Průvodce studiem

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Studium bakalářského prezenčního programu Environmentální geologie je tříleté, je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získává titul „bakalář“, zkr. „Bc.“

Výuka se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, cvičení, praktik, konzultací, kurzů, exkurzí, terénních cvičení, odborných praxí, aj. podle studijních plánů.

Při zapsání do studia je vygenerován univerzitní e-mail. Informace o používání univerzitní e-mailové pošty se nacházejí na Portálu UP (STAG). Portál UP slouží jako prostředek pro zápis předmětů, přihlašování se na zápočty a na zkoušky. Jsou zde rovněž uvedeny podrobné informace o předmětech apod.

Univerzitní e-mail prosím sledujte! Vyučující zpravidla nemá jiný kontakt na vaši osobu a touto cestou sděluje aktuální informace – změny ve výuce, omluvy z důvodu nemoci, možné náhradní termíny, informace o exkurzích apod. Je tedy ve vašem zájmu kontrolovat univerzitní e-mail (existuje možnost nastavení upozornění o novém e-mailu do mobilního telefonu).

Sledujte rovněž aktuality na webových stránkách katedry geologie.

Obecné informace o studiu na PřF UPOL jsou uvedeny na webu fakulty.

 • Informace pro 1. ročník Environmentální geologie

  Doporučený plán studia pro 1. ročník ENGE – zimní semestr

  Povinné předměty (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  AFC/CHEMG Chemie pro geology 2 2+0+0 Zk
  EKO/UZPO Úvod do problematiky životního prostředí 1 1+0+0 Ko
  KGE/BIOL Biologie pro geology 3 2+0+0 Ko
  KGE/BLP Bezpečnost práce 1 0+1+0 Ko
  KGE/MIP1 Mineralogie a petrologie 1 6 4+2+0 Zp
  KGE/OBP1 Paleontologie 1 5 3+1+0 Zp, Zk
  KGE/UVGE Úvod do geologie 1 1+0+0 Ko

   

  Povinně volitelné předměty (B):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  KGE/VCL Vývoj člověka 4 2+0+0 Ko
  KGE/APGO1 Aktuální problémy geologie 1 2 1+0+0 Ko
  EKO/KEKO Krajinná ekologie 5 2+1+0 Zp, Zk

   

  Volitelné předměty (C):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  VCJ/ATPE1 Angl. term. a prez. – envir. ekologie 1 2 0+2+0 Zp
  KGE/APGO2 Aktuální problémy geologie 2 2 1+0+0 Ko
  KGE/ESKO Španělská konverzace pro geology 1 2 0+2+0 Ko
  KGE/METEO Meteority 2 1+0+0 Ko
  KGE/UDVP Úvod do vědecké práce 2 0+0+2 Zp
  KGE/ZAJG1 Základy anglického jazyka pro geology 1 1 0+0+2 Zp
  VCJ/NI1 Obecná němčina pro věčné začátečníky 1 2 0+2+0 Zp, Zk

  Pozn.: Některé z uvedených předmětů (A, B i C) mohou probíhat v blocích, většinou se jedná o kurzy vyučované externisty. Termíny bloků mohou být do rozvrhu zadány až v průběhu semestru. Rovněž se může termín blokové výuky přesunout na jiný termín. Průběžně proto rozvrh kontrolujte a sledujte univerzitní e-mail.

  Výuka B a C předmětů zpravidla neprobíhá každý rok – doporučujeme proto zapsat si předmět ihned, když je vypsán, další rok nemusí být předmět otevřen. Také se může stát, že se do B nebo C předmětu nezapíše dostatečné množství posluchačů. Pak záleží na rozhodnutí vyučujícího daného předmětu a může nastat situace, že se výuka předmětu zruší. Informace bývá zaslána na školní e-mail.

  Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty, které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

   

  Doporučený plán studia pro 1. ročník ENGE – letní semestr

  Povinné předměty (A):      

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem

  Zakončení
  EKO/ZEE Základy ekologie 5 2+1+0 Zp, Zk
  KGE/MIP2 Mineralogie a petrologie 2 5 2+2+0 Zp, Zk
  KGE/OBPA2 Paleontologie 2 3 2+0+0 Ko
  KGE/OGL Obecná geologie 5 3+1+0 Zp, Zk

  ! Předmět KGE/MIP2 je podmíněn splněním zápočtu KGE/MIP1. Pozor, pokud nebude splněn zápočet KGE/MIP1 není možné si MIP2 ani zapsat! Jedná se o jeden z nejdůležitějších předmětů studia geologie, který v dalších ročnících podmiňuje jiné důležité předměty. Proto se VČAS věnujte splnění zápočtu MIP1 a následně MIP 2 i splnění zkoušky. Mohlo by se stát, že si v dalším semestru nebudete moci zapsat některý A předmět, a pak budete nuceni prodlužovat studium.

  KGE/OBPA2 je podmíněn KGE/OBP1, předmět si ale zapsat můžete.

   

  Povinně volitelné předměty (B):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  KGE/APGO3 Aktuální problémy z geologie 3 2 1+0+0 Ko
  KGE/MDNS Metody dobývání nerostných surovin 2 1+0+0 Ko
  KGE/MPCR Vybrané kapitoly z mineralogie a petrogr. 2 1+0+0 Ko
  KGE/MEZH Úvod do mechaniky zemin a hornin 2 3DS+0+0 Ko
  KGG/OCH Ochrana ovzduší 3 2+0+0 Ko
  Terénní cvičení
  KGE/TCMP Terénní cvičení z mineralogie a petrogr. 5 0+5DS+0 Zp

  KGE/TCMP je podmíněno splněním zápočtu z předmětu KGE/MIP1, dále je doporučeno absolvovat předmět KGE/MIP2 (vzhledem k tomu, že MIP2 běží paralelně v LS, není podmínkou k absolvování TCMP ukončení předmětu MIP2).

   

  Volitelné předměty (C):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení
  VCJ/ATPE1 Angl. term. a prez. – envir. ekologie 1 2 0+2+0 Zp
  KGE/APGO4 Aktuální problémy geologie 4 2 1+0+0 Ko
  KGE/DRKA Drahé kameny 2 1+0+0 Ko
  KGE/ESKO2 Španělská konverzace pro geology 2 2 0+2+0 Ko
  KGE/NSOR Nerostné suroviny olomouckého regionu 2 1+1+0 Ko
  KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie 2 0+2+0 Zp
  KGE/ZAJG Základy anglického jazyka pro geology 2 2 0+0+2 Zk
  Terénní cvičení
  KGE/GOT Geologie Olomoucka v terénu 4 0+3DS+0 Zp

  Předmět KGE/UPP je podmíněn absolvováním předmětu KGE/OBP1. KGE/GOT  je podmíněn absolvováním předmětu KGE/MIP2.

  Pro postup do druhého ročníku studia musí student získat za akademický rok (tj. obvykle do konce 1. týdne v září) minimálně 40 kreditů.

  Další informace jsou uvedeny ve studijních plánech a na Portálu UP.

  Terénní cvičení:

  V rámci bakalářského studia (1. – 3. roč.) je nutné splnit alespoň 11 kreditů ze čtyř nabízených terénních cvičení (B předměty – blok terénních cvičení). První z nich je doporučeno pro první ročník. Terénní cvičení z mineralogie a petrografie KGE/TCMP probíhá vždy na konci dubna. Jedná se o týdenní exkurzi (pondělí až pátek), kde studenti pod dohledem vyučujícího určují horniny a minerály na předem vybraných exkurzních lokalitách. Jednoznačně doporučujeme terénní cvičení absolvovat!!!

  Před každou exkurzí musí mít student absolvováno bezpečnostní školení! Bez něj Vás nemusí vyučující na kurz přijmout.

