Průvodce studiem

 • Bakalářské studium Environmentální geologie - 1. ročník

  Studium bakalářského prezenčního programu Environmentální geologie je tříleté, je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získává titul „bakalář“, zkr. „Bc.“

  Výuka se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, cvičení, praktik, konzultací, kurzů, exkurzí, terénních cvičení, odborných praxí aj. podle studijních plánů.

  Při zapsání do studia je vygenerován univerzitní e-mail. Informace o používání univerzitní e-mailové pošty se nacházejí na Portálu UP (STAG) – portál UP slouží jako prostředek pro zápis předmětů, přihlašování se na zápočty a na zkoušky, jsou zde uvedeny podrobné informace o předmětech apod.

  Univerzitní e-mail prosím sledujte! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluvy z důvodu nemoci, možné náhradní termíny, informace o exkurzích apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat univerzitní e-mail (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu, např. aplikace UPlikace – volně ke stažení např. obchod play).

  Sledujte rovněž aktuality na webových stránkách katedry geologie.

  Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty:

  https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/

  Doporučený plán studia pro 1. ročník ENGE

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Existuje několik skupin předmětů. První skupinou jsou povinné předměty (A předměty), které je nutné během studia splnit. U povinných předmětů je vždy uveden doporučený ročník, kdy je ideální daný předmět zapsat a absolvovat.

  Povinné předměty (A) – ZS:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  KGE/BLP Bezpečnost práce 1 1+0+0 Ko
  KGE/MINER Mineralogie 7 4+2+0 Zp,Zk
  KGE/PALEO Paleontologie 7 5+1+0 Zp,Zk
  KGE/UGE Úvodní geologická exkurze 2 0+2DS+0 Zp

  Pozn.: Bezpečnost práce probíhá v bloku zpravidla první týden výuky – jedná se o bezpečnostní školení, které musí každý student absolvovat na začátku studia.

  KGE/UGE je povinný dvoudenní terén, probíhá druhý nebo třetí týden výuky. Před terénem je rovněž nutné mít absolvováno bezpečnostní školení – probíhá zpravidla zároveň s KGE/BLP. Informace o terénu KGE/UGE jsou uveřejněny po zápisu ke studiu.

  Povinné předměty (A) – LS:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  EKO/ZEEG Základy ekologie 4 2+0+1 Zk
  KGE/DYGE Dynamická geologie 5 3+1+0 Zp,Zk
  KGE/GDG Geologická data a geostatistika 6 2+3+0 Zp,Zk
  KGE/PETRG Petrografie 5 2+2+0 Zp,Zk

  Bližší informace k jednotlivým předmětům, jejich náplň, vyučující, literaturu apod. zjistíte po přihlášení do STAGu v sekci Předměty.

   

  POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (B):

  Další skupinu tvoří povinně volitelné předměty (B předměty). Tyto se ve studijním plánu Environmentální geologie dělí do tří bloků (Povinně volitelné předměty 1 – tzv. předměty profilujícího základu, Povinně volitelné předměty 2a, Povinně volitelné předměty 2b – terénní cvičení). Z každého bloku si musíte zvolit a absolvovat předměty tak, aby byla splněna podmínka minimálního množství kreditů. B předměty se zapisují během celého studia, někdy je uveden i doporučený ročník.

  Povinně volitelné předměty 1 (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený

  ročník

  Semestr

  Zakončení
  EKO/UZPO Úvod do problematiky životního prostředí 1 1+0+0 1 Z Ko
  KGE/BIOL Biologie pro geology 3 2+0+0 1 Z Ko
  KGE/GMORF Geomorfologie pro geology 4 2+1+0 1 L Zp,Zk
  ACH/CZPO Chemie životního prostředí 3 2+0+0 2 Z Zk
  KGE/FPEM Praktika z environmentálního monitoringu 3 0+2+0 2 Z Zp
  KGE/MOGE 2D a 3D modelování v geologii 4 1+2+0 2 Z Zp,Zk
  KGE/NESCR Nerostné suroviny ČR 2 2+0+0 2 L Zk
  KGE/APGO1 Aktuální problémy geologie 1 2 1+0+0 Z Zk
  KGE/APGO2 Aktuální problémy geologie 2 2 1+0+0 L Zk

  Volba min.: 18 kreditů

  Povinně volitelné předměty 2a (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený

  ročník

  Semestr

  Zakončení
  KGE/VYCL Vývoj člověka 3 2+0+0 1 Z Zk
  KGE/ENPAE Paleoecology 2 1+0+0 2 L Zk
  EKO/KEKOG Krajinná ekologie 4 2+1+0 3 Z Zp,Zk
  KGE/OC Odborný článek 2 0+0+0 Z/L Zp
  KGE/OK Odborná konference 2 0+0+0 Z/L Zp
  KGE/OP Odborná praxe 8 0+10DS+0 Z/L Zp
  KGE/MDNS Metody dobývání nerostných surovin 2 1+0+0 L Zk
  KGE/MEZH Úvod do mechaniky zemin a hornin 2 1+0+1 Z Zk
  KGE/ZRGCR Základy regionální geologie ČR 3 1+0+1 L Zk

  Volba min.: 12 kreditů

  Povinně volitelné předměty 2b – terénní cvičení (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený

  ročník

  Semestr

  Zakončení
  KGE/TCMP Terénní cvičení z mineralogie a petrografie 5 0+5DS+0 1 L Zp
  KGE/TCHG Terénní cvičení z historické geologie 5 0+5DS+0 2 Z Zp
  KGE/TCGE Terénní cvičení z geologie 5 0+5DS+0 2 L Zp
  KGE/TCEG1 Terénní cvičení z environmentální geologie 1 5 0+5DS+0 3 Z/L Zp

  Volba min.: 15 kreditů

   

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (C):

  Třetí skupinu tvoří Volitelné předměty (C předměty). Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty (předměty ze studijních plánů jiných studijních programů), které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr

  Zakončení
  VCJ/ATEE1 Anglická terminologie pro ekologii 1 3 0+2+0 Z/L Zp
  KGE/APGO3 Aktuální problémy geologie 3 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/GOP Globální oteplování a paleoklimatologie 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/METEO Meteority 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/NI1 Obecná němčina pro věčné začátečníky 1 2 0+2+0 Z Zp,Zk
  KGE/APGO4 Aktuální problémy geologie 4 2 1+0+0 L Ko
  KGE/DRKA Drahé kameny 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/GKAT Geologické katastrofy a biotické krize 2 1+0+0 L Ko
  KGE/GOT Geologie Olomoucka v terénu 3 0+3DS+0 L Zp
  KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie 2 0+2+0 L Zp
  KGE/VINO Geologie a víno 3 0+3DS+0 L Zp
  VCJ/ATEE2 Anglická terminologie pro ekologii 2 3 0+2+0 L Zp,Zk
  KGE/MPGV Moderní přístroje v geologickém výzkumu 3 0+2+0 Z Zp
  KGE/PLGE Planetární geologie 2 0+0+2 Z Ko
  KGE/CTP Geologické cvičení v terénu 2 0+2DS+0 L Zp

  Pozn.: Některé z uvedených předmětů (A, B i C) mohou probíhat v blocích, většinou se jedná o kurzy vyučované externisty. Termíny bloků mohou být do rozvrhu zadány až v průběhu semestru. Rovněž se může termín blokové výuky přesunout na jiný termín – průběžně proto rozvrh kontrolujte a sledujte univerzitní e-mail.

  Výuka B a C předmětů zpravidla neprobíhá každý rok – doporučujeme proto zapsat si předmět ihned, když je vypsán, další rok nemusí být předmět otevřen. Také se může stát, že se do B nebo C předmětu nezapíše dostatečné množství posluchačů. Pak záleží na rozhodnutí vyučujícího daného předmětu a může nastat situace, že se výuka předmětu zruší. Informace bývá zaslána na školní e-mail.

  !!! Ve studijním plánu existují tzv. podmíněnosti. To znamená, že předmět, který si máte (v případě A předmětů) nebo chcete (B a C předměty) zapsat, je podmíněn splněním konkrétního předmětu. Například: Povinný předmět KGE/MIKRM, který je v ZS 2. ročníku je podmíněn splněním předmětu KGE/PETRG. Pokud tedy nesplníte KGE/PETRG včas, nemůžete si KGE/MIKRM zapsat (nastává riziko prodlužování studia). Podmíněné bývají i povinně volitelné předměty.

  Pro postup do druhého ročníku studia musí student získat za akademický rok (tj. obvykle do konce 1. týdne v září) minimálně 40 kreditů. Povinné (A) předměty, které v daném ročníku nesplníte, si musíte zapsat v bezprostředně následujícím akademickém roce (viz. Studijní a zkušební řád UP).

  Další informace jsou uvedeny ve studijních plánech a na Portále UP (po přihlášení).

