Závěrečné práce

ANOTACE BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ VYPISOVANÝCH V ROCE 2021

(Pro heslo k souboru kontaktujte dr. Šimíčka!)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

V písemné bakalářské práci student prokazuje znalost základní odborné terminologie oboru, schopnost pracovat s odbornou literaturou, hodnotit a třídit získané informace a zobecňovat získané poznatky. Na zvoleném konkrétním příkladu uplatní znalost metodiky výzkumné činnosti.

Student žádá o zadání bakalářské práce nejlépe ve 3. semestru studia, a to buď z nabídky Katedry geologie, nebo podle vlastního návrhu. V obou případech se dostaví ke konzultaci s budoucím školitelem. Na základě této konzultace mu bude předáno písemné Zadání bakalářské práce s přesným definováním bakalářského úkolu. Součástí Zadání bakalářské práce je poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zadání bakalářské práce podepisuje student, vedoucí práce (školitel) a vedoucí Katedry geologie.

DIPLOMOVÉ PRÁCE

V magisterském studijním programu se téma diplomového úkolu zadává bezprostředně po zahájení studia, nejpozději pak do 2 měsíců od zahájení studia.

Student volí téma z nabídky Katedry geologie, nebo podle vlastního návrhu. V obou případech se dostaví ke konzultaci s budoucím školitelem. Na základě této konzultace mu bude předáno písemné Zadání bakalářské práce s přesným definováním bakalářského úkolu. Součástí Zadání diplomové práce je poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zadání bakalářské práce podepisuje student, vedoucí práce (školitel) a vedoucí Katedry geologie.

POKYNY PRO ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Náležitosti odevzdávání kvalifikačních prací se řídí Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci, Příkazem rektora UP B3-09/3-PR Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění a Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu.

Univerzita Palackého v Olomouci je zapojena do programu Theses.cz. Systém Theses.cz byl vyvinut a je provozován Masarykovou univerzitou v Brně. Dnes slouží jako centrální národní registr závěrečných prací pro potřeby vysokých škol a univerzit jak v České republice, tak i v zahraničí. Systém Theses.cz umožňuje zástupcům zapojených pracovišť ukládat závěrečné práce do centrální databáze a současně provádět kontrolu prací antiplagiátorským softwarem.

Současně participuje na projektu Odevzdej.cz. V rámci tohoto projektu si můžete ověřit, zda Vaše kvalifikační (ale i seminární či jiná práce) není podobná jiným relevantním textům v databázi a vybraným zdrojům v síti Internet, a zabránit tak nepřijemnostem spojeným např. s podezřením z plagiátorstvím.

Pokud si nejste jisti, zda umíte správně citovat podle norem ČSN ISO 692 a ČSN ISO 690-2, můžete použit některého z dostupných elektronických informačních materiálů. Velmi kvalitní informační text s názvem Metody citování literatury podle mezinárodních norem ISO 692 a ISO 690-2 připravila Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Jednoduchou příručku, která se věnuje otázce správného citování, sestavila i Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou si můžete stáhnout z jejich webového rozhraní zde. Pokud máte rádi automatické generátory, a nepoužíváte pokročilý citační software typu EndNote, či aplikace Zotero. můžete vyzkoušet služby automatického generátoru citací na stránkách citace.com.

POSTUP ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRACÍ

Postup odevzdání kvalifikační práce na katedře je dvoukolejný:

1. práci je potřeba odevzdat ve formě elektronického dokumentu spolu s bibliografickou identifikací práce do STAGu

2. práci je potřeba fyzicky odevzdat na sekretariátě katedry ve stanoveném termínu. Fyzickým odevzdáním se rozumí odevzdání:

  • 2 ks tištěné formy kvalifikační práce v knižní podobě
  • 2 ks elektronické formy kvalifikační práce na audiovizuálním nosiči (CD/DVD) s řádným popisem; CD/DVD vložte do papírového/plastového pouzdra připevěného k vnitřní straně zadní desky Vaší práce.
  • dokladu o uložení kvalifikační práce, který lze vytisknout ze STAGu.

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Při odevzdávání kvalifikační práce je potřeba mít na paměti, že elektronická i tištěná verze kvalifikační práce se musí ve všech detailech shodovat (číslování stránek, rozložení textu, formátování). Důvodem je skutečnost, že práce se ze zákona povinně archivují v elektronické (STAG) i tištěné verzi (archiv Katedry geologie UP). Rovněž pro vypracování posudku vedoucího nebo oponenta práce lze použít jak verzi tištěnou, tak verzi elektronickou. V případě, že budou mezi oběma verzemi zjištěny nesrovnalosti, bude student vyzván k jejich urychlenému odstranění ještě před vlastní obhajobou práce.

Při vypracování kvalifikační práce je potřeba dodržet přesně stanovenou podobu titulní strany a bibliografické identifikace. Vzory můžete stáhnout zde:

  • titulní strana
  • bibliografická identifikace
  • celková struktura práce.