Doktorský studijní obor

Katedra geologie PřF nabízí studium doktorského studijního programu (DSP) „Geologie“, obor „Geologické vědy“ absolventům magisterského oboru v rámci programu „Geologie“ na českých nebo zahraničních vysokých školách.

Přihlásit se ke studiu

 

 • Charakteristika studijního oboru

  Obor DSP „Geologické vědy“ je zaměřen na vědecko-výzkumnou výchovu a samostatnou tvůrčí činnost odborníků v geologii, zejména s důrazem na environmentálně geologické a hraniční disciplíny. Zkušenosti garantující katedry, zahraniční spolupráce, přístrojové vybavení, publikační a projektová aktivita a trendy v zadávání témat v navazujícím magisterském stupni studia předurčují zaměření oboru DSP. Důraz bude kladen na geochemii, hydrogeochemii, sedimentologii, stratigrafii, aplikovanou petrologii a jejich environmentální aplikace, jako je osud polutantů v sedimentárních archívech, historický vývoj kontaminace, analýza stratigrafického záznamu a znečištění podzemních vod. V těchto oborech má pracoviště vybudovány personální a materiální podmínky k zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně studia. Pracoviště se však svým personálním složením i vědecko-pedagogickou profilací snaží pokrývat širší spektrum geovědních disciplín a snahou je tento trend transformovat i do DSP, čemuž odpovídá i poměrně široce pojatý název oboru. Širší profilace oboru bude také zaštítěna složením oborové rady DSP.

  Studium garantované katedrou geologie bude podpořeno spoluprací s dalšími pracovišti v rámci PřF UP (kat. analytické chemie, k. geoinformatiky a k. ekologie a životního prostředí, RCPTM) spolupráci s domácími institucemi (zejména ÚACH AV ČR a PřF MU Brno) a firmami (OPV, Moravské naftové doly, Aquatest) a zahraničními univerzitami (Université Francois Rabelais de Tours, Royal Institute of Technology, Stockholm, National Cheng Kung University, Tainan, Tchaj-wan, Pontificia Universidade Catolica, Rio de Janeiro, Brazílie).

  Vědecká činnost (věd. program, cíle disertační práce):

  • Vědecká práce pod vedením školitele a konzultanta v oblasti, kterou stanovuje výše uvedené rámcové téma vědeckého bádání. Dokladem o plnění povinnosti je písemné hodnocení školitele, které je součástí ročního hodnocení plnění individuálního studijního plánu.
  • Přednáška v angličtině na konferenci. Dokladem o splnění povinnosti je písemné potvrzení školitele.
  • Účast na konferencích a seminářích dle výběru školitele. Dokladem o splnění povinnosti je písemné potvrzení školitele.

  Pedagogická činnost:

  • Podíl na pedagogické činnosti katedry, na základě dohody školitele s vedoucím katedry. Dokladem o splnění povinnosti je písemné potvrzení školitele.

  Publikační činnost:

  • 2 prvoautorské publikace z toho 1 s nenulovým IF
 • Profil absolventa

  Absolvent ovládá teoretické a metodické aspekty geovědních disciplín, které souvisejí s jeho disertační prací, např. geochemie, sedimentologie, hydrogeologie nebo aplikované petrografie, a zná geologické vědy jako celek ve vzájemných souvislostech. Má přehled o moderních vědeckých trendech ve svém oboru, ovládá běžné přístrojové práce související s tématem jeho disertace, zná adekvátní geologický a statistický software, ovládá práci s elektronickými databázemi a informačními zdroji. Absolvent ovládá principy a postupy vědecké práce, má zkušenosti s financováním vědy formou projektů a umí své výsledky písemně, graficky a ústně prezentovat v anglickém jazyce. Absolvent získal zkušenosti ze studijních pobytů v zahraničí, spolupráce s domácími geologickými institucemi (Česká geologická služba, Akademie věd ČR, vysoké školy) a s výchovou studentů v bakalářském stupni. Cílem studia je připravit absolventy tak, aby se mohli úspěšně uplatnit jako tvůrčí pracovníci ve vědecko-výzkumných institucích (vysoké školy, akademie věd, firemní laboratoře), v institucích a firmách zaměřených na geologický a geofyzikální průzkum, vyhledávání a těžbu nerostných surovin, problematiku životního prostředí, sanací odpadů, environmentálního monitoringu a stavebních hmot u nás i v zahraničí (například formou postdoktorandských pobytů).
 • Přijímací řízení

  Vstupní požadavky

  • Absolvované VŠ magisterské studium geologie, geochemie nebo geofyziky
  • Pohovor v anglickém jazyce prokazující přehledné znalosti oboru, tvůrčí předpoklady pro vědeckou práci a hlubší znalosti z oblasti tématu doktorské disertační práce.
 • Požadavky na státní doktorskou zkoušku

  Státní doktorská zkouška se uskutečňuje jako vědecká rozprava, přičemž odborně navazuje na téma disertační práce. Okruhy pro státní doktorskou zkoušku jsou:
   – Environmentální geologie
    – Geochemie
     – Historická a stratigrafická geologie
      – Hydrogeologie a hydrogeochemie
       – Ložisková geologie
        – Petrologie
         – Regionální geologie
          – Sedimentologie
 • Složení oborové rady

  Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. (předseda)
  Prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
  Doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
  Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
  Prof. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
  Doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc., GFÚ AVČR, v.v.i.
  RBDr. David Uličný, CSc., GFÚ AVČR, v.v.i.
  Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., PdF UP Olomouc

  Externí členové

  Doc. RNDr. Vojtěch janoušek, Ph.D., Česká geologická služba, Praha
  Prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D., Přf, Ostravská Univerzita, Ostrava
  Prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. PřF Masarykova Univerzita, Brno
  doc. RNDr. Daniel Nývlt, Ph.D., PřF, Masarykova Univerzita, Brno

 • Témata disertačních prací 2021/2022

  Další důležité informace, které souvisí s doktorským studiem, lze nalézt na stránkách Přírodovědecké fakulty UP.

 

Mereni Georadarem Morava
DSC 0211
DSC 0311
DSC 0328