 • Bakalářské studium Environmentální geologie - 2. a 3. ročník

  Sledujte prosím univerzitní e-mail! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluva z důvodu nemoci apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat e-maily (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu, např. aplikace UPlikace – volně ke stažení např. obchod play).

  Sledujte prosím rovněž aktuality na stránkách katedry geologie.

  Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty:https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/

   

  Doporučený plán studia pro 2. ročník ENGE

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  EKO/OCHG Ochrana přírody 3 2+0+0 Z Zk
  EKO/PDBSBG Pedologie 5 2+2+0 Z Zp,Zk
  KGE/HIGEO Historická geologie 5 3+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/MIKRM Mikroskopie horninotvorných minerálů 4 1+2+0 Z Zp,Zk
  KGE/PETRO Petrologie 6 3+2+0 Z Zp,Zk
  KGE/UUGF Úvod do užité geofyziky 3 2+0+0 Z Zk
  VCJ/AIII1 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 1 1 0+2+0 Z Zp
  KGE/GSEM Geologický seminář 3 0+2+0 L Zp
  KGE/KGM Kurz geologického mapování 10 0+12DS+0 L Zp
  KGE/MEGEV Metody geologického výzkumu 4 1+2+0 L Zp,Zk
  KGE/MELV Metody laboratorního výzkumu 4 2+1+0 L Zp,Zk
  KGE/UGECH Úvod do geochemie 3 2+0+0 L Zk
  VCJ/AIII2 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 2 3 0+2+0 L Zp,Zk

  Existují podmíněnosti:

  KGE/MIKRM je podmíněn předmětem KGE/PETRG.

  KGE/KGM je podmíněn předmětem KGE/PETRG.

  VCJ/AIII2 je podmíněn předmětem VCJ/AIII1.

   

  Pozn.: KGE/GSEM – Zápočet z Geologického semináře se uděluje na základě předložení Zadání bakalářské práce, které musí být vyexportováno ze STAGu! V praxi to znamená, že si během LS 2. ročníku domluvíte na konkrétním tématu bakalářské práce a s konkrétním školitelem. Doporučujeme začít zpracovávat bakalářskou práci co nejdříve, protože už na začátku ZS 3. ročníku prezentujete rešeršní část bakalářské práce (v rámci předmětu KGE/BAP1)!

  Povinný terén: KGE/KGM – Kurz geologického mapování je povinný terén (A předmět). Cílem kurzu je zvládnutí metodiky mapování z úlomků a odkryvů, dokumentace odkryvů, terénního měření orientovaných geologických dat, poznávání petrografických typů hornin z makroskopických vzorků, tvorby legendy mapy a interpretace podpovrchové stavby, mapování hydrogeologických jevů a sestavení geologické mapy a kompletní grafické a písemné dokumentace v měřítku 1:10 000.

  Před každým terénním cvičením nebo exkurzí musí mít student absolvováno bezpečnostní školení!

   

  POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (B)

  Povinně volitelné předměty 1 (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený

  ročník

  Semestr

  Zakončení
  EKO/UZPO Úvod do problematiky životního prostředí 1 1+0+0 1 Z Ko
  KGE/BIOL Biologie pro geology 3 2+0+0 1 Z Ko
  KGE/GMORF Geomorfologie pro geology 4 2+1+0 1 L Zp,Zk
  ACH/CZPO Chemie životního prostředí 3 2+0+0 2 Z Zk
  KGE/FPEM Praktika z environmentálního monitoringu 3 0+2+0 2 Z Zp
  KGE/MOGE 2D a 3D modelování v geologii 4 1+2+0 2 Z Zp,Zk
  KGE/NESCR Nerostné suroviny ČR 2 2+0+0 2 L Zk
  KGE/APGO1 Aktuální problémy geologie 1 2 1+0+0 Z Zk
  KGE/APGO2 Aktuální problémy geologie 2 2 1+0+0 L Zk

  Volba min.: 18 kreditů

  Povinně volitelné předměty 2a (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený

  ročník

  Semestr

  Zakončení
  KGE/VYCL Vývoj člověka 3 2+0+0 1 Z Zk
  KGE/ENPAE Paleoecology 2 1+0+0 2 L Zk
  EKO/KEKOG Krajinná ekologie 4 2+1+0 3 Z Zp,Zk
  KGE/OC Odborný článek 2 0+0+0 Z/L Zp
  KGE/OK Odborná konference 2 0+0+0 Z/L Zp
  KGE/OP Odborná praxe 8 0+10DS+0 Z/L Zp
  KGE/MDNS Metody dobývání nerostných surovin 2 1+0+0 L Zk
  KGE/MEZH Úvod do mechaniky zemin a hornin 2 1+0+1 Z Zk
  KGE/ZRGCR Základy regionální geologie ČR 3 1+0+1 L Zk

  Volba min.: 12 kreditů

  Povinně volitelné předměty 2b – terénní cvičení (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený

  ročník

  Semestr

  Zakončení
  KGE/TCMP Terénní cvičení z mineralogie a petrografie 5 0+5DS+0 1 L Zp
  KGE/TCHG Terénní cvičení z historické geologie 5 0+5DS+0 2 Z Zp
  KGE/TCGE Terénní cvičení z geologie 5 0+5DS+0 2 L Zp
  KGE/TCEG1 Terénní cvičení z environmentální geologie 1 5 0+5DS+0 3 Z/L Zp

  Volba min.: 15 kreditů

   

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (C):

  Třetí skupinu tvoří Volitelné předměty (C předměty). Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty (předměty ze studijních plánů jiných studijních programů), které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr

  Zakončení
  VCJ/ATEE1 Anglická terminologie pro ekologii 1 3 0+2+0 Z/L Zp
  KGE/APGO3 Aktuální problémy geologie 3 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/GOP Globální oteplování a paleoklimatologie 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/METEO Meteority 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/NI1 Obecná němčina pro věčné začátečníky 1 2 0+2+0 Z Zp,Zk
  KGE/APGO4 Aktuální problémy geologie 4 2 1+0+0 L Ko
  KGE/DRKA Drahé kameny 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/GKAT Geologické katastrofy a biotické krize 2 1+0+0 L Ko
  KGE/GOT Geologie Olomoucka v terénu 3 0+3DS+0 L Zp
  KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie 2 0+2+0 L Zp
  KGE/VINO Geologie a víno 3 0+3DS+0 L Zp
  VCJ/ATEE2 Anglická terminologie pro ekologii 2 3 0+2+0 L Zp,Zk
  KGE/MPGV Moderní přístroje v geologickém výzkumu 3 0+2+0 Z Zp
  KGE/PLGE Planetární geologie 2 0+0+2 Z Ko
  KGE/CTP Geologické cvičení v terénu 2 0+2DS+0 L Zp

  Pozn.: Některé z uvedených předmětů (A, B i C) mohou probíhat v blocích, většinou se jedná o kurzy vyučované externisty. Termíny bloků mohou být do rozvrhu zadány až v průběhu semestru. Rovněž se může termín blokové výuky přesunout na jiný termín – průběžně proto rozvrh kontrolujte a sledujte univerzitní e-mail.

  Výuka B a C předmětů zpravidla neprobíhá každý rok – doporučujeme proto zapsat si předmět ihned, když je vypsán, další rok nemusí být předmět otevřen. Také se může stát, že se do B nebo C předmětu nezapíše dostatečné množství posluchačů. Pak záleží na rozhodnutí vyučujícího daného předmětu a může nastat situace, že se výuka předmětu zruší. Informace bývá zaslána na školní e-mail.

  Další informace jsou uvedeny ve studijních plánech a na Portále UP.

   

  Doporučený plán studia pro 3. ročník ENGE

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/ANG Angličtina pro geology 3 0+2+0 Z Zp
  KGE/BAP1 Bakalářská práce 1 5 0+0+5 Z Zp
  KGE/ENGE Environmentální geologie 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/HYGEO Hydrogeologie 2 2+0+0 Z Zk
  KGE/BAP2 Bakalářská práce 2 10 0+0+10 L Zk
  KGE/ZIG Základy inženýrské geologie 3 2+0+0 L Zk
  KGE/ZPLO Základy práva a legislativy 2 2+0+0 L Ko

  KGE/BAP1 a KGE/BAP2 jsou předměty, jejichž cílem je průběžné zpracovávání a prezentace bakalářské práce. Oba semináře probíhají především samostatnou prací a konzultací s vedoucími prací, součástí je zpravidla jeden páteční blok, kdy studenti prezentují dosavadní výsledky své bakalářské práce (bližší informace ve STAGu u jednotlivých předmětů).

  Zápočty z KGE/BAP1 a KGE/BAP2 zapisují vedoucí bakalářských prací, kteří jsou informováni vedoucím semináře o kvalitě předvedených prezentací. Součástí zápočtu KGE/BAP1 je předložení rešerše vedoucímu práce.

