Výzkumné zaměření a pracovní skupiny

 • Sedimentární archívy a environmentální geologie

  Výzkum sedimentů a usazených hornin jako archívů, které poskytují informace o klimatu, zvětrávání a výkyvech mořské hladiny v geologické minulosti

  Sedimentární archívy dnešních říčních niv a vodních nádrží pomáhají identifikovat zdroje, šíření a ukládání nebezpečných znečišťujících látek a rizika s nimi spojená.

  Naše skupina působí v Česku, Slovensku, Irsku, ANglii, Francii, Číně, Maroku, USA,…

 • Hydrogeologie a mobilizace arzénu ve vodních zdrojích

  Arzén je jedním z nejzávažnějších kontaminantů, který má toxické a karcinogenní účinky. Snadno se rozpouští do podzemních a povrchových vod z přírodních i antropogenních zdrojů (například přírodní geotermální systémy nebo odpadní vody z důlní činnosti).

  Naši výzkumníci zkoumají kontaminaci arzénem a metody snižování koncentrací arzénu ve vodě, například v Bangladéši, Západním Bengálsku (Indie), Argentině, Mexiku, na Tchaj-wanu a samozřejmě i v Česku a Slovensku.

 • Genetická a aplikovaná mineralogie a petrologie

  Minerály a jejich akumulace v nerostných surovinách jsou nepostradatelným hmotným základem fungování a rozvoje lidské společnosti. Pochopení geneze minerálů je klíčovým krokem k jejich těžbě a využívání.

  Genezi minerálů zkoumáme pomocí mikrotermometrie plynokapalných uzavřenin, Ramanovských spekter fluid, izotopového složení uhlíku, kyslíku, síry a fluid vodíku a radiometrického datování.

 • Geoarcheologie a petroarcheologie

  Pomocí geologických a geofyzikálních metod zkoumáme kamenné materiály a technolity používné našimi předky. Zajímají nás místa jejich původu, studujeme techniky výpalu keramiky nebo geofyzikálními metodami hledáme pohřbené objekty na archeologických nalezištích.

  Skupina částečně funguje na komerční bázi a nabízí služby tuzemským i zahraničním firmám. Náš výzkum a průzkum probíhá v Česku, Slovensku, Polsku nebo např. v Jordánsku.