 • Informace pro 2. a 3. ročník Environmentální geologie

  Doporučený plán studia pro 2. ročník ENGE – ZS i LS

  Povinné předměty (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení Semestr
  ACH/CZPO Chemie životního prostředí 3 2+0+0 Zk Z
  EKO/PDBSB Pedologie 4 2+2+0 Zp, Zk Z
  KGE/GEOST Základy statistického zprac. geol. dat 4 1+2+0 Zp, Zk Z
  KGE/HIG Historická geologie 5 3+0+0 Zk Z
  KGE/PETRO Petrologie 6 3+2+0 Zp, Zk Z
  KGE/UUGF Úvod do užité geofyziky 3 2+0+0 Zk Z
  VCJ/AIII1 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 1 1 0+2+0 Zp Z
  KGE/GDPC Geologická data v prostředí PC 3 1+1+0 Zp, Zk L
  KGE/GSEM Geologický seminář 3 0+2+0 Zp L
  KGE/HOMIN Horninotvorné minerály 4 1+2+0 Zp, Zk L
  KGE/KGM Kurz geologického mapování 10 0+12DS+0 Zp L
  KGE/MGEV Metody geologického výzkumu 3 1+2+0 Zp, Zk L
  KGE/MLV Metody laboratorního výzkumu 3 2+0+0 Zk L
  KGE/NSCR Nerostné suroviny ČR 2 2+0+0 Ko L
  KGE/PRGCR Přehled geologie ČR 2 0+0+1 Ko L
  KGE/UGECH Úvod do geochemie 3 2+0+0 Zk L
  VCJ/AIII2 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 2 3 0+2+0 Zp, Zk L

  Předmět KGE/HIG je podmíněn předmětem KGE/OBP1, předmět však lze zapsat i při neuzavření KGE/OBP1.

  KGE/NSCR je podmíněn předmětem KGE/MIP2.

  ! KGE/PETRO – před zápisem musí být splněn předmět KGE/MIP2!

  ! KGE/HOMIN v LS je podmíněn předměty KGE/MIP2 a KGE/PETRO, před zapsáním HOMIN musí být předměty uzavřeny!

  ! KGE/MGEV je podmíněn uzavřením předmětu KGE/OGL z 1. ročníku!

  ! KGE/PRGCR je podmíněn KGE/OGL a rovněž KGE/MIP2, který musí být v době zápisu splněn!

  ! VCJ/AIII2 navazuje na VCJ/AIII1 ze ZS, před zapsáním musí být splněn zápočet AIII1!

  POZOR: KGE/GSEM – Zápočet z Geologického semináře se uděluje na základě předložení Zadání bakalářské práce! V praxi to znamená, že si během LS 2. ročníku vyberete téma bakalářské práce a domluvíte se s konkrétním školitelem. Doporučujeme začít zpracovávat bakalářskou práci co nejdříve, protože už na začátku ZS 3. ročníku prezentujete rešeršní část bakalářské práce (v rámci předmětu KGE/BP1)!

  Povinný terén

  KGE/KGM – Kurz geologického mapování je jediný povinný terén (A předmět). Je podmíněn předměty KGE/MIP2 a KGE/MGEV (MGEV v době mapovacího kurzu nemusí být ukončen). Cílem kurzu je zvládnutí metodiky mapování z úlomků a odkryvů, dokumentace odkryvů, terénního měření orientovaných geologických dat, poznávání petrografických typů hornin z makroskopických vzorků, tvorby legendy mapy a interpretace podpovrchové stavby, mapování hydrogeologických jevů a sestavení geologické mapy a kompletní grafické a písemné dokumentace v měřítku 1:10 000.

  !Před každým terénním cvičením nebo exkurzí musí mít student absolvováno bezpečnostní školení!

   

  Povinně volitelné předměty (B):

  Ve druhém ročníku doporučujeme absolvovat maximální množství B předmětů. Důvod je prostý – ve třetím ročníku je vhodné intenzivně pracovat na bakalářské práci. V LS pak doporučujeme začít přípravu na státní závěrečné zkoušky co nejdříve!!!