  A předměty v LS (ZIG a ZPLO) jsou vyučovány BLOKOVĚ (nebo kombinovaně – část výuka po týdnech, část bloky) tak, aby výuka těchto předmětů byla ukončena nejpozději do 31. 3. Zkušební termíny mohou být vypsány již na začátku dubna. Zkoušky neodkládejte, nepodceňujte přípravu na státní závěrečné zkoušky. Důvodem těchto úprav je poskytnutí dostatečného času pro vaši přípravu na státní závěrečné zkoušky (SZZ).

  U B a C předmětů nemůžeme garantovat, že bude výuka ukončena dříve.

  Pozor na opakování předmětů z druhého ročníku – výuka probíhá až do konce letního semestru (není tolik času na přípravu na závěrečné zkoušky)!

   

  Státní závěrečné zkoušky:

  Pro odevzdání bakalářské práce platí dva termíny:

  • 1. termín přibližně do 30. 4.
  • 2. termín (náhradní) přibližně do 15. 7. (oba termíny bývají upřesněny v zimních měsících)

  Od září 2022 platí, že závěreční práce se odevzdávají pouze elektronicky. Zároveň je nutné bakalářskou práci v elektronické podobě nahrát do STAGu (včetně zadání BP a příloh).

  Předměty státních závěrečných zkoušek:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/SZZBM Mineralogie a petrologie 0 0+0+0 L Szv
  KGE/SZZBO Obecná a historická geologie 0 0+0+0 L Szv
  KGE/SZZBE Environment. geologie a ochrana přírody 0 0+0+0 L Szv
  KGE/OBHBP Obhajoba bakalářské práce 0 0+0+0 L Ozp

  Závěrečné zkoušky jsou ústní. Okruhy témat daných předmětů jsou uvedeny ve STAGu, popř. na stránkách katedry geologie.

  Konkrétní termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob jsou vyvěšeny na nástěnce a na webových stránkách katedry. Obecně platí, že v průběhu akademického roku jsou vypsány tři až čtyři termíny (v závislosti na počtu studentů):

  • jeden až dva termíny v první polovině června jsou ŘÁDNÉ (PRVNÍ) TERMÍNY!
  • srpnový termín je POUZE OPRAVNÝ!
  • lednový / únorový termín je opravný nebo řádný v případě prodloužení studia

  Na řádný termín musíte zapsat VŠECHNY zkoušky na jeden termín (SZZBM, SZZBO, SZZBE). V případě opravného termínu už zapisujete jen neúspěšný předmět.

  Obhajoba bakalářské práce může probíhat buď zároveň se SZZ nebo v termínu jiném (a to poprvé i v srpnu).

 • Navazující studium Environmentální geologie - 1. ročník

  Studium navazujícího prezenčního programu Environmentální geologie je dvouleté, je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získává titul „magistr“, zkr. „Mgr.“

  Výuka se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, cvičení, praktik, konzultací, kurzů, exkurzí, terénních cvičení, odborných praxí aj. podle studijních plánů.

  Při zapsání do studia je vygenerován univerzitní e-mail. Informace o používání univerzitní e-mailové pošty se nacházejí na Portálu UP (STAG) – portál UP slouží jako prostředek pro zápis předmětů, přihlašování se na zápočty a na zkoušky, jsou zde uvedeny podrobné informace o předmětech apod.

  Univerzitní e-mail prosím sledujte! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluvy z důvodu nemoci, možné náhradní termíny, informace o exkurzích apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat univerzitní e-mail (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu).

  Sledujte rovněž aktuality na webových stránkách katedry geologie.

  Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty:

  https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/

   

  Doporučený plán studia pro 1. ročník ENGE:

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Existuje několik skupin předmětů. První skupinou jsou povinné předměty (A předměty), které je nutné během studia splnit. U povinných předmětů je vždy uveden doporučený ročník, kdy je ideální daný předmět zapsat a absolvovat.

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/BLP Bezpečnost práce 1 1+0+0 Z Ko
  KGE/DP1 Diplomová práce 1 10 0+0+10 Z Zp
  KGE/GECH Geochemie 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/REG Regionální geologie ČR 5 3+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/AGCH Aplikovaná geochemie 4 3+0+0 L Zk
  KGE/DP2 Diplomová práce 2 12 0+0+12 L Zp
  KGE/ZSGE Strukturní geologie 3 2+0+0 L Zk

  A předmět bez doporučeného ročníku – lze vykonat v prvním nebo druhém ročníku (dle domluvy):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/OPEG Odborná praxe z environmentální geologie 6 0+10DS+0 Z/L Zp

  Pozn.: Bezpečnost práce KGE/BLP probíhá v bloku zpravidla první týden výuky – jedná se o bezpečnostní školení, které musí každý student absolvovat na začátku studia.

  Diplomové semináře KGE/DP1, KGE/DP2 a ve druhém ročníku KGE/DP3 jsou předměty, jejichž cílem je průběžné zpracovávání a prezentace diplomové práce. Semináře probíhají především samostatnou prací a konzultacemi s vedoucími diplomových prací.

  KGE/DP1 je zaměřen na zpracování rešerše diplomové práce. Součástí je jeden páteční blok, kdy studenti prezentují dosavadní výsledky (rešerše, příp. metodiky) své práce. Zápočty zapisují vedoucí diplomových prací, kteří jsou informováni vedoucím semináře o kvalitě předvedených prezentací.

  KGE/DP2 je podmíněn zapsáním předmětu KGE/DP1. Prezentace výsledků v rámci předmětu neprobíhá, cílem předmětu je vlastní zpracovávání diplomové práce a konzultace s vedoucími prací! Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce, k udělení zápočtu je nutné předložit rešeršní část diplomové práce.

  Bližší informace k jednotlivým předmětům, jejich náplň, vyučující, literaturu apod. zjistíte po přihlášení do STAGu v sekci Předměty.

   

  POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (B)

  Další skupinu tvoří povinně volitelné předměty (B předměty). Tyto se ve studijním plánu Environmentální geologie dělí do dvou bloků (Povinně volitelné předměty 1 – tzv. předměty profilujícího základu, Povinně volitelné předměty 2). Z každého bloku si musíte zvolit a absolvovat předměty tak, aby byla splněna podmínka minimálního množství kreditů.

  Povinně volitelné předměty 1 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/GK Geologie kvartéru 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/MIKRH Mikroskopie hornin 4 1+2+0 Z Zp,Zk
  KGE/SEDG Sedimentologie 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/SEIT Seismotektonika 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 3 2+0+0 L Zk
  KGE/PETF Petrofyzika 3 2+0+0 L Zk

  Volba min.: 7 kreditů

   

  Předměty v této skupině jsou profilující předměty k volitelné státní závěrečné zkoušce, kdy si volíte jeden ze tří nabízených předmětů – viz. Informace pro 2. Ročník ENGE navazující.

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMN Nerostné suroviny jsou doporučené předměty:

  • KGE/GLNS Geologie ložisek nerostných surovin
  • KGE/MIKRH Mikroskopie hornin

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMF Aplikovaná geofyzika jsou doporučené předměty:

  • KGE/PETF Petrofyzika
  • KGE/SEIT Seismotektonika

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMS Sedimentologie jsou doporučené předměty:

  • KGE/SEDG Sedimentologie
  • KGE/GK Geologie kvartéru

  Výuka předmětů nemusí probíhat každoročně, proto je dobré včas promyslet, kterou volitelnou státní závěrečnou zkoušku vyberete a ihned si zapsat doporučené předměty. Geofyzikálně zaměřené předměty se budou vyučovat v blocích, výuku zajištují externisté – odborníci z Geofyzikálního ústavu AVČR.

   

  Povinně volitelné předměty 2 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  EKO/ODPPG Odpady 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/APE1 Aktuální problémy environm. geologie 1 2 1+0+0 Z Zk
  KGE/KMG Kurz mělké geofyziky 5 0+5DS+0 Z Zp
  KGE/MMZG Moderní metody zpracování geofyzik. dat 3 0+2+0 Z Zp
  KGE/MS Metody stratigrafie 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/PARCH Petroarcheologie 3 1+1+0 Z Zk
  KGE/TCEG2 Terénní cvičení z environment. geologie 2 5 0+5DS+0 Z Zp
  KGE/TCRG Terénní cvičení z regionální geologie 5 0+5DS+0 Z Zp
  KGE/VYPCO Vývoj přírody v ČR 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/APE2 Aktuální problémy environm. geologie 2 2 1+0+0 L Zk
  KGE/APGR Aplikovaná gravimetrie 3 2+0+0 L Zk
  KGE/APM Aplikovaná petrografie a mineralogie 4 2+1+0 L Zp,Zk
  KGE/GCHU Geologie chráněných území ČR 3 2+0+0 L Zk
  KGE/KRAS Karsologie 3 2+0+0 L Zk
  KGE/UGM Úvod do geochemického modelování 2 0+0+1 L Zk
  KGE/VAO Využívání anorganických odpadů 2 1+0+0 L Zk
  KGE/VCMKU Vývoj člověka a jeho materiální kultury 3 1+1+0 L Zp,Zk
  KGE/AGP Aplikace geologie v praxi 3 0+3DS+0 Z/L Zp
  KGE/OC Odborný článek 3 0+0+0 Z/L Zp
  KGE/OK Odborná konference 3 0+0+0 Z/L Zp
  KGE/STAZ Stáž 10 0+20DS+0 Z/L Zp

  Volba min.: 37 kreditů

  Pozn.: Předmět KGE/MMZG je podmíněn účastí (zapsáním) Kurzu mělké geofyziky (KGE/KMG). V nabídce jsou dvě terénní akce (KGE/TCEG2 a KGE/TCRG), ty probíhají společně, nelze si zapsat oba předměty během jednoho akademického roku.

