Přijímací řízení

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Obory bez přijímacích zkoušek

Pro většinu našich studijních oborů promíjíme přijímací řízení. Přijímací zkoušky se uskuteční pouze v případě, že počet přihlášek výrazně překročí kapacitu oboru. Prominutí přijímací zkoušky se týká oborů:

  • Environmentální geologie

  • Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání dvouoborová kombinace)

Obory s přijímacími zkouškami

U následujícího oboru s přijímacími zkouškami je možné (za splnění určitých podmínek) přijetí bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímací zkoušky však musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Podmínkou pro přijetí bez přijímacích zkoušek je průměr známek na střední škole; zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2015 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení:

  • Chemie pro víceoborové studium – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Pro všechny naše studijní obory platí tzv. přímá prostupnost – bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program “Geologie“ na kterékoli VŠ v České republice (pro obor Environmentální geologie) nebo konkrétní obor na UP (pro učitelské kombinace).

Pokud uchazeč podmínky přímé prostupnosti nesplňuje, bude součástí přijímacího řízení písemný test se zaměřením na geologické znalosti odpovídající bakalářskému stupni studia. Pro další informace kontaktujte Ing. Ladu Hýlovou.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement.

  • Environmentální geologie – Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního programu Geologie

  • Učitelství Biologie – Geologie a ochrany ŽP pro SŠ – Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biologie – Geologie a ochrana ŽP pro vzdělávání

  • Učitelství Chemie – Geologie a ochrany ŽP pro SŠ – Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie – Geologie a ochrana ŽP