Magisterské studijní obory

Přihlásit se ke studiu

ENVIRONMENTÁLNÍ GEOLOGIE

 • Navazující magisterský studijní obor jednooborový (odborný)

  Environmentální geologie je aplikovanou vědou, která se věnuje praktickému využití geologických principů při řešení problémů životního prostředí lidstva, které úzce souvisí s litosférou. Environmentální geologie řeší znečištění půd, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, identifikuje zdroje znečištění, zkoumá geologické hazardy (povodně, sesuvy, zemětřesení, vulkanismus) a všemožně se snaží o poznání a minimalizaci nepříznivých dopadů degradace životního prostředí člověkem.

  Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého spektra aplikovaných geologických disciplín jako např. aplikované geochemie, geologie přírodních hazardů, aplikované petrografie, problematiky odpadů, environmentální geologie, geochemie a mineralogie, pedologie, karsologie, ochrany a udržitelného využívání přírodních zdrojů, využívání anorganických odpadních materiálů, počítačového modelování v geologii, informačních systémů, ekotoxikologie a navazující výchovy v oblastech legislativy životního prostředí a ekologie a působení státní správy v ochraně ŽP. Značná pozornost bude věnována praktické přípravě ve formě terénních exkurzí, odborné praxe, laboratorních prací, diplomových seminářů a zejména zpracování diplomové práce. Absolventi budou schopni samostatné tvůrčí činnosti a mohou se uplatnit v soukromé i veřejné sféře nebo ve vědecko-výzkumné praxi.

 • Absolvent studia je vysokoškolsky vzdělaný, prakticky zaměřený odborník – geolog, který je schopen samostatně pracovat v terénu, zpracovávat, zadávat a vyhodnocovat laboratorní analýzy, zpracovávat odbornou literaturu, vypracovávat odborné posudky a vykonávat znaleckou činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Znalosti základní aktuálně platné legislativy v oblasti veřejné správy a horninového a životního prostředí absolventům umožňují rychlou orientaci v právních normách ochrany životního prostředí. Absolvent umí zpracovávat geologická data na PC a má přehled o základním geologickém software, včetně geologických informačních systémů a jejich využití v monitorování a ochraně ŽP. Absolventi projdou poměrně intenzivní jazykovou přípravou s důrazem na terminologii oboru, která jim zajistí lepší konkurenceschopnost na evropském trhu práce. K tomu přispěje i výuka vybraných předmětů vedená v anglickém jazyce.

 • Pro všechny naše studijní obory platí tzv. přímá prostupnost – bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program “Geologie“ na kterékoli VŠ v České republice (pro obor Environmentální geologie) nebo konkrétní obor na UP (pro učitelské kombinace).

  Pokud uchazeč podmínky přímé prostupnosti nesplňuje, bude součástí přijímacího řízení písemný test se zaměřením na geologické znalosti odpovídající bakalářskému stupni studia. Pro další informace kontaktujte Ing. Ladu Hýlovou.

  O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement.

  • Environmentální geologie – Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního programu Geologie


UČITELSTVÍ GEOLOGIE A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

 • Magisterský studijní obor dvouoborový (učitelský v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou)

   

  Studijní obor navazuje na bakalářské studium Geologie 1201 R – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání. Studium je dvouoborové (učitelské) v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou. Absolvent studia získá akademický titul magistr (Mgr.) a získá tak plnou kvalifikaci pro práci středoškolského učitele.

   

  Navazující magisterský stupeň vychází ze základních disciplin bakalářského stupně. Dále rozvíjí získané poznatky oboru, které jsou doplněny o další specializované předměty. Rozšiřují odborný profil absolventa a umožňují jeho užší specializaci v geologii nebo v nauce o životním prostředí. Specializace se realizuje formou povinně volitelných a volitelných forem výuky, které umožňují uchazeči hlubší osvojení základních poznatků a metod práce. Vedle specializace je dále významně posílena tendence studia interakcí mezi neživou a živou složkou životního prostředí. V magisterském stupni uchazeč také získá vědomosti z didaktik oboru a absolvuje pedagogickou praxi na základní a střední škole. Všechny své odborné znalosti a zkušenosti prokáže vypracováním diplomové práce a složením ústní státní závěrečné zkoušky.

 • Absolvent studijního programu získá vysokoškolskou kvalifikaci pro funkci středoškolského učitele zvoleného studijního oboru, najde uplatnění i v odborné praxi ve výzkumu, státní správě, soukromém sektoru aj. Získaná kvalifikace umožňuje pokračování v následném doktorandském studiu, tematicky orientovaném podle odborné specializace absolventa. Na základě smluvních dohod je možno po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu na přírodovědecké fakultě MU v Brně (Geologie se zaměřením) nebo přírodovědecké fakultě OU v Ostravě (Environmentální geografie) prezenční nebo distanční formou.

 • NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

  Pro všechny naše studijní obory platí tzv. přímá prostupnost – bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program “Geologie“ na kterékoli VŠ v České republice (pro obor Environmentální geologie) nebo konkrétní obor na UP (pro učitelské kombinace).

  Pokud uchazeč podmínky přímé prostupnosti nesplňuje, bude součástí přijímacího řízení písemný test se zaměřením na geologické znalosti odpovídající bakalářskému stupni studia. Pro další informace kontaktujte Ing. Ladu Hýlovou.

  O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement.

  • Geologie a ochrana životního prostředí pro střední školy (kombinace s biologií) – Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (kombinace s biologií)

  • Geologie a ochrana životního prostředí pro střední školy (kombinace s chemií) – Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (kombinace s chemií)