  Před každou exkurzí, terénem, terénní praxí apod. musí mít student absolvováno bezpečnostní školení – informováni jste včas na školním e-mailu! Bez absolvování školení Vás nemusí vyučující na kurz přijmout.

   

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (C)

  Třetí skupinu tvoří Volitelné předměty (C předměty). Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty (předměty ze studijních plánů jiných studijních programů), které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  EKO/ETXE Ekotoxikologie 3 2+0+0 Z Ko
  KGE/FLINK Fluidní inkluze a jejich význam v geologii 3 1+1+0 Z Ko
  EKO/SOPO Světová ochrana přírody 2 1+0+0 L Ko
  KGE/EMI Environmental mineralogy 3 2+0+0 L Ko
  KGE/ICHN Význam ichnofosilií 2 1+1+0 L Ko
  KGE/LEGO Medical geology 3 2+0+0 L Ko
  KGE/MINCR Mineralogie ČR 2 2+0+0 L Ko
  KGE/POPG Popuparizace geologie 1 0+1DS+0 L Zp
  KGE/RUM Rudní mikroskopie 2 0+2+0 L Zp
  KGE/VINO Geologie a víno 3 0+3DS+0 L Zp
  KGE/ZGEX Zahraniční geologická exkurze 5 0+6DS+0 L Zp

  Pozn.: Některé z uvedených předmětů (A, B i C) mohou probíhat v blocích, většinou se jedná o kurzy vyučované externisty. Termíny bloků mohou být do rozvrhu zadány až v průběhu semestru. Rovněž se může termín blokové výuky přesunout na jiný termín – průběžně proto rozvrh kontrolujte a sledujte univerzitní e-mail.

  Výuka B a C předmětů zpravidla neprobíhá každý rok – doporučujeme proto zapsat si předmět ihned, když je vypsán, další rok nemusí být předmět otevřen. Také se může stát, že se do B nebo C předmětu nezapíše dostatečné množství posluchačů. Pak záleží na rozhodnutí vyučujícího daného předmětu a může nastat situace, že se výuka předmětu zruší. Informace bývá zaslána na školní e-mail.

  Další informace jsou uvedeny ve studijních plánech a na Portále UP (po přihlášení).

 • Navazující studium Environmentální geologie - 2. ročník

  Sledujte prosím univerzitní e-mail! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluva z důvodu nemoci apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat e-maily (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu).

  Sledujte rovněž aktuality na webových stránkách katedry geologie.

  Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty:

  https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/

   

  Doporučený plán studia pro 2. ročník ENGE:

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/DP3 Diplomová práce 3 14 0+0+14 Z Zp
  KGE/GEZP Geofaktory životního prostředí 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/ZPVS Životní prostředí a veřejná správa 3 2+0+0 Z Zk

  KGE/DP3 je podmíněn splněním předmětu KGE/DP2. Součástí předmětu je jeden páteční blok, kdy studenti prezentují dosavadní výsledky své práce (včetně části výsledků a závěrů, ke kterým dosud dospěli). Zápočty zapisují vedoucí diplomových prací, kteří jsou informováni vedoucím semináře o kvalitě předvedených prezentací.

  Bližší informace k jednotlivým předmětům, jejich náplň, vyučující, literaturu apod. zjistíte po přihlášení do STAGu v sekci Předměty.

   

  POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (B)

  Povinně volitelné předměty 1 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/GK Geologie kvartéru 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/MIKRH Mikroskopie hornin 4 1+2+0 Z Zp,Zk
  KGE/SEDG Sedimentologie 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/SEIT Seismotektonika 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 3 2+0+0 L Zk
  KGE/PETF Petrofyzika 3 2+0+0 L Zk

  Volba min.: 7 kreditů

  Předměty v této skupině jsou profilující předměty k volitelné státní závěrečné zkoušce, kdy si volíte jeden ze tří nabízených předmětů:

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMN Nerostné suroviny jsou doporučené předměty:

  • KGE/GLNS Geologie ložisek nerostných surovin
  • KGE/MIKRH Mikroskopie hornin

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMF Aplikovaná geofyzika jsou doporučené předměty:

  • KGE/PETF Petrofyzika
  • KGE/SEIT Seismotektonika

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMS Sedimentologie jsou doporučené předměty:

  • KGE/SEDG Sedimentologie
  • KGE/GK Geologie kvartéru

  Geofyzikálně zaměřené předměty se budou vyučovat v blocích, výuku zajištují externisté – odborníci z Geofyzikálního ústavu AVČR.

   

  Povinně volitelné předměty 2 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. Ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  EKO/ODPPG Odpady 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/MIKRH Mikroskopie hornin 4 1+2+0 Z Zp,Zk
  KGE/SEDG Sedimentologie 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/SEIT Seismotektonika 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 3 2+0+0 L Zk
  KGE/PETF Petrofyzika 3 2+0+0 L Zk

  Volba min.: 7 kreditů

   

  Předměty v této skupině jsou profilující předměty k volitelné státní závěrečné zkoušce, kdy si volíte jeden ze tří nabízených předmětů – viz. Informace pro 2. Ročník ENGE navazující.

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMN Nerostné suroviny jsou doporučené předměty:

  • KGE/GLNS Geologie ložisek nerostných surovin
  • KGE/MIKRH Mikroskopie hornin

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMF Aplikovaná geofyzika jsou doporučené předměty:

  • KGE/PETF Petrofyzika
  • KGE/SEIT Seismotektonika

  Pro státní závěrečnou zkoušku KGE/SZZMS Sedimentologie jsou doporučené předměty:

  • KGE/SEDG Sedimentologie
  • KGE/GK Geologie kvartéru

  Výuka předmětů nemusí probíhat každoročně, proto je dobré včas promyslet, kterou volitelnou státní závěrečnou zkoušku vyberete a ihned si zapsat doporučené předměty. Geofyzikálně zaměřené předměty se budou vyučovat v blocích, výuku zajištují externisté – odborníci z Geofyzikálního ústavu AVČR.

   

  Povinně volitelné předměty 2 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  EKO/ODPPG Odpady 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/APE1 Aktuální problémy environm. geologie 1 2 1+0+0 Z Zk
  KGE/KMG Kurz mělké geofyziky 5 0+5DS+0 Z Zp
  KGE/MMZG Moderní metody zpracování geofyzik. dat 3 0+2+0 Z Zp
  KGE/MS Metody stratigrafie 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/PARCH Petroarcheologie 3 1+1+0 Z Zk
  KGE/TCEG2 Terénní cvičení z environment. geologie 2 5 0+5DS+0 Z Zp
  KGE/TCRG Terénní cvičení z regionální geologie 5 0+5DS+0 Z Zp
  KGE/VYPCO Vývoj přírody v ČR 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/APE2 Aktuální problémy environm. geologie 2 2 1+0+0 L Zk
  KGE/APGR Aplikovaná gravimetrie 3 2+0+0 L Zk
  KGE/APM Aplikovaná petrografie a mineralogie 4 2+1+0 L Zp,Zk
  KGE/GCHU Geologie chráněných území ČR 3 2+0+0 L Zk
  KGE/KRAS Karsologie 3 2+0+0 L Zk
  KGE/UGM Úvod do geochemického modelování 2 0+0+1 L Zk
  KGE/VAO Využívání anorganických odpadů 2 1+0+0 L Zk
  KGE/VCMKU Vývoj člověka a jeho materiální kultury 3 1+1+0 L Zp,Zk
  KGE/AGP Aplikace geologie v praxi 3 0+3DS+0 Z/L Zp
  KGE/OC Odborný článek 3 0+0+0 Z/L Zp
  KGE/OK Odborná konference 3 0+0+0 Z/L Zp
  KGE/STAZ Stáž 10 0+20DS+0 Z/L Zp

  Volba min.: 37 kreditů

  Pozn.: Předmět KGE/MMZG je podmíněn účastí (zapsáním) Kurzu mělké geofyziky (KGE/KMG). V nabídce jsou dvě terénní akce (KGE/TCEG2 a KGE/TCRG), ty probíhají společně, nelze si zapsat oba předměty během jednoho akademického roku.

