Závěrečné práce

ANOTACE BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ VYPISOVANÝCH V ROCE 2024

(Pro heslo k souboru kontaktujte dr. Šimíčka!)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

V písemné bakalářské práci student prokazuje znalost základní odborné terminologie oboru, schopnost pracovat s odbornou literaturou, hodnotit a třídit získané informace a zobecňovat získané poznatky. Na zvoleném konkrétním příkladu uplatní znalost metodiky výzkumné činnosti.

Student žádá o zadání bakalářské práce nejlépe ve 3. semestru studia, a to buď z nabídky Katedry geologie, nebo podle vlastního návrhu. V obou případech se dostaví ke konzultaci s budoucím školitelem. Na základě této konzultace mu bude předáno písemné Zadání bakalářské práce s přesným definováním bakalářského úkolu. Součástí Zadání bakalářské práce je poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zadání bakalářské práce podepisuje student, vedoucí práce (školitel) a vedoucí Katedry geologie.

DIPLOMOVÉ PRÁCE

V magisterském studijním programu se téma diplomového úkolu zadává bezprostředně po zahájení studia, nejpozději pak do 2 měsíců od zahájení studia.

Student volí téma z nabídky Katedry geologie, nebo podle vlastního návrhu. V obou případech se dostaví ke konzultaci s budoucím školitelem. Na základě této konzultace mu bude předáno písemné Zadání bakalářské práce s přesným definováním bakalářského úkolu. Součástí Zadání diplomové práce je poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zadání bakalářské práce podepisuje student, vedoucí práce (školitel) a vedoucí Katedry geologie.

POSTUP VKLÁDÁNÍ ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE DO STAGU

POKYNY PRO ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Od 1. září 2022 platí nová vnitřní norma UP pro odevzdání bakalářských a diplomových prací. Práce se budou odevzdávat v elektronické formě, více informací v příslušné směrnici R-B-17/08-ÚZ01.

POSTUP VKLÁDÁNÍ HOTOVÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE DO STAGU

Náležitosti odevzdávání kvalifikačních prací se řídí Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci, Příkazem rektora UP B3-09/3-PR Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění a Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu.

Univerzita Palackého v Olomouci je zapojena do programu Theses.cz. Systém Theses.cz byl vyvinut a je provozován Masarykovou univerzitou v Brně. Dnes slouží jako centrální národní registr závěrečných prací pro potřeby vysokých škol a univerzit jak v České republice, tak i v zahraničí. Systém Theses.cz umožňuje zástupcům zapojených pracovišť ukládat závěrečné práce do centrální databáze a současně provádět kontrolu prací antiplagiátorským softwarem.

Současně participuje na projektu Odevzdej.cz. V rámci tohoto projektu si můžete ověřit, zda Vaše kvalifikační (ale i seminární či jiná práce) není podobná jiným relevantním textům v databázi a vybraným zdrojům v síti Internet, a zabránit tak nepřijemnostem spojeným např. s podezřením z plagiátorstvím.

Pokud si nejste jisti, zda umíte správně citovat podle norem ČSN ISO 692 a ČSN ISO 690-2, můžete použit některého z dostupných elektronických informačních materiálů. Velmi kvalitní informační text s názvem Metody citování literatury podle mezinárodních norem ISO 692 a ISO 690-2 připravila Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Jednoduchou příručku, která se věnuje otázce správného citování, sestavila i Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou si můžete stáhnout z jejich webového rozhraní zde. Pokud máte rádi automatické generátory, a nepoužíváte pokročilý citační software typu EndNote, či aplikace Zotero. můžete vyzkoušet služby automatického generátoru citací na stránkách citace.com.

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Při vypracování kvalifikační práce je potřeba dodržet přesně stanovenou podobu titulní strany a bibliografické identifikace. Vzory můžete stáhnout zde:

  • titulní strana
  • bibliografická identifikace
  • celková struktura práce.