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení Semestr
  KGE/MOGE 2D a 3D modelování v geologii 3 1+2+0 Zp Z
  KGE/PAE Paleoekologie 2 1+0+0 Ko Z
  KGG/GMFO Geomorfologie 5 2+1+0 Zp, Zk L
  KGG/ZFG1X Základy fyzické geografie 1 6 3+1+0 Zp, Zk L
  KAG/MPST9 Pravděpodobnost a matem. statistika 3 3+2+0 Zp, Zk Z
  KGE/OC Odborný článek 2 0+0+0 Zp Z/L
  KGE/OK Odborná konference 2 0+0+0 Zp Z/L
  Předměty doporučené i pro 1. ročník
  KGE/VCL Vývoj člověka 4 2+0+0 Ko Z
  EKO/APGO1 Aktuální problémy geologie 1 2 1+0+0 Ko Z
  EKO/KEKO Krajinná ekologie 5 2+1+0 Zp, Zk Z
  KGG/APGO3 Aktuální problémy geologie 3 2 1+0+0 Ko L
  KGE/MDNS Metody dobývání nerostných surovin 2 1+0+0 Ko L
  KGE/MEZH Úvod do mechaniky zemin 2 3DS+0+0 Ko L
  KGE/MPCR Vybrané kapitoly z mineralogie a petrografie 2 1+0+0 Ko L
  KGG/OCH Ochrana ovzduší 3 2+0+0 Ko L
  Terénní cvičení
  KGE/FPEM Praktika z environmentálního monitoringu 3 0+2+0 Zp Z
  KGE/TCGE Terénní cvičení z geologie 5 0+5DS+0 Zp L
  KGE/TCEG1 Terénní cvičení z environment. geol. 1 5 0+5DS+0 Zp  
  Terénní cvičení doporučené pro 1. ročník
  KGE/TCMP Terénní cvičení z mineralogie a petrografie 5 0+5DS+0 Zp L

  V rámci bakalářského studia je nutné získat alespoň 11 kreditů ze čtyř nabízených terénních cvičení (B předměty – blok terénních cvičení). Terény doporučené primárně pro 2. ročník jsou KGE/FPEM a KGE/TCGE.

  KGE/FPEM je praktický kurz, který je rozvrhován dvě hodiny týdně během ZS. O případných blocích a terénech jsou studenti vyučujícím informováni na začátku semestru.

  KGE/TCGE je podmíněno KGE/OGL (z 1. ročníku, před zápisem TCGE musí být splněn). Jedná se o praktické terénní cvičení, které je zároveň přípravou na mapovací kurz.

  KGE/TCEG1 Terénní cvičení z environmentální geologie se uskutečňuje v podobě týdenní exkurze na začátku ZS, tedy na konci září/začátku října (nejlépe začátek 3. ročníku).

  !Nezapomeňte, že před každou exkurzí musí být absolvováno bezpečnostní školení!

   

  Volitelné předměty (C):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení Semestr
  KGE/ZKAGE Základy kartografie 4 2+0+0 Zk L
  VCJ/ATPE1 Angl. term. a prez. – envir. ekologie 1 2 0+2+0 Zp Z/L
  KGE/APGO2 Aktuální problémy geologie 2 2 1+0+0 Ko Z
  KGE/ESKO Špaňelská konverzace pro geology 1 2 0+2+0 Ko  
  KGE/GOP Globální oteplování a paleoklimatologie 2 1+0+0 Ko Z
  KGE/METEO Meteority 2 1+0+0 Ko Z
  KGE/UDVP Úvod do vědecké práce 2 0+0+2 Zp Z
  KGE/ZAJG1 Základy anglického jazyka pro geology 1 1 0+0+2 Zp Z
  VCJ/NI1 Obecná němčina pro věčné začátečníky 1 2 0+2+0 Zp, Zk Z
  KGE/APGO4 Aktuální problémy geologie 4 2 1+0+0 Ko L
  KGE/DRKA Drahé kameny 2 1+0+0 Ko L
  KGE/ESKO2 Španělská konverzace pro geology 2 2 0+2+0 Ko L
  KGE/NSOR Nerostné suroviny olomouckého regionu 2 1+1+0 Ko L
  KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie 2 0+2+0 Zp L
  KGE/ZAJG2 Základy anglického jazyka pro geology 2 2 0+0+2 Zk L
  KGE/ATPE2 Angl. term. a prez. – envir. ekologie 2 4 0+3DS+0 Zp L
  Terénní cvičení
  KGE/GOT Geologie Olomoucka v terénu 4 0+3DS+0 Zp L

  Pozn.: Některé z uvedených předmětů (A, B i C) mohou probíhat v blocích, jejich termín může být upřesněn až v průběhu semestru.

  Jako C předmět si můžete zapsat i další předměty, které nejsou v doporučeném přehledu uvedeny. Doporučujeme ale vybírat takové, které prospějí studiu geologie a poté úspěšnému ukončení studia geologie.