  Před každou exkurzí, terénem, terénní praxí apod. musí mít student absolvováno bezpečnostní školení – informováni jste včas na školním e-mailu! Bez absolvování školení Vás nemusí vyučující na kurz přijmout.

   

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (C)

  Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty (předměty ze studijních plánů jiných studijních programů), které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

  Volitelné předměty (C)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  EKO/ETXE Ekotoxikologie 3 2+0+0 Z Ko
  KGE/FLINK Fluidní inkluze a jejich význam v geologii 3 1+1+0 Z Ko
  EKO/SOPO Světová ochrana přírody 2 1+0+0 L Ko
  KGE/EMI Environmental mineralogy 3 2+0+0 L Ko
  KGE/ICHN Význam ichnofosilií 2 1+1+0 L Ko
  KGE/LEGO Medical geology 3 2+0+0 L Ko
  KGE/MINCR Mineralogie ČR 2 2+0+0 L Ko
  KGE/POPG Popuparizace geologie 1 0+1DS+0 L Zp
  KGE/RUM Rudní mikroskopie 2 0+2+0 L Zp
  KGE/VINO Geologie a víno 3 0+3DS+0 L Zp
  KGE/ZGEX Zahraniční geologická exkurze 5 0+6DS+0 L Zp

  Pozn.: Některé z uvedených předmětů (A, B i C) mohou probíhat v blocích, většinou se jedná o kurzy vyučované externisty. Termíny bloků mohou být do rozvrhu zadány až v průběhu semestru. Rovněž se může termín blokové výuky přesunout na jiný termín – průběžně proto rozvrh kontrolujte a sledujte univerzitní e-mail.

  Výuka B a C předmětů zpravidla neprobíhá každý rok – doporučujeme proto zapsat si předmět ihned, když je vypsán, další rok nemusí být předmět otevřen. Také se může stát, že se do B nebo C předmětu nezapíše dostatečné množství posluchačů. Pak záleží na rozhodnutí vyučujícího daného předmětu a může nastat situace, že se výuka předmětu zruší. Informace bývá zaslána na školní e-mail.

   

  STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  Pro odevzdání diplomové práce platí zpravidla tři termíny:

  • 1. termín přibližně do 30. 4.
  • 2. termín přibližně do 15. 7.
  • 3. termín přibližně do 15. 12. (termíny bývají upřesněny v zimních měsících)

  Diplomové práce v tištěné formě (2 ks s přiloženými CD) se odevzdávají na sekretariát katedry geologie. Zároveň je nutné diplomovou práci v elektronické podobě nahrát do STAGu (včetně zadání DP a příloh).

   

  Státní závěrečné zkoušky se skládají z předmětů, které jsou povinné a volitelné, součástí je i obhajoba diplomové práce.

  Státní závěrečné zkoušky – povinné předměty:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  KGE/SZZR Regionální geologie ČR 0 0+0+0 Szv
  KGE/SZZMA Aplikovaná environmentální geologie 0 0+0+0 Szv
  KGE/OBHBP Obhajoba bakalářské práce 0 0+0+0 Ozp

   

  Státní závěrečné zkoušky – volitelné předměty:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  KGE/SZZMIN Nerostné suroviny 0 0+0+0 Szv
  KGE/SZZMF Aplikovaná geofyzika 0 0+0+0 Szv
  KGE/SZZMS Sedimentologie 0 0+0+0 Szv

  Volba: 1 předmět

   

  Závěrečné zkoušky jsou ústní. Okruhy témat daných předmětů jsou uvedeny ve STAGu, popř. na stránkách katedry geologie.

  Konkrétní termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob jsou vyvěšeny na nástěnce a na webových stránkách katedry. Obecně platí, že v průběhu akademického roku jsou vypsány tři až čtyři termíny (v závislosti na počtu studentů):

  • jeden až dva termíny v první polovině června
  • srpnový termín
  • lednový / únorový termín

  Na vámi zvolený první termín si musíte zapsat všechny povinné předměty SZZ a jeden volitelný! V případě opravného termínu už zapisujete jen neúspěšný předmět.

  Obhajoba diplomové práce může probíhat buď zároveň se SZZ nebo v termínu jiném.

 • Bakalářské studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání - 1. ročník

  Studium bakalářského prezenčního programu Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání je možné studovat v maior nebo minor variantě, v kombinaci s některým dalším studijním programem (Biologie pro vzdělávání, Chemie pro vzdělávání). Studium je tříleté, je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získává titul „bakalář“, zkr. „Bc.“ Informace zde uvedené jsou zpracovány spíše pro maior verzi studia.

  Výuka se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, cvičení, praktik, konzultací, kurzů, exkurzí, terénních cvičení, odborných praxí aj. podle studijních plánů.

  Při zapsání do studia je vygenerován univerzitní e-mail. Informace o používání univerzitní e-mailové pošty se nacházejí na Portálu UP (STAG) – portál UP slouží jako prostředek pro zápis předmětů, přihlašování se na zápočty a na zkoušky, jsou zde uvedeny podrobné informace o předmětech apod.

  Univerzitní e-mail prosím sledujte! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluvy z důvodu nemoci, možné náhradní termíny, informace o exkurzích apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat univerzitní e-mail (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu).

  Sledujte rovněž aktuality na webových stránkách katedry geologie.

  Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty:

  https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/

   

  Doporučený plán studia pro 1. ročník GEO:

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Existuje několik skupin předmětů. První skupinou jsou povinné předměty (A předměty), které je nutné během studia splnit. U povinných předmětů je vždy uveden doporučený ročník, kdy je ideální daný předmět zapsat a absolvovat.

  Povinné předměty (A) – ZS:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  KGE/BLP Bezpečnost práce 1 1+0+0 Ko
  KGE/MINER Mineralogie 7 4+2+0 Zp,Zk
  KGE/PALEO Paleontologie 7 5+1+0 Zp,Zk

  Pozn.: Bezpečnost práce probíhá v bloku zpravidla první týden výuky – jedná se o bezpečnostní školení, které musí každý student absolvovat na začátku studia.

  Povinné předměty (A) – LS:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  EKO/ZEEG Základy ekologie 4 2+0+1 Zk
  KGE/DYGE Dynamická geologie 5 3+1+0 Zp,Zk
  KGE/PETRG Petrografie 5 2+2+0 Zp,Zk

  Bližší informace k jednotlivým předmětům, jejich náplň, vyučující, literaturu apod. zjistíte po přihlášení do STAGu v sekci Předměty.

  !!! Součástí studijních plánů jsou i povinné předměty z tzv. společného základu – pedagogika, psychologie, obecná didaktika – viz. studijní plány.

   

  POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (B)

  Další skupinu tvoří povinně volitelné předměty (B předměty). Tyto se ve studijním plánu programu Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání dělí do dvou bloků (Povinně volitelné předměty 1 – tzv. předměty profilujícího základu, Povinně volitelné předměty 2). Z každého bloku si musíte zvolit a absolvovat předměty tak, aby byla splněna podmínka minimálního množství kreditů. B předměty se zapisují během celého studia, někdy je uveden i doporučený ročník.

  Povinně volitelné předměty 1 (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  EKO/UZPO Úvod do problematiky životního prostředí 1 1+0+0 1 Z Ko
  KGE/TCMP Terénní cvičení z mineralogie a petrografie 5 0+5DS+0 1 L Zp
  KGE/MIKRM Mikroskopie horninotvorných minerálů 4 1+2+0 2 Z Zp,Zk
  EKO/EOŽOG Exkurze k ochraně životního prostředí 5 0+5DS+0 2 L Zp
  KGE/MELV Metody laboratorního výzkumu 4 2+1+0 2 L Zp,Zk
  KGE/HYGEO Hydrogeologie 2 2+0+0 3 Z Zk
  KGE/TCHG Terénní cvičení z historické geologie 5 0+5DS+0 2 Z Zp

  Volba min.: 6 kreditů

  V rámci bakalářského studia si můžete vybrat z několika nabízených terénních cvičení (B a C předměty). První terénní cvičení je doporučeno pro první ročník – Terénní cvičení z mineralogie a petrografie KGE/TCMP probíhá vždy na konci dubna. Jedná se o týdenní exkurzi (pondělí až pátek), kde studenti pod dohledem vyučujícího určují horniny a minerály na předem vybraných exkurzních lokalitách.

  Před každou exkurzí, terénem, terénní praxí apod. musí mít student absolvováno bezpečnostní školení – informováni jste včas na školním e-mailu! Bez absolvování školení Vás nemusí vyučující na kurz přijmout.

