Státní zkoušky

Organizace státních závěrečných zkoušek se řídí Studijním a zkušebním řádem UP.

Státní zkoušky všech oborů probíhají každoročně ve třech až čtyřech termínech:

  • konec ledna (pro bac. studium opravné zkoušky)
  • konec května – termín bývá vypsán při velkém počtu studentů
  • začátek června
  • konec srpna (pro bac. studium opravné zkoušky)

Konkrétní termíny SZZ stanovuje vedoucí katedry nejpozději na začátku ledna daného roku. Poté jsou termíny vyvěšeny na nástěnce v prostorách katedry geologie, jsou uvedeny na webu katedry v sekci Státní zkoušky a současně jsou k dispozici na sekretariátu katedry. 

Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba kvalifikační práce. Státní zkouška a obhajoba probíhají zpravidla v jeden den. Možnost připuštění studenta ke kterékoli části státní zkoušky, tedy i obhajobě kvalifikační práce, je možné až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru – studium je nutno uzavřít na studijním oddělení.

Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám (SZZ)

Okruhy SZZ jsou totožné s okruhy uvedenými ve STAGu.

Okruhy platné pro studenty ENGE, kteří nastoupili po 9/2019:

Okruhy SZZ platné pro studenty, kteří nastoupili před 9/2019:

Termíny a komise SZZ