Bakalářské studijní obory

Přihlásit se ke studiu

ENVIRONMENTÁLNÍ GEOLOGIE 

 • Bakalářský studijní obor jednooborový (odborný)

  Environmentální geologie je aplikovanou vědou, která se věnuje praktickému využití geologických principů při řešení problémů životního prostředí lidstva, které úzce souvisí s litosférou. Environmentální geologie řeší znečištění půd, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, identifikuje zdroje znečištění, zkoumá geologické hazardy (povodně, sesuvy, zemětřesení, vulkanismus) a všemožně se snaží o poznání a minimalizaci nepříznivých dopadů degradace životního prostředí člověkem.

  Bakalářské studium je zaměřeno především na povinné zvládnutí základních a aplikovaných geologických disciplín a oborů, která studentům umožní získat ucelené znalosti o horninách a litosféře jakožto abiotických složkách životního prostředí. Zhruba třetinový podíl z celkového obsahu studia je věnován negeologickým a hraničním přírodovědným oborům a jejich aplikacím – biologii, ekologii, krajinné ekologii, pedologii, klimatologii, ochraně ovzduší, kartografii a geoinformatice. Značná pozornost je věnována zvládnutí základů legislativy horninového a životního prostředí. Součástí studia jsou průpravné předměty – statistika, chemie, práce s PC, jazyková příprava s důrazem na odbornou terminologii (angličtina a druhý světový jazyk). Značný důraz bude kladen na praktickou přípravu: geologické exkurze a praxe v terénu, kurs geologického mapování, laboratorní práci, geologické semináře a přípravu seminárních prací zaměřených na geologii a životní prostředí. Absolventi mohou zastávat funkce ve státní správě příslušející bakalářskému stupni VŠ vzdělání nebo pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studiu geologie a příbuzných oborů.

 • Absolvent studia velmi dobře ovládá teoretické základy geologie a rozumí procesům probíhajícím v litosféře a horninovém prostředí. Absolvent zná základní praktické postupy v aplikovaných geologických oborech, ovládá základy širokého spektra příbuzných nebo hraničních biologických, ekologických a geografických oborů a prošel poměrně intenzivní jazykovou přípravou s důrazem na terminologii oboru. Absolvent bude schopen samostatně zpracovávat odbornou literaturu a vykonávat základní posudkovou činnost v oblasti životního prostředí. Absolvent je připraven na dvouleté navazující studium ve stejném nebo příbuzném oboru.

 • Obory bez přijímacích zkoušek

  Pro většinu našich studijních oborů promíjíme přijímací řízení. Přijímací zkoušky se uskuteční pouze v případě, že počet přihlášek výrazně překročí kapacitu oboru. Prominutí přijímací zkoušky se týká oborů:

  • Environmentální geologie

  Další informace o přijímacím řízení najdete na: https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901


GEOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ  

 • Bakalářský studijní obor dvouoborový (učitelský v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou)

  Studijní obor je součástí strukturovaného studia, které je realizováno v bakalářském a navazujícím magisterském stupni. Studium je dvouoborové (učitelské) v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou. Bakalářský stupeň (1-3.roč.), je ukončen státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je úspěšná obhajoba závěrečné bakalářské práce. Absolvent studia získá akademický titul bakalář (Bc) a kvalifikuje se tak pro studium v příbuzném navazujícím magisterském oboru, jehož cílem je vychovávat kvalifikované středoškolské učitele.

  Studium je zaměřeno na poznávání základních vlastností jednotlivých složek životního prostředí s akcentem na složky neživé přírody. Student získá základní znalosti z oboru geologie a nauky o životním prostředí. Pozornost je věnována zejména vlastnostem litosféry, pedosféry, atmosféry a hydrosféry. Významnou součástí jsou poznatky získané i studiem aprobačního předmětu biologie, které umožní řešit i otázky vzájemného vztahu živé a neživé přírody. Odborný profil studia je doplněn o předměty tvořící širší základ oboru, mezi něž patří poznatky z chemie, ekologie, geoinformatiky, průmyslových technologií a legislativy. Povinně volitelná a volitelná část studijního programu umožňuje individuální výběr specializace a tím také odborného profilu absolventa.

 • Absolvent studia získá základní znalosti z geologických věd, věd tvořících vědecký základ nauky o životním prostředí a biologie. Osvojí si metodologii výzkumné činnosti hlavních vědeckých disciplin, studujících vlastnosti litosféry, biosféry, hydrosféry a atmosféry. Získá také přehled o disciplinách širšího vědního základu oboru a seznámí se metodami práce se získanými informacemi. Součásti jeho odborného profilu se stanou i znalosti základních pedagogicko- psychologických disciplin, které najdou uplatnění v jeho další specializaci. Své profesní předpoklady prokáže při zpracování odborného tématu bakalářské práce. Získané znalosti i praktické dovednosti umožní pokračování ve studiu v navazujícím magisterském stupni se zaměřením na pedagogickou kvalifikaci pro střední školy nebo v odborném studiu v tematicky navazujícím oboru (Geologie, Ochrana a tvorba životního prostředí) na stávající nebo jiné vysoké škole nebo v odborné praxi.

 • Obory bez přijímacích zkoušek

  Pro většinu našich studijních oborů promíjíme přijímací řízení. Přijímací zkoušky se uskuteční pouze v případě, že počet přihlášek výrazně překročí kapacitu oboru. Prominutí přijímací zkoušky se týká oborů:

  • Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (kombinace s biologií)

  Obory s přijímacími zkouškami

  U následujícího oboru s přijímacími zkouškami je možné (za splnění určitých podmínek) přijetí bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímací zkoušky však musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Podmínkou pro přijetí bez přijímacích zkoušek je průměr známek na střední škole; zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2015 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení:

  • Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (kombinace s chemií)

  Další informace o přijímacím řízení najdete na: https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901

ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA A KLIMATICKÁ ZMĚNA

 • Tříleté bakalářské studium Vám poskytne vzdělání cíleně zaměřené na problematiku hodnocení rizik spojených s přírodními jevy, s interakcemi člověka a prostředí, a rizik plynoucích ze změn klimatu. Absolventi studijního programu budou ovládat základy geověd a rozumět procesům, které se odehrávají v litosféře, hydrosféře i atmosféře, s dovednostmi aplikování těchto poznatků v teoretické i posudkové práci hodnocení rizik spojených s přírodními procesy a antropogenními aktivitami a budou schopni navrhovat metody mitigace (zmírňování) rizik i potřebná adaptační opatření. Studijní plán je sestaven z předmětů napříč katedrami oboru Vědy o Zemi, se zacílením na specializaci v oblasti environmentálních rizik a klimatické změny a bude možné následně pokračovat i v magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru v oblasti věd o Zemi a environmentálních věd.

  Další informace

 • Absolventi se uplatní jako zaměstnanci ve státní správě, neziskových organizacích, konzultačních subjektech v oblasti analýzy přírodních a antropogenních rizik, hodnocení EIA a hodnocení dopadů klimatických změn na společnost, případně i jako pracovníci výzkumných organizací. Mohou působit i jako techničtí a laboratorní pracovníci na pomezí sektorů věd o Zemi a environmentálních věd.

 • Pro studium od září 2021 se můžete přihlásit do 15. července 2021 prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu. Přijetí bez přijímacích zkoušek, pokud počet přihlášených nepřesáhne kapacity programu.

  Případně se na nás s dotazy ke studiu obracejte také na e-mail: studuj.erik@gmail.com

 • Nabídku konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím v:

  Studijní agenda (STAG)

DSC 0111
DSC 0123
DSC2
IMG 1510