   

  Povinně volitelné předměty 2 (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  KGE/VYCL Vývoj člověka 3 2+0+0 1 Z Zk
  KGE/MOGE 2D a 3D modelování v geologii 4 1+2+0 2 Z Zp,Zk
  KGE/ENPAE Paleoecology 2 1+0+0 2 L Ko
  KGE/ZSGE Strukturní geologie 3 2+0+0 2 L Zk
  EKO/KEKOG Krajinná ekologie 4 2+1+0 3 Z Zp,Zk
  KGE/OC Odborný článek 2 0+0+0 3 Z/L Zp
  KGE/OK Odborná konference 2 0+0+0 3 Z/L Zp
  KGE/GSEM Geologický seminář 3 0+2+0 3 L Zp

  Volba min.: 3 kredity

  !!! Součástí studijních plánů jsou povinně volitelné předměty z tzv. společného základu – pedagogika, psychologie, obecná didaktika – viz. studijní plány.

   

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (C)

  Třetí skupinu tvoří Volitelné předměty (C předměty). Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty (předměty ze studijních plánů jiných studijních programů), které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie, a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

  Volitelné předměty (C)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/APGO1 Aktuální problémy geologie 1 2 1+0+0 Z Zk
  KGE/APGO3 Aktuální problémy geologie 3 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/FPEM Praktika z environmentálního monitoringu 3 0+2+0 Z Zp
  KGE/GOP Globální oteplování a paleoklimatologie 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/METEO Meteority 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/NSOK Nerostné suroviny Olomouckého kraje 2 0+3DS+0 Z Zp
  KGE/APGO2 Aktuální problémy geologie 2 2 1+0+0 L Zk
  KGE/APGO4 Aktuální problémy geologie 4 2 1+0+0 L Ko
  KGE/CTP Geologická cvičení v terénu 2 0+2DS+0 L Zp
  KGE/DRKA Drahé kameny 2 1+0+0 L Ko
  KGE/GKAT Geologické katastrofy a biotické krize 2 1+0+0 L Ko
  KGE/GOT Geologie Olomoucka v terénu 3 0+3DS+0 L Zp
  KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie 2 0+2+0 L Zp
  KGE/VINO Geologie a víno 3 0+3DS+0 L Zp

  Pozn.: Některé z uvedených předmětů (A, B i C) mohou probíhat v blocích, většinou se jedná o kurzy vyučované externisty. Termíny bloků mohou být do rozvrhu zadány až v průběhu semestru. Rovněž se může termín blokové výuky přesunout na jiný termín – průběžně proto rozvrh kontrolujte a sledujte univerzitní e-mail.

  Výuka B a C předmětů zpravidla neprobíhá každý rok – doporučujeme proto zapsat si předmět ihned, když je vypsán, další rok nemusí být předmět otevřen. Také se může stát, že se do B nebo C předmětu nezapíše dostatečné množství posluchačů. Pak záleží na rozhodnutí vyučujícího daného předmětu a může nastat situace, že se výuka předmětu zruší. Informace bývá zaslána na školní e-mail.

  !!! Ve studijním plánu existují tzv. podmíněnosti. To znamená, že předmět, který si máte (v případě A předmětů) nebo chcete (B a C předměty) zapsat, je podmíněn splněním konkrétního předmětu. Například: Povinný předmět KGE/MIKRM, který je v ZS 2. ročníku je podmíněn splněním předmětu KGE/PETRG. Pokud tedy nesplníte KGE/PETRG včas, nemůžete si KGE/MIKRM zapsat (nastává riziko prodlužování studia). Podmíněné bývají i povinně volitelné předměty.

  Pro postup do druhého ročníku studia musí student získat za akademický rok (tj. obvykle do konce 1. týdne v září) minimálně 40 kreditů.

  Další informace jsou uvedeny ve studijních plánech a na Portále UP (po přihlášení).

 • Bakalářské studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání - 2. a 3. ročník

  Informace pro 2. a 3. ročník Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

  Sledujte prosím univerzitní e-mail! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluva z důvodu nemoci apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat e-maily (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu).

  Sledujte prosím rovněž aktuality na stránkách katedry geologie.

  Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty:

  https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/

   

  Doporučený plán studia pro 2. ročník GEO

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  EKO/OCHG Ochrana přírody 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/HIGEO Historická geologie 5 3+1+0 Z Zp,Zk
  EKO/PEPEG Pedologie a pedogeografie 4 2+1+0 L Zp,Zk
  EKO/PTPOG Průmysl, technologie a ŽP 4 3+0+0 L Zk
  KGE/MEGEV Metody geologického výzkumu 4 1+2+0 L Zp,Zk
  KGE/PVGE Projektové vyučování v geologii 4 2+2+0 L Zp,Zk
  KGE/TPRAG Terénní praxe z geologie 5 0+5DS+0 L Zp,Zk

  KGE/TPRAG je podmíněn předmětem KGE/MEGEV, KGE/PETRG.

  Povinný terén: KGE/TPRAG – Terénní praxe z geologie je povinný terén (A předmět). Cílem kurzu je zvládnutí metodiky mapování z úlomků a odkryvů, dokumentace odkryvů, terénního měření orientovaných geologických dat, poznávání petrografických typů hornin z makroskopických vzorků, tvorby legendy mapy a interpretace podpovrchové stavby, mapování hydrogeologických jevů a sestavení geologické mapy a grafické a písemné dokumentace v měřítku 1:10 000.

  Před každým terénním cvičením nebo exkurzí musí mít student absolvováno bezpečnostní školení!

   

  POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (B)

  Ve druhém ročníku doporučujeme absolvovat maximální množství B předmětů. Důvod je prostý – ve třetím ročníku je vhodné intenzivně pracovat na bakalářské práci, ať již na katedře geologie, nebo jinde. V LS pak doporučujeme začít přípravu na státní závěrečné zkoušky co nejdříve.

  Povinně volitelné předměty 1 (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  EKO/UZPO Úvod do problematiky životního prostředí 1 1+0+0 1 Z Ko
  KGE/TCMP Terénní cvičení z mineralogie a petrografie 5 0+5DS+0 1 L Zp
  KGE/MIKRM Mikroskopie horninotvorných minerálů 4 1+2+0 2 Z Zp,Zk
  EKO/EOŽOG Exkurze k ochraně životního prostředí 5 0+5DS+0 2 L Zp
  KGE/MELV Metody laboratorního výzkumu 4 2+1+0 2 L Zp,Zk
  KGE/HYGEO Hydrogeologie 2 2+0+0 3 Z Zk
  KGE/TCHG Terénní cvičení z historické geologie 5 0+5DS+0 2 Z Zp

  Volba min.: 6 kreditů

  V rámci bakalářského studia si můžete vybrat z několika nabízených terénních cvičení (B a C předměty). První terénní cvičení je doporučeno pro první ročník – Terénní cvičení z mineralogie a petrografie KGE/TCMP probíhá vždy na konci dubna. Jedná se o týdenní exkurzi (pondělí až pátek), kde studenti pod dohledem vyučujícího určují horniny a minerály na předem vybraných exkurzních lokalitách.

  Před každou exkurzí, terénem, terénní praxí apod. musí mít student absolvováno bezpečnostní školení – informováni jste včas na školním e-mailu! Bez absolvování školení Vás nemusí vyučující na kurz přijmout.

   

  Povinně volitelné předměty 2 (B) – seznam předmětů pro celé studium (1., 2., 3. ročník)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  KGE/VYCL Vývoj člověka 3 2+0+0 1 Z Zk
  KGE/MOGE 2D a 3D modelování v geologii 4 1+2+0 2 Z Zp,Zk
  KGE/ENPAE Paleoecology 2 1+0+0 2 L Ko
  KGE/ZSGE Strukturní geologie 3 2+0+0 2 L Zk
  EKO/KEKOG Krajinná ekologie 4 2+1+0 3 Z Zp,Zk
  KGE/OC Odborný článek 2 0+0+0 3 Z/L Zp
  KGE/OK Odborná konference 2 0+0+0 3 Z/L Zp
  KGE/GSEM Geologický seminář 3 0+2+0 3 L Zp

  Volba min.: 3 kredity

  Pozn.: KGE/GSEM  Geologický seminář – doporučujeme minimálně těm studentům, kteří budou bakalářskou práci dělat na katedře geologie. Zápočet se uděluje na základě předložení Zadání bakalářské práce! V praxi to znamená, že si během LS 2. ročníku domluvíte na konkrétním tématu bakalářské práce a s konkrétním školitelem. Doporučujeme začít zpracovávat bakalářskou práci co nejdříve, protože už na začátku ZS 3. ročníku prezentujete rešeršní část bakalářské práce (v rámci předmětu KGE/SBPU1)!

  !!! Součástí studijních plánů jsou povinné i povinně volitelné předměty z tzv. společného základu – pedagogika, psychologie, obecná didaktika – viz. studijní plány.