  Další informace jsou uvedeny ve studijních plánech a na Portále Up.

  Doporučený plán studia pro 3. ročník ENGE – ZS i LS

  Povinné předměty (A):

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení Semestr
  EKO/OCH Ochrana přírody 4 2+0+0 Zk Z
  KGE/ANGG Angličtina pro geology 3 0+2+0 Zp Z
  KGE/BP1 Bakalářská práce 1 10 0+0+10 Zp Z
  KGE/ENGE Environmentální geologie 3 2+0+0 Zk Z
  KGE/GEZP Geofaktory životního prostředí 3 2+0+0 Ko Z
  KGE/HYGE Hydrogeologie 2 2+0+0 Zk Z
  KGG/ZAGI Základy geoinformatiky a GIS 3 2+0+0 Ko Z
  KGE/BP2 Bakalářská práce 2 11 0+0+11 Zp L
  KGE/INGE Inženýrská geologie 3 2+0+0 Ko L
  KGE/ZPLO Základy práva a legislativy 2 2+0+0 Ko L

  ! KGE/ANGG je podmíněn splněním předmětu VCJ/AIII2!

  KGE/GEZP je podmíněn předmětem KGE/OGL.

  Zápočet z KGE/BP1 zapisuje vedoucí bakalářské práce, který je informován vedoucím semináře o kvalitě předvedené prezentace. Součástí zápočtu je předložení rešerše vedoucímu práce.

  KGE/BP2 je podmíněn předmětem KGE/BP1. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce.

  A předměty v LS (BP2, INGE a ZPLO) jsou vyučovány BLOKOVĚ (nebo kombinovaně – část výuka po týdnech, část bloky) tak, aby výuka těchto předmětů byla ukončena nejpozději do 31. 3. Zkušební termíny mohou být vypsány již na začátku dubna. Zkoušky neodkládejte, nepodceňujte přípravu na státní závěrečné zkoušky. Důvodem těchto úprav je poskytnutí dostatečného času pro vaši přípravu na státní závěrečné zkoušky (SZZ).

  U B a C předmětů nemůžeme garantovat, že bude výuka ukončena dříve.

  Pozor na opakování předmětů z druhého ročníku – výuka probíhá až do konce letního semestru (není tolik času na přípravu na závěrečné zkoušky)!

   

  Státní závěrečné zkoušky:

  Pro odevzdání bakalářské práce platí dva termíny:

  • 1. termín do 30. 4.
  • 2. termín (náhradní) do 15. 7.

  Bakalářské práce v tištěné formě (s přiloženým CD) se odevzdávají na sekretariát katedry geologie, zároveň je musíte nahrát do STAGu (elektronická verze, včetně zadání BP a příloh).

   

  Předměty státních závěrečných zkoušek:

  Kat./Zkr. Název předmětu

  Počet

  kreditů

  Rozsah výuky

  (Př+Cv+Sem)

  Zakončení Semestr
  KGE/SZZPG Petrologie 0 0+0+0 Szv L
  KGE/SZZOG Obecná geologie 0 0+0+0 Szv L
  KGE/SZZHG Historická geologie 0 0+0+0 Szv L
  KGE/SZZO Ochrana přírody 0 0+0+0 Szv L
  KGE/OBHBP Obhajoba bakalářské práce 0 0+0+0 Ozp L

   Závěrečné zkoušky jsou ústní. Okruhy témat daných předmětů jsou uvedeny ve STAGu, popř. na stránkách katedry geologie.

  Konkrétní termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob jsou vyvěšeny na nástěnce a na webových stránkách katedry. Obecně platí, že v průběhu akademického roku jsou vypsány čtyři termíny:

  • dva termíny v první polovině června jsou ŘÁDNÉ (PRVNÍ) TERMÍNY!
  • srpnový termín je POUZE OPRAVNÝ!
  • únorový termín je opravný nebo řádný v případě prodloužení studia

  Na řádný termín musíte zapsat VŠECHNY zkoušky na jeden termín (SZZPG, SZZOG, SZZHG, SZZO). V případě opravného termínu už zapisujete jen neúspěšný.

  Obhajoba bakalářské práce může probíhat buď zároveň se SZZ nebo v termínu jiném (a to poprvé i v srpnu).