Bakalářské studijní obory

GEOLOGIE B1201 – ENVIRONMENTÁLNÍ GEOLOGIE

Bakalářský studijní obor jednooborový (odborný)

Environmentální geologie je aplikovanou vědou, která se věnuje praktickému využití geologických principů při řešení problémů životního prostředí lidstva, které úzce souvisí s litosférou. Environmentální geologie řeší znečištění půd, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, identifikuje zdroje znečištění, zkoumá geologické hazardy (povodně, sesuvy, zemětřesení, vulkanismus) a všemožně se snaží o poznání a minimalizaci nepříznivých dopadů degradace životního prostředí člověkem.

Charakteristika oboru:
Bakalářské studium je zaměřeno především na povinné zvládnutí základních a aplikovaných geologických disciplín a oborů, která studentům umožní získat ucelené znalosti o horninách a litosféře jakožto abiotických složkách životního prostředí. Zhruba třetinový podíl z celkového obsahu studia je věnován negeologickým a hraničním přírodovědným oborům a jejich aplikacím – biologii, ekologii, krajinné ekologii, pedologii, klimatologii, ochraně ovzduší, kartografii a geoinformatice. Značná pozornost je věnována zvládnutí základů legislativy horninového a životního prostředí. Součástí studia jsou průpravné předměty – statistika, chemie, práce s PC, jazyková příprava s důrazem na odbornou terminologii (angličtina a druhý světový jazyk). Značný důraz bude kladen na praktickou přípravu: geologické exkurze a praxe v terénu, kurs geologického mapování, laboratorní práci, geologické semináře a přípravu seminárních prací zaměřených na geologii a životní prostředí. Absolventi mohou zastávat funkce ve státní správě příslušející bakalářskému stupni VŠ vzdělání nebo pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studiu geologie a příbuzných oborů.

Profil absolventa:
Absolvent studia velmi dobře ovládá teoretické základy geologie a rozumí procesům probíhajícím v litosféře a horninovém prostředí. Absolvent zná základní praktické postupy v aplikovaných geologických oborech, ovládá základy širokého spektra příbuzných nebo hraničních biologických, ekologických a geografických oborů a prošel poměrně intenzivní jazykovou přípravou s důrazem na terminologii oboru. Absolvent bude schopen samostatně zpracovávat odbornou literaturu a vykonávat základní posudkovou činnost v oblasti životního prostředí. Absolvent je připraven na dvouleté navazující studium ve stejném nebo příbuzném oboru. 


GEOLOGIE B1201 – GEOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Bakalářský studijní obor dvouoborový (učitelský v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou) 

Studijní obor je součástí strukturovaného studia, které je realizováno v bakalářském a navazujícím magisterském stupni. Studium je dvouoborové (učitelské) v kombinaci s biologií, chemií nebo matematikou. Bakalářský stupeň (1-3.roč.), je ukončen státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je úspěšná obhajoba závěrečné bakalářské práce. Absolvent studia získá akademický titul bakalář (Bc) a kvalifikuje se tak pro studium v příbuzném navazujícím magisterském oboru, jehož cílem je vychovávat kvalifikované středoškolské učitele.

Charakteristika oboru:
Studium je zaměřeno na poznávání základních vlastností jednotlivých složek životního prostředí s akcentem na složky neživé přírody. Student získá základní znalosti z oboru geologie a nauky o životním prostředí. Pozornost je věnována zejména vlastnostem litosféry, pedosféry, atmosféry a hydrosféry. Významnou součástí jsou poznatky získané i studiem aprobačního předmětu biologie, které umožní řešit i otázky vzájemného vztahu živé a neživé přírody. Odborný profil studia je doplněn o předměty tvořící širší základ oboru, mezi něž patří poznatky z chemie, ekologie, geoinformatiky, průmyslových technologií a legislativy. Povinně volitelná a volitelná část studijního programu umožňuje individuální výběr specializace a tím také odborného profilu absolventa. 

Profil absolventa:
Absolvent studia získá základní znalosti z geologických věd, věd tvořících vědecký základ nauky o životním prostředí a biologie. Osvojí si metodologii výzkumné činnosti hlavních vědeckých disciplin, studujících vlastnosti litosféry, biosféry, hydrosféry a atmosféry. Získá také přehled o disciplinách širšího vědního základu oboru a seznámí se metodami práce se získanými informacemi. Součásti jeho odborného profilu se stanou i znalosti základních pedagogicko- psychologických disciplin, které najdou uplatnění v jeho další specializaci. Své profesní předpoklady prokáže při zpracování odborného tématu bakalářské práce. Získané znalosti i praktické dovednosti umožní pokračování ve studiu v navazujícím magisterském stupni se zaměřením na pedagogickou kvalifikaci pro střední školy nebo v odborném studiu v tematicky navazujícím oboru (Geologie, Ochrana a tvorba životního prostředí) na stávající nebo jiné vysoké škole nebo v odborné praxi. 

 

Vše k příjímacím zkouškám

DSC 0111
DSC 0123
DSC2
IMG 1510