Projekty

GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY (posledních 5 let)

 • GAČR 23-05051S. Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadů.
  spoluřešitel: Ondřej Šráček
 • GAČR 22-15405S „Raně diagenetická mobilita geochemických indikátorů redoxních podmínek a paleoklimatologický význam kontinentálních červených vrstev“ 
  hlavní řešitel: Ondřej Bábek
 • GAČR 22-05547S „Rekonstrukce mobility v mladém paleolitu na základě provenience radiolaritových artefaktů“
  hlavní řešitel: Martin Moník
 • GAČR 22-11661K, projekt Lead Agency „Integrovaná stratigrafie mladšího paleozoika ve východní části tropické Pangey“, zahraničním partnerem je Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski im. St. Doktorowicza-Hrebnickiego
  spoluřešitel: Jakub Jirásek
 • GAČR, reg. č. 19-01768S: Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory (2019-2021)
  Členové týmu: Ondřej Bábek, Daniel Šimíček, Jaroslav Kapusta
 • GAČR, reg. č. 19-17435S: Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity? (2019-2021)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • GAČR, reg. č. 18-02606S: Nedestruktivní určování přepálených artefaktů v mladopaleolitických souborech (2018-2020)
  hlavní řešitel Martin Moník
 • GAČR, reg. č. 17-06229S: Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů (2017-2019)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • GAČR, reg. č. 16-11563S Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace – multidisciplinární přístup
  (Earliest Carboniferous Greenhouse-Icehouse Climatic Oscillations – a Multidisciplinary Approach) (2016-2018)
  spoluřešitel Ondřej Bábek
 • GAČR, reg. č. 16-13142S Těžba a zpracování Cu Pb Zn a Co rud v subsaharské Africe přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů (Exploitation and treatment of Cu, Pb, Zn, and Co ores in Subsaharian Africa – natural geochemical laboratory for study of contaminants’ behavior) (2016–2018)
  spoluřešitel Ondřej Šráček
 • GAČR, reg. č. 16-24062S Sedimentární cyklicita ve svrchnopaleozoických pánvích: porozumění vlivu kontinentálních procesů na cyklickou sedimentaci (2016-2018)
  spoluřešitel Lada Hýlová
 • GAČR, reg. č. P210/14-18183S Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (2014-2016)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • GAČR, reg. č. P205/12/0573 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012-2015)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • GAČR, reg. č. P104/12/1494 Speciální cementová pojiva pro imobilizaci toxických prvků (2012-2015)
  spoluřešitel Petr Sulovský
 • GAČR, reg. č. P210/12/1413 Impact of mining and ore processing on the environment in Namibia: Modeling pollutants migration in soils, plants and groundwaters (2012-2014)
  spoluřešitel Ondřej Šráček

 

INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA UP (IGA)

 • IGA_PrF_2019_017: Geologické výzkumy v Západních Karpatech na Moravě: případové studie
  hlavní řešitel Kamil Kropáč
 • IGA_PrF_2018_025: Geologické výzkumy ve flyšovém pásmu Západních Karpat: případové studie
  hlavní řešitel Kamil Kropáč
 • IGA_PrF_2017_022: Geneze vybraných minerálních asociací v hydrotermálně alterovaných těšínitech ze slezské jednotky
  hlavní řešitel Kamil Kropáč
 • IGA_PrF_2016_014: Hydrotermální procesy ve slezské jednotce a račanské jednotce flyšového pásma Západních Karpat
  hlavní řešitel Kamil Kropáč

FOND ROZVOJE UNIVERZITY PALACKÉHO (FRUP)

 • FRUP, reg. č. 2019_046: Inovace softwarového, hardwarového a sbírkového vybavení pro potřeby výuky na Katedře geologie (2019)
  hlavní řešitel Daniel Šimíček

OPERAČNÍ PROGRAMY VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

 • CZ.1.07/2.2.00/15.0317 Inovace studijního oboru Environmentální geologie (2010-2012)
  hlavní řešitel Petr Sulovský

PROJEKTY MINISTERSTEV

 • MŠMT ČR, 2006-2011, 1M06005, Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů
  poluřešitel Petr Sulovský
 • MPO ČR, 2007-2010, FT-TA3/026, Optimalizace dávkování alternativních paliv s obsahem P2O5 při výrobě cementu
  spoluřešitel Petr Sulovský
 • MPO ČR, 2006-2008, FT-TA3/020, Výzkum nových cementových paliv s optimalizovaným obsahem netradičních surovin
  spoluřešitel Petr Sulovský
 • MŽP ČR, 1998-2000, VaV/630/98, Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000, list Olomouc 24-224
  spoluřešitel Jan Zapletal
 • MŽP ČR, 1998, VaV/630/98, Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000, projekt č. 3212; Geologické mapování oblasti Hranice-Maleník 1:25 000
  člen týmu Ondřej Bábek
 • MŽP ČR, 1996-1998, GA/28/94 (podpůrný grant k projektu PHARE-EC-HEA-10 Cz) Ochrana přírodních zdrojů v krasových oblastech
  spoluřešitel Jiří Zimák

OSTATNÍ PROJEKTY

 • MSM262351101, 2006-2010, Výzkum ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů
  člen týmu Petr Sulovský
 • RK 99 P03 OMG 010, 1999-2001, Mineralogie žil alpského typu v severovýchodní části Českého masívu
  spoluřešitel Zimák