 

Charakteristika oboru:
Navazující magisterský stupeň vychází ze základních disciplin bakalářského stupně. Dále rozvíjí získané poznatky oboru, které jsou doplněny o další specializované předměty. Rozšiřují odborný profil absolventa a umožňují jeho užší specializaci v geologii nebo v nauce o životním prostředí. Specializace se realizuje formou povinně volitelných a volitelných forem výuky, které umožňují uchazeči hlubší osvojení základních poznatků a metod práce. Vedle specializace je dále významně posílena tendence studia interakcí mezi neživou a živou složkou životního prostředí. V magisterském stupni uchazeč také získá vědomosti z didaktik oboru a absolvuje pedagogickou praxi na základní a střední škole. Všechny své odborné znalosti a zkušenosti prokáže vypracováním diplomové práce a složením ústní státní závěrečné zkoušky.

Profil absolventa:
Absolvent studijního programu získá vysokoškolskou kvalifikaci pro funkci středoškolského učitele zvoleného studijního oboru, najde uplatnění i v odborné praxi ve výzkumu, státní správě, soukromém sektoru aj. Získaná kvalifikace umožňuje pokračování v následném doktorandském studiu, tematicky orientovaném podle odborné specializace absolventa. Na základě smluvních dohod je možno po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu na přírodovědecké fakultě MU v Brně (Geologie se zaměřením) nebo přírodovědecké fakultě OU v Ostravě (Environmentální geografie) prezenční nebo distanční formou.

 

Vše k příjímacím zkouškám

DSC 0111
DSC 0123
DSC2
IMG 1510