   

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (C)

  Třetí skupinu tvoří Volitelné předměty (C předměty). Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty (předměty ze studijních plánů jiných studijních programů), které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

  Volitelné předměty (C)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/APGO1 Aktuální problémy geologie 1 2 1+0+0 Z Zk
  KGE/APGO3 Aktuální problémy geologie 3 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/FPEM Praktika z environmentálního monitoringu 3 0+2+0 Z Zp
  KGE/GOP Globální oteplování a paleoklimatologie 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/METEO Meteority 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/NSOK Nerostné suroviny Olomouckého kraje 2 0+3DS+0 Z Zp
  KGE/APGO2 Aktuální problémy geologie 2 2 1+0+0 L Zk
  KGE/APGO4 Aktuální problémy geologie 4 2 1+0+0 L Ko
  KGE/CTP Geologická cvičení v terénu 2 0+2DS+0 L Zp
  KGE/DRKA Drahé kameny 2 1+0+0 L Ko
  KGE/GKAT Geologické katastrofy a biotické krize 2 1+0+0 L Ko
  KGE/GOT Geologie Olomoucka v terénu 3 0+3DS+0 L Zp
  KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie 2 0+2+0 L Zp
  KGE/VINO Geologie a víno 3 0+3DS+0 L Zp

   

  Doporučený plán studia pro 3. ročník GEO

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/SBPU1 Seminář k bakalářské práci 1 5 0+0+2 Z Zp
  KGE/ZPLO Základy práva a legislativy 2 2+0+0 L Ko
  KGE/SBPU2 Seminář k bakalářské práci 2 5 0+0+2 L Zp

  KGE/SBPU1 a KGE/SBPU2 jsou předměty, jejichž cílem je průběžné zpracovávání a prezentace bakalářské práce. Oba semináře probíhají především samostatnou prací a konzultací s vedoucími prací, součástí je zpravidla jeden páteční blok, kdy studenti prezentují dosavadní výsledky své bakalářské práce (bližší informace ve STAGu u jednotlivých předmětů).

  Zápočty z KGE/SBPU1 a KGE/SBPU2 zapisují vedoucí bakalářských prací, kteří jsou informováni vedoucím semináře o kvalitě předvedených prezentací. Součástí zápočtu KGE/SBPU1 je předložení rešerše vedoucímu práce.

  Předměty KGE/ZPLO je vyučován BLOKOVĚ tak, aby výuka předmětu byla ukončena nejpozději do 31. 3. Zkušební termíny mohou být vypsány již na začátku dubna. Zkoušky neodkládejte, nepodceňujte přípravu na státní závěrečné zkoušky.

  U B a C předmětů nemůžeme garantovat, že bude výuka ukončena dříve.

  Pozor na opakování předmětů z druhého ročníku – výuka probíhá až do konce letního semestru (není tolik času na přípravu na závěrečné zkoušky)!

   

  Doporučený plán studia pro 3. ročník GEO

  Pro odevzdání bakalářské práce platí dva termíny:

  • 1. termín přibližně do 30. 4.
  • 2. termín (náhradní) přibližně do 15. 7.
  • 3. termín přibližně do 15. 12., v případě prodlužování studia (termíny bývají upřesněny v zimních měsících)

  Bakalářské práce v tištěné formě (2 ks s přiloženými CD) se odevzdávají na sekretariát katedry geologie. Zároveň je nutné bakalářskou práci v elektronické podobě nahrát do STAGu (včetně zadání BP a příloh).

  Předměty státních závěrečných zkoušek studijního programu Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  KGE/SZZGE Geologie a ekologie 0 0+0+0 Szv
  KGE/OBHBP Obhajoba bakalářské práce 0 0+0+0 Ozp

  Závěrečné zkoušky jsou ústní. Okruhy témat daných předmětů jsou uvedeny ve STAGu, popř. na stránkách katedry geologie. Obhajoba bakalářské práce se týká studentů, kteří vykonávají bakalářskou práci pod vedením vyučujících na katedře geologie.

  Konkrétní termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob jsou vyvěšeny na nástěnce a na webových stránkách katedry. Obecně platí, že v průběhu akademického roku jsou vypsány tři až čtyři termíny (v závislosti na počtu studentů):

  • jeden až dva termíny v první polovině června
  • srpnový termín
  • lednový / únorový termín v případě prodloužení studia

  Obhajoba bakalářské práce může probíhat buď zároveň se SZZ nebo v termínu jiném.

 • Navazující studium Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy - 1. ročník

  Studium navazujícího prezenčního programu Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy je možné studovat v maior nebo minor variantě, v kombinaci s některým dalším studijním programem (Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství chemie pro střední školy). Studium je dvouleté, je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získává titul „magistr“, zkr. „Mgr.“ Informace zde uvedené jsou zpracovány spíše pro maior verzi studia.

  Výuka se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, cvičení, praktik, konzultací, kurzů, exkurzí, terénních cvičení, odborných praxí aj. podle studijních plánů.

  Při zapsání do studia je vygenerován univerzitní e-mail. Informace o používání univerzitní e-mailové pošty se nacházejí na Portálu UP (STAG) – portál UP slouží jako prostředek pro zápis předmětů, přihlašování se na zápočty a na zkoušky, jsou zde uvedeny podrobné informace o předmětech apod.

  Univerzitní e-mail prosím sledujte! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluvy z důvodu nemoci, možné náhradní termíny, informace o exkurzích apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat univerzitní e-mail (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu).

  Sledujte rovněž aktuality na webových stránkách katedry geologie.

  Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty:

  https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/

   

  Doporučený plán studia pro 1. ročník GEO:

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Existuje několik skupin předmětů. První skupinou jsou povinné předměty (A předměty), které je nutné během studia splnit. U povinných předmětů je vždy uveden doporučený ročník, kdy je ideální daný předmět zapsat a absolvovat.

  Povinné předměty (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/BLP Bezpečnost práce 1 1+0+0 Z Ko
  KGE/DIGEL Didaktika geologie 4 2+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/REG Regionální geologie ČR 5 3+1+0 Z Zp,Zk
  KGE/SDPU1 Seminář k diplomové práci 1 4 0+0+2 L Zp
  EKO/OGFOG Ochrana geofondu 5 2+2+0 L Zp,Zk
  EKO/ZOVPG Znečišťování a ochrana vod 3 2+0+0 L Zk

  Reflektované pedagogické praxe – povinné předměty (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/SPP1 Souvislá pedag. praxe z geologie a OŽP 1 3 0+3TS+0 L Zp

  Pozn.: Bezpečnost práce KGE/BLP probíhá v bloku zpravidla první týden výuky – jedná se o bezpečnostní školení, které musí každý student absolvovat na začátku studia.

  Pro maior verzi: diplomové semináře, resp. Semináře k diplomové práci KGE/SDPU1 a ve druhém ročníku KGE/SDPU2 a KGE/SDPU3 jsou předměty, jejichž cílem je průběžné zpracovávání a prezentace diplomové práce. Semináře probíhají především samostatnou prací a konzultacemi s vedoucími diplomových prací.

  KGE/ SDPU1 je zaměřen na zpracování rešerše diplomové práce. Součástí je jeden páteční blok, kdy studenti prezentují dosavadní výsledky (rešerše, příp. metodiky) své práce. Zápočty zapisují vedoucí diplomových prací, kteří jsou informováni vedoucím semináře o kvalitě předvedených prezentací.

  Bližší informace k jednotlivým předmětům, jejich náplň, vyučující, literaturu apod. zjistíte po přihlášení do STAGu v sekci Předměty.

  !!! Součástí studijních plánů jsou i povinné předměty z tzv. společného základu – pedagogika, psychologie, obecná didaktika – viz. studijní plány.

   

  POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (B)

  Další skupinu tvoří povinně volitelné předměty (B předměty). Tyto se ve studijním plánu Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy dělí do tří bloků (Povinně volitelné předměty 1 – tzv. předměty profilujícího základu, Povinně volitelné předměty 2 – oborově-didaktické předměty a Povinně volitelné předměty 3). Z každého bloku si musíte zvolit a absolvovat předměty tak, aby byla splněna podmínka minimálního množství kreditů.

  Povinně volitelné předměty 1 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  KGE/GECH Geochemie 3 2+0+0 1 Z Zk
  KGE/SEDG Sedimentologie 4 2+1+0 1 Z Zp,Zk
  EKO/ZLEPG Zemědělská a lesnická ekologie 3 2+0+0 1 L Zk
  EKO/ODPPG Odpady 3 2+0+0 2 Z Zk

  Volba min.: 5 kreditů

  Povinně volitelné předměty 2 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  EKO/SDEV Seminář k didaktice environment. výchovy 3 0+0+2 1 L Ko
  KGE/SPG Školní pokusy z geologie 4 1+2+0 1 L Zk
  EKO/EAVS Environmentální aspekty výuky na školách 2 0+0+2 2 Z Ko

  Volba min.: 3 kredity

  KGE/SPG jsou podmíněny předmětem KGE/DIGEL.

   

  Povinně volitelné předměty 3 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  EKO/ETXE Ekotoxikologie 3 2+0+0 1 Z Ko
  KGE/ANG Angličtina pro geology 2 0+2+0 1 Z Zp
  KGE/TCRG Terénní cvičení z regionální geologie 5 0+5DS+0 1 Z Zp
  KGE/GCHU Geologie cháněných území ČR 3 2+0+0 1 L Zk
  KGE/VCMKU Vývoj člověka a jeho materiální kultury 3 1+1+0 1 L Zp,Zk
  KGE/ENGE Environmentální geologie 3 2+0+0 2 Z Zk

  Volba min.: 2 kredity

  Pozn.: V nabídce je terénní akce KGE/TCRG – týdenní terénní akce k podpoře předmětu Regionální geologie ČR. Před každou exkurzí, terénem, terénní praxí apod. musí mít student absolvováno bezpečnostní školení – informováni jste včas na školním e-mailu! Bez absolvování školení Vás nemusí vyučující na kurz přijmout.

  !!! Součástí studijních plánů jsou i povinně volitelné předměty z tzv. společného základu – pedagogika, psychologie, obecná didaktika – viz. studijní plány.

   

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (C)

  Třetí skupinu tvoří Volitelné předměty (C předměty). Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty (předměty ze studijních plánů jiných studijních programů), které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

  Volitelné předměty (C)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/GOP Globální oteplování a paleoklimatologie 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/EMI Environmental mineralogy 3 2+0+0 L Ko
  KGE/GEMB Geomikrobiologie 2 1+0+0 L Ko
  KGE/LEGO Medical geology 3 2+0+0 L Zk
  KGE/POPG Popularizace geologie 1 0+1DS+0 L Zp
  KGE/VINO Geologie a víno 3 0+3DS+0 L Zp

  Pozn.: Některé z uvedených předmětů (A, B i C) mohou probíhat v blocích, většinou se jedná o kurzy vyučované externisty. Termíny bloků mohou být do rozvrhu zadány až v průběhu semestru. Rovněž se může termín blokové výuky přesunout na jiný termín – průběžně proto rozvrh kontrolujte a sledujte univerzitní e-mail.

  Výuka B a C předmětů zpravidla neprobíhá každý rok – doporučujeme proto zapsat si předmět ihned, když je vypsán, další rok nemusí být předmět otevřen. Také se může stát, že se do B nebo C předmětu nezapíše dostatečné množství posluchačů. Pak záleží na rozhodnutí vyučujícího daného předmětu a může nastat situace, že se výuka předmětu zruší. Informace bývá zaslána na školní e-mail.

  Další informace jsou uvedeny ve studijních plánech a na Portále UP (po přihlášení).

 • Navazující studium Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy - 2. ročník

  Sledujte prosím univerzitní e-mail! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluva z důvodu nemoci apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat e-maily (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu).

  Sledujte prosím rovněž aktuality na stránkách katedry geologie.

  Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty:

  https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/

   

  Doporučený plán studia pro 2. ročník GEO

  POVINNÉ PŘEDMĚTY (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  EKO/DOZP Didaktika ochrany životního prostředí 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/GEZP Geofaktory životního prostředí 3 2+0+0 Z Zk
  KGE/SDPU2 Seminář k diplomové práci 2 4 0+0+2 Z Zp
  KGE/SDPU3 Seminář k diplomové práci 3 8 0+0+2 L Zp

  Reflektované pedagogické praxe – povinné předměty (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/SPP2 Souvislá pedag. praxe z geologie a OŽP 2 4 0+4TS+0 Z Zp
  KGE/PDP Praxe k diplomové práci 4 0+3+0 Z Zp

  KGE/SDPU2 je podmíněn zapsáním předmětu KGE/SDPU1. Prezentace výsledků v rámci předmětu neprobíhá, cílem předmětu je vlastní zpracovávání diplomové práce a konzultace s vedoucími prací! Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce, k udělení zápočtu je nutné předložit rešeršní část diplomové práce.

  KGE/SDPU3 je podmíněn splněním předmětu KGE/SDPU2. Součástí předmětu je jeden páteční blok, kdy studenti prezentují dosavadní výsledky své práce (včetně části výsledků a závěrů, ke kterým dosud dospěli). Zápočty zapisují vedoucí diplomových prací, kteří jsou informováni vedoucím semináře o kvalitě předvedených prezentací.

  Bližší informace k jednotlivým předmětům, jejich náplň, vyučující, literaturu apod. zjistíte po přihlášení do STAGu v sekci Předměty.

   

  POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (B)

  Povinně volitelné předměty 1 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  KGE/GECH Geochemie 3 2+0+0 1 Z Zk
  KGE/SEDG Sedimentologie 4 2+1+0 1 Z Zp,Zk
  EKO/ZLEPG Zemědělská a lesnická ekologie 3 2+0+0 1 L Zk
  EKO/ODPPG Odpady 3 2+0+0 2 Z Zk

  Volba min.: 5 kreditů

  Povinně volitelné předměty 2 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  EKO/SDEV Seminář k didaktice environment. výchovy 3 0+0+2 1 L Ko
  KGE/SPG Školní pokusy z geologie 4 1+2+0 1 L Zk
  EKO/EAVS Environmentální aspekty výuky na školách 2 0+0+2 2 Z Ko

  Volba min.: 3 kredity

  KGE/SPG jsou podmíněny předmětem KGE/DIGEL.

   

  Povinně volitelné předměty 3 (B) – seznam předmětů pro 1. i 2. ročník

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Doporučený r. Semestr Zakončení
  EKO/ETXE Ekotoxikologie 3 2+0+0 1 Z Ko
  KGE/ANG Angličtina pro geology 2 0+2+0 1 Z Zp
  KGE/TCRG Terénní cvičení z regionální geologie 5 0+5DS+0 1 Z Zp
  KGE/GCHU Geologie cháněných území ČR 3 2+0+0 1 L Zk
  KGE/VCMKU Vývoj člověka a jeho materiální kultury 3 1+1+0 1 L Zp,Zk
  KGE/ENGE Environmentální geologie 3 2+0+0 2 Z Zk

  Volba min.: 2 kredity

  Pozn.: V nabídce je terénní akce KGE/TCRG – týdenní terénní akce k podpoře předmětu Regionální geologie ČR. Před každou exkurzí, terénem, terénní praxí apod. musí mít student absolvováno bezpečnostní školení – informováni jste včas na školním e-mailu! Bez absolvování školení Vás nemusí vyučující na kurz přijmout.

  !!! Součástí studijních plánů jsou i povinně volitelné předměty z tzv. společného základu – pedagogika, psychologie, obecná didaktika – viz. studijní plány.

   

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (C)

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Semestr Zakončení
  KGE/GOP Globální oteplování a paleoklimatologie 2 1+0+0 Z Ko
  KGE/EMI Environmental mineralogy 3 2+0+0 L Ko
  KGE/GEMB Geomikrobiologie 2 1+0+0 L Ko
  KGE/LEGO Medical geology 3 2+0+0 L Zk
  KGE/POPG Popularizace geologie 1 0+1DS+0 L Zp
  KGE/VINO Geologie a víno 3 0+3DS+0 L Zp

  Další informace jsou uvedeny ve studijních plánech a na Portále UP (po přihlášení).

   

  STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  Pro odevzdání diplomové práce platí zpravidla tři termíny:

  • 1. termín přibližně do 30. 4.
  • 2. termín přibližně do 15. 7.
  • 3. termín přibližně do 15. 12. (termíny bývají upřesněny v zimních měsících)

  Diplomové práce v tištěné formě (2 ks s přiloženými CD) se odevzdávají na sekretariát katedry geologie. Zároveň je nutné diplomovou práci v elektronické podobě nahrát do STAGu (včetně zadání DP a příloh).

   

  Státní závěrečné zkoušky KGE:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  KGE/SZZRO Regionální geologie ČR a ochrany ŽP s didaktikou 0 0+0+0 Szv
  KGE/OBHDP Obhajoba diplomové práce 0 0+0+0 Ozp

  Závěrečné zkoušky jsou ústní. Okruhy témat daných předmětů jsou uvedeny ve STAGu, popř. na stránkách katedry geologie. Obhajoba diplomové práce se týká studentů, kteří vykonávají diplomovou práci pod vedením vyučujících na katedře geologie (maior verze).

  Konkrétní termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob jsou vyvěšeny na nástěnce a na webových stránkách katedry. Obecně platí, že v průběhu akademického roku jsou vypsány tři až čtyři termíny (v závislosti na počtu studentů):

  • jeden až dva termíny v první polovině června
  • srpnový termín
  • lednový / únorový termín v případě prodloužení studia

  Obhajoba diplomové práce může probíhat buď zároveň se SZZ nebo v termínu jiném.